« Tagasi

13.nädal 2019

 

Esmaspäev, 25.märts:

Keila Baptistikogudusele kuuluva hoone Jaama 5 a saab uue välisilme. Täna pandi "Lootuse" küla Keila keskuse majale esimesed tükid soojustust. Vaata pilte.

Keila jaama kõrval mälestati täna 70 aastat tagasi küüditatuid. Pärast seda avati jaamahoones meelelisele kogemisele suunatud näitus "Siberi maitsed", mis koosneb kunstnik Katarina Meistri ja kohviku koostöös valminud Siberi menüüst ning kunstnik Anne Kaljase batika tehnikas tehtud Siberi piltidest. Anne Kaljas oli laudadel eksponeritud näituse avamisel ka kohal. Näitus on osa rühmituse SLED kunstiprogrammist "Siberi lapsepõlv", mis toimub 16 raudteejaamas üle Eesti, et mälestada 70 aasta möödumist märtsiküüditamisest. Kunstirühmitus SLED on viimase kahe aasta jooksul tegelenud lapsena Siberisse küüditatud või seal sündinud inimeste mälestuste ja lugude kogumisega ning käinud koos küüditatutega uurimisreisidel Siberis. See on "Siberi laste" põlvkond, kelle jaoks küüditamine ei olnud elu lõpp, vaid algus. Seetõttu pöörame oma programmiga tähelepanu erinevatele traumaga toimetulekuviisidele ja mälestamisvõimalustele. Keila kunstiprojekti toetavad: Estvita Pro OÜ, AS Eesti Raudtee, Elron, Eesti Rahvuskultuuri Fond, Murtud Rukkilille Ühing, Eesti Represseeritute Abistamise Fond. Vaata pilte.

Sel nädalal toimub Keila üks suurima osavõtjaskonnaga turniir - Keila Kooli meistrivõistlused korvpallis. Täna on platsil 4. ja 5. klass. Korraldada aitab Keila Korvpallikool. Pildid esmaspäevast.

Muusikakoolis andsid klaverikontserdi TMKK õpilased Sofia Khvichia ja Theodor Teppo. Kavas oli Mozart, Paganini-Liszt, Rahmaninov, Debussy jt.

 

Teisipäev, 26.märts:

Toimus Keila Linnavolikogu 19. istung.

Ühisgümnaasiumist rääkis kooli direktor Jelena MIhhejeva: hetkel on koolis 10 klassikomplekti, 1-9 tavaklass + 1 liitklass. (16 - 26 õpilast klassis) , kokku 186 õpilast, õhtukoolis on 21 õpilast.30 õpetajat ja spetsialisti. Alates 1.septembrist on kooli uus nimi Keila Põhikool. Tänaseks on laekunud sügisel 1.klassi astumiseks 12 avaldust (neist 2 Keila last, on teada, et 3-4 Keila last võib veel tulla ), valdav enamik Lääne-Harju valla erinevatest paikadest.

Punktis ülevaatest Keila olulisematest detailplaneeringutest tutvustati kahte detailplaneeringutest.  Volikogule esitletud Jõe 57b ja 57c arenduse detailplaneeringu eskiisil on eramud, ridamajad, 8-korteriga kuni 3-korruselised elamud, kokku kuni 21 maja 150 elamuühikuga, mis on veerandi võrra vähem, kui varasemad alale planeeritud mahud. Alale on mahutatud rekreatsiooniala mängu- ja palliväljakutega. Jutuks on ka jalakäijate ülekäik raudteele Lõuna tänava suunale. Liiklus hajutatakse Jõe tänavale ja Linnamäe teele. Kooli detailplaneeringu eskiisiga planeeritakse uut mahtu  Pargi tänavale, olemasolevate hoonete (Ühisgümnaasiumi ja algkoolist põhja suunas ja spordihoone lääne suunal) kõrvale. Hoonete kõrgus oleks sarnane olemasolevate hoonete kõrgusega.

Keila Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarvet  kogumahus 5 128 753 eurot. Põhitegevuse kulud suurenevad eelnõu kohaselt 4 667 890 eurot ja väheneb investeerimistegevus kogusummas 217 017 eurot.  Mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 4 743 222 eurot. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 73 067 eurot.

