« Tagasi

5.nädal 2019

 

Esmaspäev, 28.jaanuar:

Komisjon valis ettepanekute põhjal välja 2018.aasta Keila Aasta sündmuse ja Keila Aasta Tegija. Otsustati esitada Keila Linnavalitsusele kinnitamiseks Keila Aasta Tegija kategoorias Margus Minn ja Keila Aasta Sündmus kategoorias „100 Tamme Pargi rajamine Keila jõe äärde".  Komisjoni kuulusid Enno Fels, Maris Mäger,  Agu Veetamm, Valdur Vacht, Maret Lepiksaar ja Jaanus Väljamäe. Aasta sündmusele esitati kokku 9 ettepanekut, neist kolm pakkusid 100 tamme pargi rajamist. Aasta tegija tiitli saaja valiti nelja kandidaadi hulgast ja üksmeelselt osutus valituks Keilas sündinud, koolis käinud ning tänaseni siin elav professionaalne muusik ja muusikapedagoog Margus Minn. Keila päeval toimunud kontserdi „Keila tähed 2" kunstiline juhina suutis Margus Minn panna Keilaga seotud artistidest (neid oli ligi 40!) kokku viimaste aastate uhkeima kontsertkava. Tegemist oli 2018. aasta Keila suurima, väärikaima ja napi eelarve juures erakordset korraldust nõudva, kuid samas rahvaürituse kohta väga heal kunstilisel tasemel muusikasündmusega. Olgu öeldud, et ka eelmise, 2003.aastal toimunud kontserdi „Keila Tähed" pani kokku Margus Minn.

 

Kõik otsused on vastu võetud ühehäälselt.

Keila skautide ja nende juhendajate rajatud liuväli Jõe tänava spordiplatsil on kasutamiseks avatud. Liuvälja aitasid teha AS Keila vesi, Keila Päästekomando ja Ramirent.

Väärikate Ülikooli külaline on täna Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet ettekandega „Euroopa Liidu arengu mõjudest Eestile". 

Keila Memento tähistas täna Keila jaamahoone kohvikus Kegel oma 30.tegutsemisaastat. Samaga toimus kohtumine Isamaa kandidaatidega Riigikogu valimistel kaitseminister Jüri Luige ja Kalle Muuliga. Pildid.

 

Teisipäev, 29.jaanuar:

Keila Linnavolikogu 17.istung.

Keila Linnavolikogu kiitis heaks Harju maakonna arengustrateegia 2035+.

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2019. aasta koondeelarve ja Keila linna 2019. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad.   Keila linna 2019. aasta eelarves on planeeritud tulusid 12,9 miljonit eurot, mis on 2,7 protsenti rohkem kui 2018. aastal. Eelarve tulud sisaldavad endas ka kavandatavaid toetuseid ( v.a. Toetusfond) summas 566 172 eurot. Suurim tululiigiks on tavapäraselt maksutulud, millised moodustavad 83,0 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 10 550 000 eurot, maamaks 140 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2019. aastal on kavandatud 5,5 protsenti suurem 2018. aastal planeeritud laekumisest. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja maade munitsipaliseerimise mõjuga. Hariduskuludele on planeeritud 10,24 miljonit eurot, vaba-aeg, kultuur ja religioon kulud on 2,35 miljonit eurot, majandusele 794 tuhat eurot, elamu- ja kommunaalmajandusele 304 tuhat eurot, sotsiaalkaitsele 1,67 miljonit, üldistele valitsussektori kuludeks on planeeritud 1,88 miljonit eurot.

Sünnitoetus on 400 eurot lapse kohta; eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus; erivajadusega lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö; suure pere toetus – 50 eurot lapse kohta aastas; lastega pere toetus – kuni 150 eurot lapse kohta aastas; koolitranspordi toetus – kuni 40 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö; laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 150 eurot aastas; toitlustustoetus – kuni 70 eurot kuus; ravimitoetus – kuni 50 eurot kvartalis; muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus – kuni 300 eurot aastas tingimusel, et ühekordse väljamakse maksimumsuurus ei ületa 150 eurot; koolieelse eralasteasutuse toetus – kuni 144 eurot ühe lapse kohta kuus; juubelitoetus – 35 eurot juubilari kohta; esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 100 eurot lapse kohta; matusetoetus – 230 eurot.

