« Tagasi

49.nädal 2018

Esmaspäev, 3.detsember:

Tähtajaks, 3.detsembriks laekus linnavalitsusse Keila linna 2019.aasta kaasavale eelarvele kandideerima 10 ettepanekut üheteistkümnelt isikult. Järgmisel teisipäeval, 11.detsembril koguneb komisjon, kes hindab laekunud ettepanekute vastavust nõuetele ja ideede teostatavust.

Õhtul oli Aasta Jälg žürii koosolek.

Käsitöösalongis Vaarikas Vahukoorega oli Töötuba - Romantiline kalender 2019.

 

Kolmapäev, 5.detsember:

Kultuurikeskuses oli Laste- ja Noorteteatri Reky etendus „Jõuluvanaks saamise saladus".

Viimati kodus hirmsa koslepi saanud Keila KK naasis võidusoonele, kui täna alistati võõrsil 74:63 EstNor. Mängu käik: vastane alustas paremini, tabas hästi ja läks kiirelt juhtima (6:0, 9:2 ja 14:4). Keila hakkas küll vaikselt oma mängu leidma, kuid esimene periood lõppes siiski vastase 22:13 eduseisus. Sama vahe püsis ka teise veerandaja keskpaigani (30:19), kuid siis said meie mehed hoo sisse, tegid 4:21 vahespurdi ja poolajale mindi juba 34:40 Keila juhtimisel. Pärast pausi oli EstNor taas veidi teravam ja vähendas vahe kahele punktile (41:43), kuid sellele vastas Keila 3:14 spurdiga ja viimasele kümnele minutile mindi vastu seisult 44:57, Keila ees. Neljandal perioodil Keila enam eduseisu käest ei lasknud ning lõppskoor 63:74 tähendas väärt võõrsilvõitu! Alagrupiturniiril on Keilal jäänud pidada veel üks mäng, 16.12 kl 14.30 Lasnamäe Sportmängude majas Aexpo/Estravani vastu, mis võib otsustada ka alagrupi võitja! Täna parimad: Tamme 24 p + 6 lp + 7 rs, Viik 21 p + 4 lp, Mägi 6 p + 9 lp.

 

Neljapäev, 6.detsember:

Keila Linnavalitsuse 53. istung 6.detsembril 2018

Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetusi summas 732,23 eurot, tegi mitu otsust sotsiaaleluruumide üürile andmise ja üürilepingu muutmise kohta.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, mille vastuvõtul omandaks linn tasuta Tuula tee, Raba tänava ja Ülesõidu tänava ning Ringtee tänava vahelise ala detailplaneeringu alusel moodustatavad kinnistud ja  rajatud tänava- ja tehnorajatised, mida ei anta üle võrguvaldajatele, enne detailplaneeringu alusel projekteeritud esimesele elamule kasutusloa väljastamist ja pärast tehnorajatistele kasutuloa väljastamist.

Linnavalitsus jagas Uus-Paldiski mnt 2  asuva 88187 m² suuruse jäätmehoidla maa kinnistu kolmeks eraldi kinnisasjaks ja määras moodustatavatele kinnisasjadele koha-aadressid ja sihtotstarbed.  Loodud Uus-Paldiski tee 2 sihtotstarve on 100% jäätmehoidla maa, Uus-Paldiski tee T1 sihtotstarve 100% transpordimaa ning Uus-Paldiski tee 6 sihtotstarve on 100%  jäätmehoidla maa.

Linnavalitsus jagas Ülesõidu tn 13 asuva pindala 2142 m² suuruse elamumaa 100 % kaheks eraldi kinnisasjaks ja määrata moodustatavatele kinnisasjadele uued koha-aadressid  Ülesõidu 13 ja Teaduse 26 ja sihtotstarbe elamumaa.

Linnavalitsus moodustas kaks uut maaüksust määrates neile kohaaadressid Männiku tn 6a ( ligikaudse pindalaga 802 m2) ja  Jaama tn 1c ( ligikaudse pindalaga 1307 m2) ning määras neile sihtotstarve määratluseks sihtotstarbeta maa.

