« Tagasi

Keila Linnavolikogu 16.istung

Keila Linnavolikogu 16. istung toimub teisipäeval, 18. detsembril 2018.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna 2019. aasta eelarve (I lugemine)

.Keila Linnavolikogu viis läbi Keila linna 2019.aasta eelarve I lugemise. Tavapäraselt on eelnõu osa ka Keila linna 2019. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad. Esitatud 2019.aasta eelarve projektis on planeeritud tulusid 12,9 miljonit eurot, mis on 2,7 protsenti rohkem kui 2018. aastal. Eelarve tulud sisaldavad endas ka kavandatavaid toetuseid ( v.a. Toetusfond) summas 552 300 eurot.  Suurim tululiik  on maksutulud, millised moodustavad 83,0 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 10 550 000 eurot, maamaks 140 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2019. aastal on kavandatud 5,5 protsenti suurem 2018. aastal planeeritud laekumisest. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja maade munitsipaliseerimise mõjuga. Suurim kululiik on haridus, mis moodustab 57,33% kogu kuludest. Vaba aeg, kultuur, sport ja religioon valdkonnale kulutatakse 13,09 %, sotsiaalkaitsele 9,36%, üldistele valitsemissektori teenustele 8,46%, majandusele 4,44%, keskkonnakaitsele 2,81&%, finantseerimistehingutele 2,79%, elamu- ja kommunaalmajandusele 1,7&% ning avalikule korrale 0,01% kuludest.

3.            Kinnistute ostmine Aktsiaseltsilt Keila Vesi

Linnavolikogu otsustas omandada Aktsiaseltsilt Keila vesi kaks Uus-Paldiski maantee kinnistu osa - 3377 m² ja  696 m² koguhinnaga  73 314 eurot. Volikogu otsuse eesmärk on osta aktsiaseltsilt Keila Vesi Keila linnale maatükid, millele linn saab rajada uue jäätmejaama ja jäätmejaamani viiva juurdepääsutee.

4.            Lepingu muutmine ja Põhjakaare tänava kinnistu omandamine

Linnavolikogu muutis Põhja 8 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kohaste teede ja tehnorajatiste tasuta omandamise lepingut ning teede ja tehnorajatiste rajamise kokkulepet selliselt, et kolmest arendaja väljaehitamise kohustuseks olnud teest ühe tee (Põhjakaare tänav) võtab linn vastu enne selle tee projektikohast väljaehitamist. Kõneks on Olerexi kõrval asuv tänavalõik, kust saab oma ligipääsu ehitatav ESPAKi tulevane ärihoone. Espak on kinnitanud oma valimisolekut osaleda Põhjakaare tänava renoveerimise kompenseerimises 10 000 euro ulatuses.

5.            Keila Linnavolikogu 28. juuni 2016 määruse nr 15 „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasumäärade kinnitamise delegeerimine" ja Keila Linnavolikogu 26. veebruari  2013 määruse nr 5„Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend" muutmine.

Linnavolikogu muutis oma 2016.aasta määrust linna hallatavate asutuste töötasumäärade kinnitamise delegeerimisest nõnda, et linnavalitsus saab volituse määrata linnavalitsuse hallatavate asutuste  töötasustamise alused. Määrusest „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend"  võeti välja  Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhte puudutav regulatsioon.

6.            Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine

Keila Linnavolikogu muutis Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest määratud hüviste määra 10 % võrra, nagu suurendatakse ka kõigi teiste linna struktuuris olevate töötajate töötasusid. Linnavolikogu esimees saab edaspidi hüvitist 990 eurot kalendrikuus (ei lisandu linnavolikogu liikme, komisjoni esimehe ega aseesimehe tasu); linnavolikogu aseesimees: 495 eurot kalendrikuus (ei lisandu linnavolikogu liikme, komisjoni esimehe ega aseesimehe tasu), linnavolikogu alatise komisjoni esimees: 165 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekute toimumise kuudel lisaks linnavolikogu liikme tasule), linnavolikogu alatise komisjoni aseesimees: 83 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekute toimumise kuudel lisaks linnavolikogu liikme tasule), linnavolikogu liige: 330 eurot kalendrikuus (linnavolikogu istungist osavõtu korral), linnavolikogu alatise komisjoni liige, kes ei ole linnavolikogu liige: 33 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekust osavõtu korral).

7.            Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine

Linnavolikogu otsustas maksta alates 1. jaanuarist 2019 igale Keila Linnavalitsuse liikmele, v.a linnapeale, hüvitist 330 eurot kuus.

8.            Linnapeale töötasu määramine

Volikogu määras alates 1. jaanuarist 2019 Keila linnapea  Enno Felsi ametipalgaks 3300 eurot kuus.

9.            Tänavate omandamine

Linnavolikogu otsustas omandada tasuta Tuula tee, Raba tänava ja Ülesõidu tänava ning Ringtee tänava vahelise ala detailplaneeringu alusel moodustatavad kinnistud koos neile kinnistutele rajatud tänava- ja tehnorajatistega. Otsuse sisu tagab selle, et planeeringuala arendajal rajaks omal kulul avalikuks kasutamiseks mõeldud tänavad koos haljastuse ja võrkudega ning annab need kasutusloa saanuna linna omandisse. Alles siis hakkab linnavalitsus välja andma ehituslubasid kruntidele elamute rajamiseks. Detailplaneering ala arendamiseks on linnavalitsus algatanud. Vastavalt töövõtulepingule on Tuula tee, Raba tänava ja Ülesõidu tänava ning Ringtee tänava vahelise ala detailplaneeringu koostamiseks planeeringu tellijad ja finantseerijad 50% Keila linn ja 50% Maa-amet. DP koostaja on Keila Linnavalitsuse poolt korraldatud riigihankes parima pakkumuse esitanud OÜ Hendrikson & Ko. Arendaja pole veel selgunud.

10.          Keila linna ametlike teadete avaldamise kohana maakonnalehe määramine.

Linnavolikogu määras ajalehe Harju Elu maakonnaleheks, kus avaldatakse Keila linna ametlikke teateid. Alates 2010.aastast on Keila linna ametlikke teadete avaldamise väljaanded ka Keila Leht ja „Postimees".