« Tagasi

38.nädal 2019

 

Esmaspäev, 16.september:

Keila Kool alustas Maailmakoristuspäevaga.

 

Teisipäev, 17.september:

Külalistepäev Keilas:  Keila linnavalitsus võõrustas linnade arendusspetsialiste ja Rahandusministeeriumi esindajaid. PILDID. Tervitussõnad ja ülevaate Keila linnast andis abilinnapeaTimo Suslov arendusnõunik Maret Lepiksaar. Hiljem on päevakavas teemad, mis käsitlevad looduspõhiseid lahendusi linnahaljastuses (bioloog Mart Meriste, OÜ Nordic Botanical), Keila rohelist pärandit ( keskkonnanõunik Inge Angerjas), Euroopa Liidu tegevused kliimamuutuse leevendamiseks (Ivo Krustok, kliimaatašee Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures). Peale lõunat on kavas ekskursioon Keila parkides ja rohealadel ning aktiivne tegevus jõesaarel Gea Mossini (Harjumaa Muuseum) juhatusel.

Kultuurikeskuses olid külas kolleegid Saaremaalt ja linnavalitsuses oli Keskkonnahoidlike riigihangete teemalise intervjuu saamiseks külas Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu ja Scuola Superiore Sant'Anna ülikooli teadur Fabio Iannone.  Sotsiaalkeskuses olid kogemuste vahetamiseks külas kolleegid Raasikult ja Koselt.

Linnavalitsus andis teada, et ootab 7. oktoobrini 2019 ettepanekuid 15000 euro kasutamiseks 2020. aastal kaasava eelarve menetluse kaudu.  Keila Linnavolikogu on vastu võtnud määruse, millega on loodud võimalus linna eelarves selleks määratud summa, s.o.15000 euro osas kaasa rääkida. Igaüks saab teha ettepanekuid linna elu edendamiseks ning rahvastikuregistrijärgsed linnaelanikud võivad osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks. Keila Linnavalitsus ootab vormikohaseid (vorm kättesaadav linnavalitsusest ja leitav Keila linna kodulehelt www.keila.ee ) ettepanekuid 7. oktoobrini 2019 meiliaadressil klv@keila.ee või paberkandjal aadressil Keskväljak 11, Keila linn, kontaktisik Timo Suslov, tel 6790700. Kaasava eelarve ettepaneku tegemisel tuleb arvestada järgmiste tingimustega: Kaasava eelarve koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab: olema teostatav/valmima eelarveaasta jooksul;  olema Keila linnaga seotud üritus või muu linnaga seotud idee;  asuma Keila linnas;  olema pärast valmimist Keila linna omandis;  pakkuma avalikku hüve;  olema avalikult kasutatav; mitte põhjustama ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele. Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress, postiaadress; objekti nimetus;  eesmärk ja olulisus;  elluviimise kirjeldus;  sihtrühm;  eelarve;  muu oluline info. Ettepanekute VORM.

Käimas on 5. – 6. klassidele suunatud Maanteeameti markeerimisprojekt PEATU, VAATA, VEENDU. Oma panuse andsid nii keila Põhikooli, kui Keila Kooli õpilased.

Vikerkaare lasteaia Pöial-Liisi rühma 6-7 aastased lapsed käisid täna Harju Maakonnaraamatukogus. Pikemalt peatuti lastekirjanduse osakonnas, kus tutvuti Edgar Valteri loominguga. Huviga vaadati näitust tema illustreeritud ja kirjutatud raamatutest. Raamatukogu töötaja luges lastele ette ,,Lugu lahkest lohe Justusest ja printsess Miniminnist", mis lasteale väga meeldis. Raamatukogust kaasa laenutatud raamatut saame lasteaias edasi lugeda.

Algas Keila Seeriajooksu 2019 sügissari.

Õhtul süüdati esimest korda uued valgustid Keskpargis.

 

Kolmapäev, 18.september:

 Ja ka viimane lõik Põhjakaare tänavast sai sileda katte.

Triathlon Estonia korraldas basseinitriatloni - võistluse igal tasemel spordisõbrale kolmel erineval distantsil. Ujumine toimus Keila 25-m basseinis, rattasõit eraldistardist 2,5-km kurvilisel rullirajal ning jooks 1,3-km metsaradadel.

Keila Kooli pargimajas oli spordipäev.

 

Neljapäev, 19.september:

Keila Linnavalitsuse 91.istung 19.septembril 2019.