Linnavalitsus kehtestas Tuula tee, Raba tänava ja Ülesõidu tänava ning Ringtee tänava vahelise ala detailplaneeringu, millega on kavandatud Ülesõidu 41 kinnistule 19 üksikelamukrunti (suurustega vahemikus 904…1448 m², keskmise suurusega 1115 m²), 4 kaksikelamukrunti (suurustega vahemikus 1171…1643 m²) ja 2 tänavakrunti ning jätkuvalt riigi omandis olevale maale 1 tänava- ja 1 haljasala krunt (park). Detailplaneeringuga määrati kavandatud uutele tänavatele nimedeks: Jumika tänav, Muraka tänav ja Kopra tee.  Alale on planeeritud haljasala (park) pindalaga 14775 m², kus hoonete ehitusõigus puudub, kuhu on kavandatud erinevad mänguväljakud ja puhkerajatised, mis konkretiseeritakse projektistaadiumis, ja tiik. Üksikelamukruntide suurim hoonete arv on 2 (1 elamu + 1 abihoone), suurim hoonetealune pind 200 m², suurim hoonestuskõrgus elamul 10 m, abihoonel 5 m; suurim korruselisus elamul 2, abihoonel 1; suurim suletud brutopind 300 m²; sõiduautode parkimiskohtade arv 3. Kaksikelamukruntidehoonete arv 1 paariselamu, suurim hoonealune pind 200 m², suurim hoonestuskõrgus 10 m, suurim korruselisus 2, suurim suletud brutopind 400 m²; sõiduautode parkimiskohtade arv 4. Loodud on kolm tänavakrunti: Jumika tänav, pindalaga 1708 m², Muraka tänav, pindalaga 3891 m² ja Kopra tee, pindalaga 3174 m², kus hoonete ehitusõigus puudub. Neist elamukruntide juurdepääsuks on Jumika ja Muraka tänav kuhu on kavandatud haljasala + sõidutee + kraav + kõnnitee + haljasala. Pargi ja elurajooni vahel on Kopra tee haljasala + sõidutee (või parkimisrida + manööverdusala) + haljasala + kraav. Lisaks on tänavaaladesse kavandatud tehnovõrgud (veevarustus, kanalisatsioon, elekter, side ja tänavavalgustus).  Korraldus jõustub pärast seda, kui detailplaneeringukohase ehitusõiguse realiseerimisest huvitatud isiku ja Keila Linnavalitsuse vahel on sõlmitud planeerimisseaduse § 131 kohane haldusleping krundi teenindamiseks vajalike detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Haapsalu maantee, Haapsalu mnt 10, Haapsalu mnt 8, Jaama tn 10, Jaama tn 5, Jaama tn 8, Jaama tn 9, Jaama tänav ja Vaikne tn 1a kinnistutele ehitatud kaugküttetorustikule ning üksikelamule Tervise tn 3 asuval kinnistul.