Linnavolikogu andis Keila Linnavalitsusele loa läbi viia kolm riigihanget, mille tulemusel sõlmitakse lepingud tähtajaga üle ühe eelarveaasta ja võetakse nendega seotult rahalisi kohustusi. Linnavalitsus võib korraldada avatud hankemenetluse Keila Kooli juurdeehituse projekti tegemiseks lepingu tähtajaga kuni 1 aastat, alla lihthanke piirmäära hankemenetluse Harjumaa Muuseumi detailplaneeringu koostamiseks tähtajaga kuni 1 aastat ning lihthanke hankemenetluse Keila jäätmejaama operaatori hankimiseks lepingu tähtajaga kuni 2 aastat.

Keila Linnavolikogu tunnistas kehtetuks 2002.aastal kehtestatud Haapsalu mnt 60 detailplaneeringu Pargi tn 37 kinnistu osas.  Otsus tehti sooviga rajada kinnistule olemasolevat kõrghaljastust säästvalt rajada kogukonnas elamise teenuste maja.

Pargi tn 37 kinnistu (katastritunnus 29601:002:0103, pindala 1948 m²) kuulub Keila linnale. Planeeringu kehtestamisest on möödas seitseteist (17) aastat, mille jooksul on muutunud maaomaniku (Keila linna) huvid ja vajadused. Keila linn nimetatud kinnistu omaniku ja planeeringu koostamise korraldajana ei soovi kinnistut enam kasutada haljasalana. Vastavalt Keila linna üldplaneeringule asub Pargi tn 37 kinnistu väikeelamumaa juhtfunktsiooniga alal. Kinnistu on plaanis võtta kasutusele üldplaneeringuga määratud juhtotstarbe kohaselt väikeelamumaana. Pargi tn 37 kinnistul ei ole näha olnud sealse haljasala kasutamist puhkekohana. Kuna Pargi tn 37 kinnistu on suhteliselt suur (võrdluseks: Loode-Keila I etapi elurajooni enamiku üksikelamukruntide suurused on üldistatult vahemikus 800-1200 m²), siis saab sellele ehitada väikeelamu nii, et säilitatakse väärtuslikud tammed jm puud. Seega ei ole ka Keila linnal ülekaalukat huvi, mis takistaks planeeringu osalist kehtetuks tunnistamist ja tingiks 17 aastat tagasi kehtestatud planeeringu kehtima jäämise täies ulatuses. Pargi tn 37 kinnistu on vaja hoonestada kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikes 1 pandud ülesande - sotsiaalteenuste osutamine - täitmiseks. Täpsemalt, linna on vaja rajada kogukonnas elamise teenuse maja. Eelnõule oli saabunud eelneva teavituse käigus 3 vaiet: Pargi tn 34, 36, 39, Vaikne tn 48 ja 50 omanike (edaspidi NAABRID) ühiskiri (allakirjutanuid oli viis omanikku üheksast),  MTÜ Toimekate Noorte Ühingu kiri ( alla kirjutanud üks juhatuse liige kahest, Vaikne tn 50 kinnistu teine omanik ning MTÜ Loode - Keila Seltsi kiri ( alla kirjutanud kolm juhatuse liiget, kes elavad aadressidel Pargi tn 39, Vaikne tn 48 ja 50.  MTÜ-l puudus kirja saatmise hetkel ja eelnõu linnavalitsuses arutamise ajal õigusvõime, kuna seda ei ole äriregistris registreeritud). Kirjades väidetakse, et kogukonnas elamise maja ehitamisel Pargi tn 37 kinnistule rikutakse nii naabrite subjektiivseid õigusi kui ka avalikku huvi ning soovitatakse alale rajada pigem  street workout võimlemisrajatised või näidiselupaik (putukahotell, väikeimetajate ning lindude pesakastid, liblikaid meelitav taimestik). Võimlemisväljaku ettepanekule lubas linnavalitsus koostöös  Keila Tervisekeskus OÜ-ga leida street workout rajatistele koha ca 80 ha suurusel terviseradade territooriumil. Terviserajad asuvad Loode-Keila elurajooni kõrval. Vahemaad Loode-Keila elamukruntidest terviseradadeni on 0-0,5 km.

Linnavolikogu kehtestas  Keila linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise korra. Seni oli volikogu reguleerinud kümnest seitsme Keila linnavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse kehtestamise ja muutmisega seonduvad küsimused vastava asutuse põhimääruses. Kahe hallatava asutuse (Keila Kooli ja Harjumaa Muuseumi) põhimääruste kinnitamine ja muutmine on varem volikogu poolt linnavalitsusele delegeeritud. Harju Maakonnaraamatukogu põhimääruse peab kinnitama linnavolikogu, kuna see nõue tuleneb rahvaraamatukogu seadusest ning seadusega selles osas pädevuse delegeerimist ei ole ette nähtud. Nüüdsest korraldab hallatava asutuse põhimääruse eelnõu koostamist Keila linnavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav abilinnapea. Hallatava asutuse juht esitab põhimääruse ja selle muutmise eelnõu menetlemiseks ja ettepanekute tegemiseks Keila linnavalitsuse kaudu Keila linnavolikogule. Hallatava asutuse põhimääruse kinnitab Keila linnavolikogu otsusega.