Linnavalitsus vabastas 1.oktoobrist ametist Harjumaa Muuseumi direktori Annika Tikko ja määras muuseumi direktori kohusetäitjaks muuseumi pedagoogi Gea Mossini. Vabanenud direktori ametikoha täitmiseks kuulutab linnavalitsus välja konkursi. Omal soovil lahkumisavalduse esitas Annika Tikko 11.septembril.

Linnavalitsus kinnitas Keila Sotsiaalkeskuse arengukava 2019-2023.

Linnavalitsus seadis isikule hoolduse ja määras  hooldajatoetuse. Samuti kinnitati isiku võimetust minna ise isikuttõendavale dokumendile järgi ja anti selleks volitus sotsiaaltöötajale. 

Linnavalitsus tegi otsused Lee OÜ ja Triibuline OÜ lastehoius teenusel viibiva Keila lapse hoiuteenuse eest.

Linnavalitsus muutis oma 25. märtsi 2011 määrust nr 5 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".  Paragrahvi 3 lõige 1 uus sõnastus:„(1) Keila linn tagab igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri andmete kohaselt on Keila linn, võimaluse omandada põhiharidus Keila linna munitsipaalkoolis või muu kohaliku omavalitsuse munitsipaalkoolis vastavalt omavalitsuste vahelistele eelnevatele kokkulepetele.". Paragrahvi 3 lisatakse lõige 3' järgmises sõnastuses: „(3') Koolikohustuslikel isikutel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Keila linn, võimaldatakse Keila linna munitsipaalkoolis põhihariduse omandamine vabade õppekohtade olemasolul vaid vastavalt omavalitsuste vahelistele eelnevatele kokkulepetele.". Muudatuse tegemine oli vajalik seoses seaduses ettenähtud elukohajärgse kooli määramise võimaluse laiendamiseks eelduste loomisega.

Linnavalitsus vaatas Oja 1 ja 6 ning Jõe 59b omanikelt arvamuste küsimiseks üle Oja 3 kinnistule abihoone ehitusprojekti tarbeks projekteerimistingimuste  eelnõu. Oja tn 3 kinnistule suurus on 1473 m² ja sihtotstarve 100% elamumaa. Vastavalt Keila linna üldplaneeringule kehtib piirkonnas väikeelamumaa juhtotstarve. Projekteerimistingimuste taotleja soovib ehitada ühekorruselise sauna ehitusaluse pinnaga ca 36 m².

Linnavalitsus jagas Aukamäe kinnistu ( pindala 16689 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100 %) kuueks eraldi kinnisasjaks ja määras moodustatavatele kinnisasjadele koha-aadressid ja sihtotstarbed. Ringtee 2, ( sihtotstarve maatulundusmaa), Ringtee 4 (ärimaa), Ringtee 6 (elamumaa), Ringtee 8 (elamumaa), Raja tee (transpordimaa) ning Kraaviperve ( maatulundusmaa).

Noortetuba Mõte Kuubis käis taas üle pika aja koolis pikki vahetunde sisustamas. Seekord riviviktoriiniga Keila ja Keila kooli kohta.

Keila JK pidas kodumängu Vändra JK Vapruse vastu ja kaotas 1:4.

Kuumaõhupallur Kalev Tikk tegi üllatava manöövri – hommikusel lennul tegi Kalev vahemaandumise Keila Olerexi bensiinijaamas ja tankis surugaasi.

Päästjatel oli väljakutse Keila teraviljakuivatisse. Põles kuivatis olnud 30 tonni vilja, mis tuleb tule, aga peamiselt veekahjustuste tõttu maha kanda.