Linnavalitsus tunnistas riigihankel "Keila lasteaed Miki mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine" edukaks Lars Laj Eesti OÜ pakkumus maksumusega 155 322,40 eurot, sh tellija reserv 5% ulatuses tööde käibemaksuta kogumaksumusest, millele lisandub käibemaks 20%, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes käibemaksuta. Kvalifitseerituks ja vastavaks osutusid Lars Laj Eesti OÜ ja Tiptiptap OÜ pakkumised.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu omandada koguhinnaga  73 314 eurot Keila linnale Aktsiaseltsilt Keila Vesi Keilas Uus-Paldiski mnt 2 asuvast kinnistust jagamise teel moodustatavad kaks kinnistut. Linnavalitsus teeb ettepanek omandada 3377 m² ja 696 m², kinnistud, mille hinnad on vastavalt 60 786 ja 12 528 eurot. Volikogu otsuse eelnõu eesmärk on osta aktsiaseltsilt Keila Vesi Keila linnale maatükid, millele linn saab rajada uue jäätmejaama ja jäätmejaamani viiva juurdepääsutee.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse eelõu, millega nõustutaks Põhja 8 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu lahutamatuks osaks oleva 16.01.2014 sõlmitud võlaõigusliku lepingu detailplaneeringukohaste teede ja tehnorajatiste tasuta omandamiseks ning kokkuleppe teede ja tehnorajatiste rajamiseks, mis on sõlmitud 19.02.2014 muutmisega. Linn müüs 2017. aasta lõpus kinnistu aadressil Põhjakaare tn 3 enampakkumisel aktsiaseltsile ESPAK hinnaga 928 000 eurot, kus on praegu  käimas ärihoone ehitus. Põhjakaare tn 3 kinnistule on juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt läbi Vivakeil OÜ-le kuuluva Põhjakaare tänava, milline katastriüksus on moodustatud Põhja 8 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu alusel. Vivakeil OÜ-l on kohustus nimetatud tänav projektikohaselt välja ehitada ja anda linnale tasuta üle enne detailplaneeringu alusel projekteeritud hoonetele kasutusloa väljastamist, kuid linnavalitsuse soov on nimetatud tänav varem avalikult kasutatavaks tänavaks muuta. Vivakeil OÜ on valmis tänava koos maaga kohe linnale tasuta üle andma ning sellega langeb ära tema kohustus tee rekonstrueerida. Espak AS on kinnitanud nõusolekut kompenseerima 10 000 euro väärtuses Põhjakaare tänava renoveerimist.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse  määruse „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasumäärade kinnitamise delegeerimine" ja määruse „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend" muutmise eelnõu. Määruse eesmärk on   kõigi Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise aluste määramise delegeerimine linnavalitsusele.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega määrata ajaleht Harju Elu maakonnaleheks, kus avaldatakse Keila linna ametlikke teateid.

Linnavalitsus moodustas Keila Linnavalitsuse komisjoni kaasava eelarve ettepanekute hindamiseks, analüüsimiseks ja rahvahääletusele pandavate ettepanekute väljavalimiseks järgmises koosseisus: linnapea Enno Fels (komisjoni esimees), liikmed abilinnapea Timo Suslov, linnaarhitekt Siiri Hunt, ehitusinsener Olar Barndõk, linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimees  Viljar Paalaroos, linnasekretär Maris Mäger, arendusnõunik Maret Lepiksaar ja kultuurinõunik Jaanus Väljamäe.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse eelnõud määruse „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmisest, Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmise kohta ning linnapeale töötasu määramise kohta.

Linnavalitsus otsustas viia 7. detsembrist 2018 kuni 15. jaanuarini 2019 läbi konkursi „Keila Aasta Tegija ja Keila Aasta Sündmus" ning kinnitada konkursi „Keila Aasta Tegija ja Keila Aasta Sündmus" juhendi ja konkursikomisjoni koosseisus: Esimees – Enno Fels, liikmed – Maret Lepiksaar, Valdur Vacht, Jaanus Väljamäe, Karl Olaf Loog, Maris Mäger.

Linnavalitsus lubas Keila linnapea Enno Fels puhkusele 10. detsembrist 14. detsembrini 2018 ja kinnitas linnapea asendajaks 10. detsembril abilinnapea Eike Käsi ja 11.-14. detsembril abilinnapea Timo Suslovi.

Algas jõulukaartide aeg. Esimene kaart jõudis linnavalitsusse kohale. Aitäh Glamox ja Virve Jõgeva!

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia 2018 — Delfi lugejate lemmik on Keila jaamahoone uus ümbrus. Palju õnne meile ja asjaosalistele! Maastikuarhitektuur: Heiki Kalberg, Merle Karro-Kalberg (AB Artes Terrae). Teede insenerid: Indrek Oden ja Kristel Liblik (Roadplan) . Tellija: Keila Linnavalitsus, ehitaja Lemminkäinen Eesti.