Linnavolikogu muutis oma  2016 määrust „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord".  Linnavolikogu leidis, et Keila linna teenetemärgi ja Keila linna kultuuripreemia kandidaatide esitamisel piisab kandidaatide esitamise tähtaja sätestamisest ning Keila linna aukodaniku nimetuse kandidaate võib esitada millal iganes. Täpsustatuks sai Keila linna kultuuripreemia määramise protseduurid. Lisatud on ka paragrahv tunnustusavalduste äravõtmisest ja tagastamisest.  Tunnustusavalduse andmise otsustaja võib otsustada isikult Keila linna aukodaniku märgi, Keila linna teenetemärgi või Keila linna aumärgi märgi ära võtta, kui on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises, või saavad teatavaks enne tunnustusavalduse andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule tunnustusavaldust antud, või isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle tunnustusavalduse andmise.  Isik, kellelt tunnustusavalduse andmise otsustaja on otsustanud tunnustusavalduse ära võtta, peab Keila linna aukodaniku märgi, Keila linna teenetemärgi või Keila linna aumärgi tagastama linnavalitsusele.

Muusikakoolis esines ansambel Aufakt (Miina Laanesaar viiulil, Soo-Young Lee klarnetil ja Maila Laidna klaveril).

Sotsiaalkeskuses tähistati kangakudujate ringi tegutsemise 55.aastapäeva.

 

Kolmapäev, 27.märts:

Rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil kuulutati Rakvere Teatris välja tänavused Eesti teatri aastaauhindade laureaadid 2018. aasta loomingu eest. Nimeliste auhindadega tunnustati ka pikemaaegset silmapaistvat teatritööd. Aleksander Kurtna nimelise auhinna, mis antakse näidenditõlgete eest, millest vähemalt üks on lavastatud vaadeldaval ajavahemikul ja auhinna saajalt eeldatakse pikaajalist draamatekstide tõlkimist pälvis Keilas elav Toomas Kall. Auhind määrati kallile, kui kauaaegsele vene dramaturgia vahendajale ning orgaanilise ja tundliku keeletajuga tõlkijale, kes on eestindanud muuhulgas Gogoli „Revidendi", Erdmani „Enesetapja", Tšehhovi „Pianoola", Turgenevi „Isad ja pojad", Ostrovski „Metsa" ja Dostojevski „Krokodilli". Aastatel 2017–2018 tulid tema tõlkes lavale Valentin Krasnogorovi „Kas hakkame seksima?" ja Jevgeni Griškovetsi „Südame sosin".

Vikerkaare lasteaia Sipsiku majas tehti kahel järjestikusel kolmapäeval teatrit. Eelmisel nädalal esitasid Lepatriinud etenduse "Jänes sõpra otsimas" ja Krõllid "Kana Kaaga", täna nägime Sipsiku rühma esituses näidendit "Sajajalgse jalutuskäik" ning Naksitrallid tõid vaatajateni "Reisimängu". Täna esitatud näidendite idee ja süžee on kokku pannud muusikaõpetaja Külli. Kõik etendused olid omamoodi õpetliku sisuga, mille üle hiljem lastega hea arutleda oli. Näidenditesse oli põimitud rohkelt meeleolu ja sisu toetavaid muusikalisi numbreid, mis muutsid need kaasahaaravalt lõbusateks. Iga rühm sai kingituseks ühe vahva puidust teada-tuntud lauateatri komplekti, millega muinasjuttude jutustamise ja teatritegemise pisikut veelgi enam nakatada (Naeris, Kakuke, Tare-tareke ja Kolm põrsakest).

4.-5 klassi poiste hulgas võitis Pärnus toimunud Sportland3x3 lõppvõistlusel esikoha Keila Kooli meeskond. Keila Kooli esindasid 5.klassi poisid Remo Meltsas, Tom Oskar Arro, Markus Robin Avarsalu ja Enrico Peterson. Meeskonna treeneriks on Tarmo Hein.