Linnavolikogu võttis vastu Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu, millega on Aukamäe kinnistule kavandatud kaks üksikelamukrunti, üks ärikrunt, üks teekrunt ja kaks ehitusõiguseta maatükki, ning tehti aadressi ja nime ettepanekud. Muu hulgas on planeeritud teekrunt nime ettepanekuga Raja tee suurusega 298 m²: krundi kasutamise sihtotstarve 100% transpordimaa. Üksikelamu krundid on aadressi ettepanekuga Ringtee tn 8 (1625 m², sihtotstarve 100% elamumaa; suurim hoonete arv 2; suurim ehitusalune pind 300 m²; suurim hoonestuskõrgus 9 m (max 2 korrust), suurim suletud brutopind 500 m²; sõiduautode parkimiskohtade arv 3) ning aadressi ettepanekuga Ringtee tn 6 ( 1887 m²: krundi kasutamise sihtotstarve 100% elamumaa; suurim hoonete arv 2; suurim ehitusalune pind 300 m²; suurim hoonestuskõrgus 9 m (max 2 korrust), suurim suletud brutopind 500 m²; sõiduautode parkimiskohtade arv 3). Ärikrunt aadressi ettepanekuga Ringtee tn 4 suurus on 2780 m² ( 100% ärimaa; suurim hoonete arv 1; suurim ehitusalune pind 600 m²; suurim hoonestuskõrgus 9 m (max 2 korrust), suurim suletud brutopind 1200 m²; sõiduautode parkimiskohtade arv 30).

Linnavolikogu otsustas tasuta omandada Keila linnale Kalda KV OÜ-lt kolm Keila linnas asuvat tänavakinnistut. Linn omandab Kalda põik kinnistu ( pindala 2676 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Kalda tänav T1 ( pindala 283 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) ning Kalda tänav T2 ( pindala 185 m², sihtotstarve transpordimaa 100%).

Linnavolikogu muutis oma 26. juuni 2018 otsuse nr 20 punkti 1.2 ja sõnastada see „1.2 Uus-Paldiski tee T1 ja Uus-Paldiski tee T2 kinnistute ostuhinnaks on kokku 10 100 (kümme tuhat ükssada) eurot, millele lisandub käibemaks.". Otsuse eesmärk on ostu teel Keila linnas asuvate kinnistute omandamise hinna muutmine käibemaksu võrra.

Keila Linnavolikogu otsustas maareformi lõpetamiseks taotleda munitsipaalomandisse maaüksused Männiku tn 6a (sihtotstarbeta maa) ja Jaama tn 1c (üldkasutatav maa).

Linnavolikogu vabastas Keila Linna Valimiskomisjoni liikme Inge Meerentsi tema sooviavalduse põhjal   ennetähtaegselt valimiskomisjoni liikme kohustustest ja lõpetas tema volitused valimiskomisjoni liikmena seoses tema tagasiastumisega alates 1. veebruarist 2019 ning kinnitada valimiskomisjoni asendusliikme Imbi Grünbergi asumise 1. veebruarist 2019 punktis tema asemele.

Keila Linnavolikogu moodustas 3. märtsi 2019 Riigikogu valimise läbiviimiseks Keila linna haldusterritooriumil jaoskonnakomisjonid nr 1  ja 2 ning nimetas nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed. Keila Kultuurikeskuses asuva jaoskonnakomisjoni nr 1 esimees on  Aadu Kroon, liikmed: Katrin Sassi, Riina Kask, Maret Lepiksaar, Kalle Kask, Malle Saaroja, Anne Taklaja, Redmond Dulger,  Marju Kullerkupp ning asendusliikmed Tatjana Tamm ja Eve Aarma. Harju Maakonnaraamatukogus asuva jaoskonnakomisjon nr 2 esimees on Raili Särev, liikmed Sven Andrejev, Piia Peterson, Kristel Kõrvits, Ave Kivinukk, Eve Eelmäe, Heli Iljašenko, Terje Rämmel ning asendusliikmed Siiri Hunt ja Valdur Vacht.