Meelelahutuslike mälumängude viimase mängu võitja on MMM koosseisus Margus Metsanurm, Ado Pihl, Märt Metsanurm ja Heino Raivet. Küsimused koostas Rohke Debelak. Kokku koguti kolme mälumängu peale osalustasu 665 eurot. Kultuuriguru ümmardab summat ja nii läheb annetamiseks 700 eurot. MM ja Kultuuriguru veel veidi mõtisklevad, kellele annetus läheb.

Keila Korvpallikooli U14 vanuseklassi poisid tegid täna korvpallikooli ajalugu, pääsedes esimese võistkonnana Eesti Karikavõistluste finaali! Selleks tuli poolfinaalis jagu saada Tiit Soku Korvpallikooli meeskonnast. Mäng algas meile raskelt, mängu tähtsust tunnetanud poisid väristasid kõvasti kätt ja jalga ning vastane sai 12:6 ette. Peale minutilist vaheaega Erik Makke ja Laur Maide poolt tehtud korvid aitasid meid aga mängu tagasi – avaveerand lõppes juba meie 13:12 eduseisul. Ka edasine mäng kulges punkt-punkti heitluses. Meid hoidsid vee peal peamiselt Eriku korvid ning võistkondlik kaitse. Turvaliseks õnnestus vahe saada siiski alles viimastel minutitel. Lõpuvile fikseeris meie 62:49 võidu. Eriku arvele jäi lõpuks 30 punkti, Tom Oskar Arro lisas 10, Stefan Honga 7, Laur 6, Rasmus Hulkko 5 ja Cristofer Lempu 3 punkti. Võitu andsid oma panuse ka Ralf Vikat, Sander Metsik ja Karl Erik Ool.

Väärikate Ülikoolis kõneles dr Mare Liiger räägib insuldi nähtudest.

Toimus Lääne Harju valdade sotsiaalvaldkonna töötajate kohtumine, osalesid ka Keila sotsiaaltöötajad.

 

Reede, 7.detsember:

Keila Leht teeb ülevaate visioonikonverentsilt "Keila 2035", saame teada kes on Keila? Lehe esiküljel ülevaade advendilaadast. Uudistes: Enno Fels valiti Holmeri kandidaadiks. Padise kloostris algasid ehitustööd. Kõrgeid kohti konkursilt "Eesti kõla". Keila Kooli robootikaring Robotexil. Tõusvad tähed 2018. Sarjas Ringkäigud Keilas 7.osas saab lugeda punarevolutsionäärist Alice Tislerist, maailmasõdadest ja küüditamistest.  Tegija on Tarmo Tõrs. Keila Leht kutsub üles esitama kandidaate kultuuripreemiale ning tiitlitele "Keila aasta tegija" ja "Aasta sündmus".

Keila linnavalitsust väisas Lääne- Harju vallavanem Jaanus Saat. Kohtumisel linnapea Enno Felsiga oli peamine jututeema haridusvaldkond. Enno Fels kinnitas, et läbisaamine on kahe naaberomavalitsuse vahel hea.

Keila Koolis on 62.lennu Rockipidu Restart.

Noortetoas Mõte Kuubis on tasuta filmiõhtu "Reiviv Iraan". Pidevalt päevauudistes figureeriv Iraan on koduks samasugustele noortele nagu mujal maailmas, kuid nendest kuuleme vähe. Muusikaline dokfilm "Reiviv Iraan" süüvib Iraani noorte ellu ja uurib, millised on nende väljavaated tulevikule. Peale filmi vaatamist toimub ka vestlusring, kus osalevad Maari Põim (Väärtusarenduse tegevuskava juht, projektide "Noored inimõiguste eest" ja "Teadlikud tegusad noored" koordinaator), ÜRO noordelegaat ja EIK inimõiguste saadik Kätlin Kuldmaa ning paar viimaste aastate jooksul Iraanis käinud noort. Üritus toimub inimõiguste nädala raames ning seda korraldavad Eesti Inimõiguste Keskuse inimõiguste saadikud." Üritust toetavad Eesti Inimõiguste Keskus / Estonian Human Rights Centre ja Noortetuba Mõte Kuubis . Eesti Inimõiguste Keskuse inimõiguste saadikute programmi rahastab Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.