Keila Linnavalitsus kuulutas välja avaliku konkursi Harjumaa Muuseumi direktori vabale ametikohale. Ootame Harjumaa Muuseumi direktori ametisse juhiomadustega inimest, kes on motiveeritud ning orienteeritud koostööle ja tulemustele. Direktor vastutab muuseumi igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine. Kandideerijatelt eeldame juhtimisalastele teadmistele, oskustele ja kogemustele lisaks: riiklikult tunnustatud kõrghariduse olemasolu, muuseumi tegevusvaldkonna tundmist, muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmist, majandusalaseid üldteadmisi ja teadmisi eelarve koostamisest, empaatiavõimet, väga head suhtlemisoskust, avaliku esinemise oskust, eesti keele oskust kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele (soovitavalt inglise keele) oskust heal suhtlustasemel koos ametialase sõnavara valdamisega, vastutustunnet, usaldusväärsust ja korrektsust, analüüsi- ja planeerimisvõimet. Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: motiveeritud avaldus, elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik, kandideerimise eelduseks olevaid asjaolusid tõendavate dokumentide koopiad, sh kõrgharidust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, essee Harjumaa Muuseumi arenguvõimaluste ja/või visioon muuseumi tegevuse kohta (kuni 4 lk). Avaldus koos dokumentidega palume esitada hiljemalt 14. oktoobril 2019 kella 9.00-ks Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608, või elektronposti aadressile klv@keila.ee, märgusõna " konkurss". Lisainfo: Eike Käsi, abilinnapea, telefon 67 90 700 või elektronposti aadressil  eike.kasi@keila.ee

Õhtupoolikul toimus Keila Kooli Pargimajas suur koogilaat. Pakuti igat masti maiustusi.

 

Reede, 20.september:

Keila Lehes on pikk ülevaade laupäeval toimunud Kihelkonnapäevade ajalookonverentsist. Uudistes kutsub Keila Leht sellel laupäeval tähistama Keila lahingu ja suurpõgenemise 75.aastapäeva. Uudistes veel Laulasmaa kooli juurdeehitusest, uuest hooajast kultuurikeskuses, Porikuu festivalist, õpeta Riin Buddelli õppereisist Portugali, kodutütardest ja noorkotkastest merepäästeõppusel, tubakatoodete müügi ümberkorraldusest Rõõmu kaubamajas ning õllede pimetestist. Tegija on Mare Aibast.

Pargimajas peeti sügise sünnipäeva. Reedel, 20.septembri hommikul toimus Pargimajas esimeste klasside sügispidu. Väiksed koolijütsid kohtusid esimeste korda sipelgas Kuksiga. Sipelgas kuulas õpilaste esituses toredaid sügislaule, kontrollis õpetajate teadmisi ja imetles uhkelt kaunistatud kübaraid.

Keila Õllesaalis SNCO Pruul  esines laulja ning laulukirjutaja Ameerika Ühendriikidest Nathan Kalish. Tema repertuaar on lai, kantrist rock'n rollini.

 

 

Laupäev, 21.september:

Keila 1944.aasta lahingute 75.aastapäeva ja suurküüditamisepäeva mälestusüritused Keilas. Kavas: Kell 12.00 Sõit Kumna mälestuskivi juurde Keila Linnavalitsuse eest, kell 13.00 Mälestusteenistus Keila kirikus. PILDID:  kell 14.00 Ajalookonverents Harjumaa Muuseumis (esinejad: Peeter Kaasik: Vabadussaõja inimkaotused, Mati Mandel: Pitkapoiste viimased võitlused, Sander Jürisson: Teise maailmasõja aegne eestlaste põgenemine läände, Aart Nõmm: Metsavendlus Harjumaal. Kell 16.00  esitles  Anu Saluäär-Kall raamatut Ado Köögardali päevaraamat 1944. Kell 17.00 Johann Tähe mälestuskivi avamine Jaama 10 ja 8 vahelisel aial. PILDID. Kell 18.00 Mälestusteenistus ja kontsert Keila Miikaeli kirikus. Kontserdi andisd Kristjan Kannukene ja Erik Rajamäe. PILDID.

Kumna mõisas toimus  Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu koosolek. Osalevad delegaadid 11 riigist.

Harju Maakonnaraamatukogu ettelugemishommikul loetI Kestutis Kasparavtsiuse raamatut "Laisklejate maa".

 

Pühapäev, 22.september:

Helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikakoolide Liit Rahvusooper austasid Estonia Talveaias muusikapedagooge, kelle pühendunud ja sihikindel töö on viinud paljud lapsed konkursivõitudeni ja kelle eeskujul on paljud valinud tegevmuusiku elukutse. Üks autasustatu oli Keila Muusikakooli klaveriõpetaja Eva Teppo.

Keila JK kodumäng  Põhja-Tallinna JK Volta vastu. Keila võitis 7:1.

Keila skautidel oli hooaja avaüritusena maastikul orienteerumine, kus väikeste gruppidena tuleb läbida distants punktist A punkti B. Trassil oli võimalik näidata oma oskusi ja teadmisi erinevate ülesannete sooritamisega. Distansi pikkus kuni 3 h matkamist.