Keila Koolis oli veebikonstaabli loeng, mida käisid kuulamas osad neljandate ja viiendate klasside õpilased. Loengu teemaks oli käitumine veebikeskkonnas. Veebikeskkond on avalik ruum ja seal kehtivad samasugused reeglid ning käitumisnormid nagu tänaval ja kaaskodanikega otse suheldes. Reeglite eiramine ja nende vastu eksimine toob kaasa karistuse. Konstaabel rõhutas, et iga oma teo ja sõna eest tuleb ka veebikeskkonnas vastutada.

Vikerkaare lasteaias toimus kuninglik sünnipäeva vastuvõtt. Kui külalised olid elegantse Konferansjee juhendamisel saali kogunenud, saabus Kuninganna. Selleks, et kõik sujuks, toimus ball kahes osas: väiksematele ja hiljem suurematele külalistele. Lauldi sünnipäeva ja lasteaia laule ning tantsiti nii ühis- kui ballitantse. Külalistel olid kaasas sünnipäevakaardid, mis anti kuningannale üle. Üllatusmomendina saabusid peole kaks lõbusalt energilist Klouni, kes kõigi rõõmuks vahvat meelelahutust pakkusid. Suuremate peole kutsuti ballitantse õpetama õukonna Tantsuõpetaja. Kuninganna pidas kõne, tänas külalisi ja soovis kõigile rõõmsat tuju ning mängulusti. Tänase erakordse päeva puhul võisid kõik rühmad minna Kuninganna poolt määratud "maakonda" st teise rühma. Kingitused koos kirjadega andsid üle kullerid. Suur suur aitäh kaunilt kostümeeritud osalejatele ja imelise õukonnaballi organiseerijatele!

Vensen sulges veetrassi ehitustöödeks Paldiski maantee lõigu maja nr 28 juures. Töödega saadi plaanitud kolme päeva asemel valmis kahega.

 

Kolmapäev, 30.jaanuar:

Tänasest on Keila Sotsiaalkeskuse töötajatel uued meiliaadressid.

Toimus Keila Päeva korraldustoimkonna koosolek. Keila Päev toimub sel aastal lastekaitsepäeval, 1.juunil. Kuna Keskpargi rekonstrueerimine on pooleli, on võtmeküsimus sündmuse toimumiskoht, Kaalumisel on sel aastal korraldada Keila Päeva kontserdid ja lasteala Keila Kooli ümbruses ja laat Paldiski maanteel.

Erik rajamäe võitis IV Rahvusvahelisel Moskva orelikonkursil diplomi.

Kalevi Spordihallis toimunud Kalev Cramo - Tartu Ülikool mängu eel riputas "vile varna" FIBA kategooria korvpallikohtunik Timo Suslov (vasakul). Ta oli viies Eesti kohtunik, kes 2011.aastaks nii kõrge kategooria sai. Kalevi Spordihallis tehtud pildil on Timo koos Jaanus Väljamäega, kelle utsitamisel Timo korvpallikohtuniku karjääri 24 aastat tagasi alustas. Kohtuniktöö lõpetamise põhjusena nimetas Timo Suslov ajanappust: "Väikeste laste ja põhitöö (Timo on Keila abilinnapea) kõrvalt on kohtunikutööle väga keeruline pühenduda, sest kohtunik hoiab ennast vormis vaid mänge vilistades."

Terviseradadel oli Keila Suusasarja etapp.

 

Neljapäev, 31.jaanuar:

Vastavalt Keila linna Kultuuripreemia komisjoni ettepanekule määras linnavalitsus Keila linna 2019. aasta kultuuripreemia suurusega kolm tuhat eurot Riine Rozinale ja Malle Saarojale kogukonnakeskuse Vaarikas Vahukoorega loomise eest. Linnavalitsus kinnitas Keila Aasta Tegijaks 2018.aastal Margus Minni (pildil) suurejoonelise märgilise tasuta vabaõhukontserdi „Keila Tähed 2" korraldamise eest Keila Päeva raames ning otsustas tunnustada teda tänukirja ja auhinnaga. Linnavalitsus kinnitas Keila Aasta Sündmuseks 2018. aastal 100 Tamme Pargi rajamise Keila jõe äärde kui arvukat kogukonda ühendanud juubeliaasta väärilist sündmust. Auhinnad antakse üle 22. veebruaril Keila linnas korraldataval Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktusel, mis toimub Keila Kultuurikeskuses algusega 18.00. Aktusest võivad osa võtta kõik soovijad. Sissepääs on vaba.