Sotsiaalkeskuses on Jõululaat. Vaata pilte.

Keila jalgpalliklubi 2009 aasta sündinud poisid käisid Nõmme Talveliiga I.etapil ning tulid sealt tagasi 3.kohaga.

 

Laupäev, 8.detsember:

Harjumaa Muuseum esitleb näitusekataloogi "Meelespeaõis ja kaheksakand - esiemade kootud ja tikitud tikid erakogudest". Üleskutse peale muuseumisse tekke tuua kogunes neid nii palju, et aastatel 2014-2015 oli Harjumaa Muuseumis üleval 2 näitust erakogudest pärit tekkidest.Kuna tekid läksid peale näituste lõppu oma omanike kätte tagasi, siis nüüd on olemas võimalus neid vähemalt trükitult näha. Kataloogi koostaja - Riine Kallas. Enne esitlust, alates kella 11:00st Harjumaa Muuseumi raamatukogus tavapärane Rahvarõiva nõuandelaupäev. Vaata pilte.

Harju maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse ette Loode Otsa raamatut "Lumise metsa rõõm ehk kuidas Sass ja Laura kuuske toomas käisid".

Käsitöösalongis Vaarikas Vahukoorega on kaks töötuba - Laupäeval lastega teha võib kõike, poolportselanist kuuseehted ning poolvääriskividest ehted. Täna panid Vaarikas Vahukoorega naised Harju Maakonnaraamatukogu aknale üles Muinasjutumaja. Vaata pilte.

Waldorfkoolis Läte on advendilaat PÖÖRIÖÖ. Erinevad töötoad, käsitöökaubad, supiköök EV100, kohvik, lasteteater, oksjon, kontsert. Vaata pilte.

Tallinna Spordihallis toimuvad Keila linna meistrivõistluse kergejõustikus. 2005-2006 sündinute alad on 60m, 600m, kaugushüpe ja kuulitõuge. 2007 – 2008 sündinutel 60m, 600m ja kõrgushüpe.

Tervisekeskuses on Fightland 2018. Väliskülalistest on tulemas mitmekordne Soome meister Daniel Forsberg. Forsberg töötab vangide psühhiaatriahaiglas ja tema hüüdnimi muay thai foorumites on Rootslasetapja, kuna ta on võitnud nii paljusid rootslasi. Lätlane Nikita Leškovitš on juunioride vabavõitluse MM-i pronks. Ta on endiselt kõigest 19-aastane, kuid juba mitmel korral Eestis võistelnud. Lätist tuleb ka Vitali Ussov, kes on võitnud tugevat eestlast Vjatšeslav Aktšurinit. Võitlejate nimekiri on täiendamisel, kuid eestlastest naaseb ringi näiteks Ringo Tipp, kes on saanud Eesti meistrivõistlustelt taipoksis hõbeda ja kikkpoksis pronksi. Talle astub vastu Andrus Joa, keda samuti viimasel ajal võitlusüritustel vähe ringis nähtud. Lisaks tuntud võitlejatele ootame lavale uusi tegijaid. Esimest korda võitleb Mick Paja. Omavahel kohtuvad Hendrik Themas – Daniel Forsberg (81 kg, K-1), Tarmo Kõrs (Keila) – Nikita Leškovitš (71 kg, K-1), Andre Kaljurand – Karl Komlev (83 kg, poks), Ahti Pikkur – Henri Helemäe (+91 kg, poks), Ringo Tipp – Andrus Joa (91 kg, poks), Marko Šults - Vitali Ussov (71 kg, K-1) ning Ranno Rennu (Keila) - Mick Paja (67 kg, K-1).

 

Pühapäev, 9.detsember:

EELK Miikaeli kirikus ja Baptistikirikus on kell 11 II advendi jumalateenistused.