« Tagasi

Keila Linnavolikogu 17.istung

Keila Linnavolikogu 17. istung toimub teisipäeval, 29. jaanuaril 2019.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

Keila Linnavolikogu kiitis heaks Harju maakonna arengustrateegia 2035+.

 

3.            Keila linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2019. aasta koondeelarve ja Keila linna 2019. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad.   

Keila linna 2019. aasta eelarves on planeeritud tulusid 12,9 miljonit eurot, mis on 2,7 protsenti rohkem kui 2018. aastal. Eelarve tulud sisaldavad endas ka kavandatavaid toetuseid ( v.a. Toetusfond) summas 566 172 eurot. Suurim tululiigiks on tavapäraselt maksutulud, millised moodustavad 83,0 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 10 550 000 eurot, maamaks 140 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2019. aastal on kavandatud 5,5 protsenti suurem 2018. aastal planeeritud laekumisest. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja maade munitsipaliseerimise mõjuga. Hariduskuludele on planeeritud 10,24 miljonit eurot, vaba-aeg, kultuur ja religioon kulud on 2,35 miljonit eurot, majandusele 794 tuhat eurot, elamu- ja kommunaalmajandusele 304 tuhat eurot, sotsiaalkaitsele 1,67 miljonit, üldistele valitsussektori kuludeks on planeeritud 1,88 miljonit eurot.

Sünnitoetus on 400 eurot lapse kohta; eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus; erivajadusega lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö; suure pere toetus – 50 eurot lapse kohta aastas; lastega pere toetus – kuni 150 eurot lapse kohta aastas; koolitranspordi toetus – kuni 40 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö; laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 150 eurot aastas; toitlustustoetus – kuni 70 eurot kuus; ravimitoetus – kuni 50 eurot kvartalis; muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus – kuni 300 eurot aastas tingimusel, et ühekordse väljamakse maksimumsuurus ei ületa 150 eurot; koolieelse eralasteasutuse toetus – kuni 144 eurot ühe lapse kohta kuus; juubelitoetus – 35 eurot juubilari kohta; esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 100 eurot lapse kohta; matusetoetus – 230 eurot.

 

4.            Keila linn, Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Linnavolikogu võttis vastu Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu, millega on Aukamäe kinnistule kavandatud kaks üksikelamukrunti, üks ärikrunt, üks teekrunt ja kaks ehitusõiguseta maatükki, ning tehti aadressi ja nime ettepanekud. Muu hulgas on planeeritud teekrunt nime ettepanekuga Raja tee suurusega 298 m²: krundi kasutamise sihtotstarve 100% transpordimaa. Üksikelamu krundid on aadressi ettepanekuga Ringtee tn 8 (1625 m², sihtotstarve 100% elamumaa; suurim hoonete arv 2; suurim ehitusalune pind 300 m²; suurim hoonestuskõrgus 9 m (max 2 korrust), suurim suletud brutopind 500 m²; sõiduautode parkimiskohtade arv 3) ning aadressi ettepanekuga Ringtee tn 6 ( 1887 m²: krundi kasutamise sihtotstarve 100% elamumaa; suurim hoonete arv 2; suurim ehitusalune pind 300 m²; suurim hoonestuskõrgus 9 m (max 2 korrust), suurim suletud brutopind 500 m²; sõiduautode parkimiskohtade arv 3). Ärikrunt aadressi ettepanekuga Ringtee tn 4 suurus on 2780 m² ( 100% ärimaa; suurim hoonete arv 1; suurim ehitusalune pind 600 m²; suurim hoonestuskõrgus 9 m (max 2 korrust), suurim suletud brutopind 1200 m²; sõiduautode parkimiskohtade arv 30).

 

 

5.            Kinnistute tasuta omandamine Kalda KV OÜ-lt

Linnavolikogu otsustas tasuta omandada Keila linnale Kalda KV OÜ-lt kolm Keila linnas asuvat tänavakinnistut. Linn omandab Kalda põik kinnistu ( pindala 2676 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Kalda tänav T1 ( pindala 283 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) ning Kalda tänav T2 ( pindala 185 m², sihtotstarve transpordimaa 100%).

 

 

6.            Keila Linnavolikogu 26. juuni 2018 otsuse nr 20 „Nõusoleku ja volituse andmine" muutmine

Linnavolikogu muutis oma 26. juuni 2018 otsuse nr 20 punkti 1.2 ja sõnastada see „1.2 Uus-Paldiski tee T1 ja Uus-Paldiski tee T2 kinnistute ostuhinnaks on kokku 10 100 (kümme tuhat ükssada) eurot, millele lisandub käibemaks.". Otsuse eesmärk on ostu teel Keila linnas asuvate kinnistute omandamise hinna muutmine käibemaksu võrra.

 

7.            Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Keila Linnavolikogu otsustas maareformi lõpetamiseks taotleda munitsipaalomandisse maaüksused Männiku tn 6a (sihtotstarbeta maa) ja Jaama tn 1c (üldkasutatav maa).

 

8.            Keila linna valimiskomisjoni liikme volituste lõpetamine

Linnavolikogu vabastas Keila Linna Valimiskomisjoni liikme Inge Meerentsi tema sooviavalduse põhjal  ennetähtaegselt valimiskomisjoni liikme kohustustest ja lõpetas tema volitused valimiskomisjoni liikmena seoses tema tagasiastumisega alates 1. veebruarist 2019 ning kinnitas valimiskomisjoni asendusliikme Imbi Grünbergi asumise 1. veebruarist 2019 punktis tema asemele.

 

9.            Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine

Keila Linnavolikogu moodustas 3. märtsi 2019 Riigikogu valimise läbiviimiseks Keila linna haldusterritooriumil jaoskonnakomisjonid nr 1  ja 2 ning nimetas nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed. Keila Kultuurikeskuses asuva jaoskonnakomisjoni nr 1 esimees on  Aadu Kroon, liikmed: Katrin Sassi, Riina Kask, Maret Lepiksaar, Kalle Kask, Malle Saaroja, Anne Taklaja, Redmond Dulger,  Marju Kullerkupp ning asendusliikmed Tatjana Tamm ja Eve Aarma. Harju Maakonnaraamatukogus asuva jaoskonnakomisjon nr 2 esimees on Raili Särev, liikmed Sven Andrejev, Piia Peterson, Kristel Kõrvits, Ave Kivinukk, Eve Eelmäe, Heli Iljašenko, Terje Rämmel ning asendusliikmed Siiri Hunt ja Valdur Vacht.