Linnavalitsus määras ja lõpetas hooldusi ja hooldajatoetusi. Sotsiaaltoetusi maksti summas 780 eurot. Ühel juhul jäeti hooldus määramata. Lisaks anti 1.veebruaist aasta lõpuni üürile sotsiaaleluruum Pargi 30-3/112 üürihinnaga 1.70 ruutmeetri kohta.

Linnavalitsus otsustas rahastada vastavalt esitatud arvetele  OÜ Aatomiku Lastehoid ja Lee OÜ-s teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust.

Linnavalitsus kinnitas Harjumaa Muuseumi arengukava 2019-2022.

Linnavalitsus kinnitas Keila Sotsiaalkeskuse struktuurimuudatused ja töötajate koosseisu. Keila Sotsiaalkeskuse koosseisu lisati ajutine struktuuriüksus (riigihanke „Pikaajalise kaitstud töö teenuse tellimine 2019-2020" pikaajalise kaitstud töötamise teenuse osutamiseks, millega seoses luuakse 7 täistööajaga ametikohta (lihttöölised 7,0), milliseid ametikohti hakkavad tähtajaliste töölepingute alusel täitma kuni 30 pikaajalise kaitstud töö teenusele suunatud klienti.  Loodud 7 ametikohta on lisaks 45-le olemasolevale ametikohale.

Linnavalitsus kinnitas kaheks aastaks Harju Maakonnaraamatukogu nõukogu koosseisus Keila abilinnapea Eike Käsi, linnavolikogu kultuurikomisjoni liige Merle Liivand, Keila Kooli raamatukogu juhataja Helve Rehepapp, Harjumaa Muuseumi direktor Annika Tiko,  ja Keila lasteaed Miki direktor Lenne Nõu.

Linnavalitsus väljastas reklaami paigaldusloa KB Uus Maa OÜ-le reklaami paigaldamiseks  Keila linnale kuuluval Vaiksel tänava kinnistul Vaikne tn 1 kinnistu vastas. Reklaam paigaldatakse risti teega ja tänavamaa piirile ehk sõidutee servast ca 3 m kaugusele. Reklaam on nähtav Vaikselt tänavalt ning see ei ole eksitav ega piira sõidukijuhtide nähtavust. Reklaamipind on kahepoolne 8 mm BIP-plaat trükikilega, mõõtudega 2x1,5 m (kokku 6 m²) ja annab informatsiooni Vaikne tn 1 uute paarismajabokside müügi kohta. Reklaami eksponeeritakse 1.02.2019–31.01.2020. a. 

Linnavalitsus väljastas kasutusloa  Paldiski maantee 21 kinnistule ehitatud LNG gaasiterminalile ja gaasitorustikule. Kasutusloa sai ka Oja 3 püstitatud  üksikelamu.

Linnavalitsus otsustas koormata Keila linna omandis olevad kinnistud Ehitajate tee 13, Mudaaugu tänav, Nurmenuku põik ja  Nurmenuku tänav  Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõigusega kinnistutel maatükiga püsivalt ühendatud elektriehitiste omamiseks ning õigusega teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektriehitiste ehitamiseks ning elektriehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Linnavalitsus algatas Pargi tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas selle lähteseisukohad.2 hektari suurune planeeritav maa-ala asub Pargi tänava ja Männiku pargi vahel. Planeeringuga hõlmatakse Pargi tn 2 kinnistu, Paldiski mnt 7 kinnistu (kergliiklustee planeerimiseks vajalikus osas), Pargi tänava lõik (Paldiski mnt ja Männiku tn vahel). Detailplaneeringu eesmärk on laiendada Pargi tn 2 kinnistul asuvat koolihoonet nii, et Pargi tänava Keila Kooli kasutuses olev hoone mahutaks ca 600 õpilast ja Keila Ühisgümnaasiumi kasutuses olev hoone ca 200 õpilast. Laiendusse on kavandatud 1.-4.-d tavaklassid + hariduslike erivajadustega laste 1.-6.-d klassid, söökla ja võimla. Kavandatav klasside korpuse esialgne ehitusalune pind on ca 1100 m², võimlal ja sööklal ca 800 m². Klasside korpus on esialgselt kavandatud 3-korruseline, võimla 8 m kõrgune. Oluline on juurdeehitusega lahendada ka ligipääsetavuse probleem. Detailplaneering on vajalik kooli laiendusvõimaluste läbikaalumiseks ja planeeringualal parkimis- ja liikluskorralduse läbitöötamiseks. Kooli juurdeehitust kavandatakse praegu Ühisgümnaasiumi kõrvale ida ja põhja suunas.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihange lihthankemenetlusena hankelepingu sõlmimiseks Keila linna jäätmejaama kontor-soojaku, varjualuse ja piirdeaia ehituseks e-menetlusena ning määras selleks komisjoni, mille esimees on hanke eest vastutav abilinnapea Timo Suslov.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse Ülejõe jalgtee ja jalgteesilla ehitamiseks e-menetlusena ning moodustas hanke läbiviimiseks komisjoni, mille esimees on  riigihanke eest vastutav isik abilinnapea Timo Suslov.