Sotsiaalkeskuses oli laulmine  regivägi. Eeslaulja oli Helen Kooviste.

Keila Muusikakoolis esinesid Martti Raide klaveriõpilased (TMKK) ja Jakob Teppo.

Kogudusemajas toimus Keila kogudus 800 sündmuste korraldamise initsiatiivgrupp.

 

Neljapäev, 28.märts:

Keila Linnavalitsuse istung 28.märtsil 201.

Linnavalitsus volitas Keila Linnavalitsust ametiasutusena täitma Keila linna eestkostel oleva kodaniku eestkostja ülesandeid kohtu poolt määratud ulatuses.

Linnavalitsus lõi lasteaia Vikerkaar koosseisu juurde 1,0 asendusassistendi ametikoha ja nimetada 4 õpetaja/assistendi ametikohta ümber assistendiks. Kokku on Keila Lasteaias Vikerkaar nüüd 78,05 ametikohta.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthankemenetluse lauaarvutite ostmiseks e-menetlusena ja moodustas selleks komisjoni, mida juhib finantsjuht Avo Reiska. Plaanitud 39 arvutit ostetakse lasteaiale Miki, Harjumaa Muuseumile, Keila Kultuurikeskusele, Keila Noortekeskusele, Keila Koolile ja linnavalitsusele.

Linnavalitsus kooskõlastas lähinaabritelt arvamuse küsimiseks ja avalikustamiseks projekteerimistingimused Pargi tn 37 asuvale 1948 ruutmeetri suurusele kinnistule paariselamu ehitusprojekti koostamiseks. Kinnistul võib olla üks maksimaalselt kahekorruseline elamu (suurima kõrgusega 9 m) ja üks abihoone (panipaik tööriistadele ja ratastele) kõrgusega kuni 5 m. Kogu krundi ehitusalune pind võib olla kokku maksimaalselt kuni 300 m2 (täisehitus 15,4%). Katus – soovitatavalt kald- või viilkatus.

Vikerkaare lasteaia saalis toimus vanemate rühmade lastele jäätmeteemaline õppepäev. Esitatati lõbus ja kaasahaarav jäätmealane näitemäng koos praktilise õppetegevusega, millesse olid kaasatud ka lapsed. Õppepäeva eesmärk oli järgmine: laps teab, miks on jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine vajalik ning kuidas hoida loodust puhtamana (jäätmete korrektne sorteerimine). Projekti viis läbi Tootjavastutusorganisatsioon OÜ. Aitäh õppepäeva läbiviijatele ja aktiivselt tublidele osalejatele.

 

Reede, 29.märts:

Keila leht on jätkuvalt kevade lainel. Esilehel lugu 3-aastaseks saanud Keila Maarahvapoest. Uudistes U-14 korvpallurite edust kodusel Euroopa Korvpalliliiga turniirilt, Riisipere-Turba raudteelõigu ehitusest, uuest Muinsuskaitseseadusest, pensionite kojukandehinna tõusust, puuetega inimeste kodude kohandamisest, targaks mängimisest, lauatennisest, aprillist noortekeskuses. Ado Köögardali "Keila kihelkonnaloost" jätkab kõlbluse kaitseks seatud määrustega. Tegija on Tähte Paalaroos.

Miki lasteaia personalil oli täna võimalus tutvuda oma uute ruumidega ehitatavas Miki lasteaia hoones Jaama tänaval. Vaata pilte.

Keila Kooli meistrivõistlused korvpallis lõpetas Tähtede mäng. Võitsid omad. Vaata pilte.

Keila Tantsutoas Waldorfkoolis Läte on väikekandlepäevade eri.

Thriatlon Estonia korraldas avatud tasuta ujumistreeningu algajatele - Suveks rajale. Ringi sai tulla viis esimesena registreerinut.

 

Laupäev, 30.märts:

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul on kavas Tõnis Otsa „Älli ja Tuusti".

Noortekeskuses on Uuskasutuspäev, mis on taaskasutust ja keskkonnasäästlikkust propageeriv kogupereüritus.

Teatriühendus Oma Lava esitab Keila Kultuurikeskuses Erki Aule lavastatud lavastuse „Avameelselt abielust". Laval on Margus Tabor (Tallinna Linnateater), Janek Joost, Külli Reinumägi, Pirjo Levandi.

 

Pühapäev, 31.märts:

Esiliiga B turniiril teeb kodumängu Keila JK, vastane on Nõmme Kalju FC 21.

Keila Muusikakoolis annab kevadkontserdi naiskoor Carmina.