« Tagasi

Keila Linnavolikogu 15. istung

Keila Linnavolikogu 15. istung toimus teisipäeval, 27. novembril 2018.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorra projekt:

1.            Linnapea aruanne

2.            Aktsiaseltsi Keila Vesi põhikirja muutmine

Linnavolikogu muutis Aktsiaseltsi Keila vesi põhikirja nelja punkti. Otsustati, et  selts osutab teenuseid ja teeb töid peamiselt Keila linna territooriumil peamiselt tema ainuaktsionäriks olevale Keila linnale. Tegevusalade loetelu täiendati haljastus- ja heakorratööde, kinnisvara haldamise ja hooldusega, teede ja tänavavalgustuse hoolduse ja korrashoiu, jäätmemajanduse valdkonna teenuste osutamise ning elektri- ja gaasipaigaldise käidu korraldamisega. Peeti vajalikuks suurendada ettevõtte nõukogu võimalikku suurust kuni 7 liikmeni. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa enamus nõukogu liikmetest.

 

3.            Ülevaade üldplaneeringu koostamisest

Informatsiooni edastas abilinnapea Timo Suslov.

 

4.            Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve (II lugemine)

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2018. aasta II lisaeelarve, mille tulemusel suurenes 2018. aastaks kinnitatud eelarve  maht 837 572 euro võrra. Linna eelarve põhitegevuse tulud suurenevad 837 572 eurot, põhitegevuse kulud 419 840 eurot, investeerimistegevus kogusummas 1 896 475 eurot ja likviidsed varad 509 207 euro võrra.

 

5.            Maakorraldusega seotud ülesannete delegeerimine

Linnavalitsus delegeeris Maakorraldusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Keila Linnavalitsusele kui täitevorganile ja Keila linnavalitsusele, kui ametiasutusele.