Linnavalitsus kinnitas Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasujuhendi .

Tänasest on kõik Vasara tänava piirkonnas kavandatud aadressimuudatused toimunud, uued aadressid on Maaameti kaardiserveris fikseeritud.

Täna oli viimane tööpäev Keila linnavalitsuse pikima staažiga töötajal, rahvastikuregistri spetsialistil Inge Meerentsil. Kaisukaru oli üks kingitus, millega kolleegid Inget tehtu eest tänasid. Korralduse, millega Inge 10.detsembrist 1990 linnavalitsusse tööle võeti, allkirjastas toonane linnapea Andres Pärt 7. detsembril 1990 ehk päev pärast seda, kui Ülemnõukogu omistas Keila linnale omavalitsuse staatuse.

Keila Korvpallikooli esindusmeeskond  võitis saku II liiga sarjas  kodus TTÜ Spordiklubi 81:71.

Keila Koolis oli võimlemispidu "RETRO vs ETNO". Vaata pilte siit .

Keila Kooli tantsijad käisid täna ja eelmiselgi nädalal tantsupeo ettetantsimistel. Väikeste pildil on Keila kooli 2. klassi rahvatantsurühm ja Keila kooli 3. klassi rahvatantsurühm. Suuremad lapsed on Keila kooli 6. klassi rahvatantsurühm.

 

Reede, 1.veebruar:

Keila Leht avaldab esilehel juubelit pidava Harju Maakonnaraamatukogu töötajate pildi. Kolmandal küljel kirjutab Ilse Kenapea Keila raamatukogu sajast aastast. Uudistes saame teada, et Keila linna 2018.aasta sündmus on 100 tamme park ja 2018.aasta tegija on kontserdi "Tähed Keilast 2" (ja ka viis aastat tagasi toimunud "Tähed Keilast" kunstiline juht Margus Minn. Kadri Aller kirjutab vaatamata pakaselisele ilmale menukaks kujunenud tondiretkest. Keila algklasside õpetajad pühendasid pereõhtu emakeelele. Jätkub Ado Köögardali "Keila kihelkonnaloost" avaldamine. Tegija on Erki Fels.

Harju Maakonnaraamatukogu tähistab Keila raamatukogu 100.sünnipäeva. Täna pakutakse külastajatele kringlit. Pärastlõunal toimus 100.sünnipäeva avaüritusena kutsetega vastuvõtt ja teatritrupi Bona Verbum etendus „Ilu otsides".  2. veebruaril 1919. aastal avati Keila Rahvahariduse Seltsi raamatukogu lugejatele.

Linnavalitsuses muutusid vastuvõtu ajad. Alates järgmisest nädalast on kodanike vastuvõtt teisipäeva pärastlõunal ja kolmapäeva ennelõunal. Keila LV on avatud: E 8.00 – 16.30; T 8.00 – 18.30 (vastuvõtuaeg 14.00 – 18.00); K 8.00 – 16.30 (vastuvõtuaeg 9.00 – 12.00); N 8.00 – 16.30 ja R 8.00 – 14.00.

 

Laupäev, 2.veebruar:

Keila raamatukogu 100 raames kell 11 Lembe Maria Sihvre näituse „Titetegu" avamine ja Teoteatri etendus „Linalakk ja Rosalind".

 

Pühapäev, 3.veebruar:

2019 aasta esimeses kodumängus võtab Keila KK U18 poisid kodus vastu TTÜ/Valge.