« Tagasi

46.nädal 2018

Esmaspäev, 12.november:

Tänasest aasta lõpuni kestva Keila elanike kojukutsumise kampaania kestel maksab linn sarnaselt eelmisele aastale 100 eurot kõigile täisealistele isikutele, kes kampaania jooksul registreerivad end väljastpoolt Keila linna omavalitsusüksust Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks ning kes on samas rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud seisuga 1. jaanuar 2019. Ülekande eeldus on, et isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht 1 kuu jooksul enne kampaania algust ei ole olnud Keila linn. Lisaks loosib linnavalitsus kõigi, nii uute kui seniste keilakate vahel välja kümme 300-eurost kodanikupreemiat ning kaks kolmepäevast puhkusepaketti kahele Leedu sõpruslinna Birštonasesse.

Keskpargi rekonstrueerimise käigus alustati valgustuse rajamisega – pannakse kaablid ja valgustuspostide kannud.

Harju Maakonnaraamatukogus oli külas toimetaja ja tõlkija Anu Saluäär, kes esitles oma uut raamatut "Lähedased rannad. Kirjutisi 2008 - 2018" ja rääkis pikemalt ka Põhjamaade kirjandusest. Vaata pilte.

Keila Koolis algas algkassidele suunatud kunstinädal. Klassijuhataja tundides proovitakse kätt origamis ja volditakse valmis ruumilised paberkaunistused, mis hakkavad kaunistama koolimaja. Iga klass saab valida oma lemmikvärvi. Üks mis kindel, järgmisel nädalal on koolimaja koridorid hoopis uue ilmega. Ees ootab ka kunstiteemaline viktoriin. Küsimused saavad olema kerged, jõukohased 1.-3 klasside õpilastele.

Keila Vikerkaare lasteaial oli suur au võtta vastu haridustöötajaid Soome Hippaheikki-Kajuutta-Myrskyluoto lasteaiast. Vestlusringis jagati omavahel häid mõtteid ja ideid ning vastati küsimustele. Soome ja Eesti lasteaiad on üsna sarnase töökorraldusega. Suur tänu külalistele huvitava vestluse ja kingituse eest.

Keila Leht avaldab 30. novembri lehes traditsioonilise jõulukuu ürituste kalendri.  Informatsiooni detsembris Keilas toimuvate avalike jõuluürituste kohta ootame toimetusse aadressil: leht@keila.ee hiljemalt 23. novembriks. Ärge unustage iga ürituse kohta kirjutada sündmuse nimi, kuupäev, kellaaeg, toimumise koht. Koos Keila Lehele saatmisega ärge unustage sama info saata ka aadressil: vvacht@keila.ee , et teave jõuluüritustest ilmuks ka Keila linna kodulehel ilmuvas ürituste kalendris.

Keila Sotsiaalkeskuses avati Aide Leit Lepmetsa näitus"Pitsilised pildid".  Oli ka Pille Karrase kandleõpilaste väike kontsert.

Kultuurikeskuses oli lastefilmi „muumid ja talvine imedemaa" linastus.

Noortekeskus andis teada, et algas Aasta Jälg 2018 kandidaatide esitamine: http://www.keilanoortekeskus.ee/aasta-jalg/esitamine/?fbclid=IwAR12403ulY-5oawbEdr5AWoCAmilvghfyNzc3eqOh2O6MorBDADe4Odxv_U

Keskerakond alustas Harjumaa valimiskampaaniaga täna, 12.novembri hommikul Keilas, Jaama platsil toimunud kandideerijate tutvustamisega. Osalesid peamiselt kandideerijad, erakonna ministrid ja ajakirjanikud. Pildid.

 

Teisipäev, 13.november:

Keilas Koolis toimunud Olybet naiste korvpalliliiga II divisjoni mängus võitis Keila Korvpallikooli esindusnaiskond Pärnu naiskonda seisuga 119:45 ning möödunud reedel käidi külas Eesti Maaülikool/Vabank Tartu Club'il, kus lõppskooriks jäi 101:51. Keila võitude ja kaotuste suhe on alagrupis seega 2:2 ning hetkel hoitakse tabelis kolmandat kohta. Pidada jääb veel alagrupi viimane kohtumine Parksepa SK/Võru naiskonnaga, mis toimub 25. novembril kell 14:30 Keila Tervisekeskuses.

Keila Kooli 5.d klassil käis külas Naiskodukaitse Harju Ringkonna Keila jaoskonna aseesinaine Pille-Riin Moilanen, kes rääkis noorkotkaste ja kodutütarde tegemistest.

Käib aktiivne üldplaneeringu koostamise ettevalmistamine. Abilinnapea Timo Suslov käib erinevates kohtades üldplaneeringuga seonduvat tutvustamas, täna hommikul oli ta Keila Kooli gümnasistide ees, õhtul räägib Väärikate Ülikoolis.

 

Kolmapäev, 14.november:

Kodanikupäeva eel joonistasid pargimaja õpilased oma mõtteid kodust, koolist, Keilast ja Eestimaast.

Sotsiaalkeskuses oli Päästeameti infotunt tuleohutusest.

 

Neljapäev, 15.november:

Keila Linnavalitsuse 50 istung 15.novembril 2018

Linnavalitsus seadis isikule hoolduse seadmine ja määras selle eest hooldajatoetuse ning maksis sotsiaaltoetusi summas 1 548 eurot. Linnavalitsus otsustas rahastada alates OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus kooskõlastas ja suunas avalikustamisele detailplaneeringu olemasolul  Tammesaare tn 5, 10 ja 12 katastriüksustele ridaelamutele projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Eelnõu kohaselt määratakse projekteerimistingimused  Tammesaare tn 5, 10 ja 12 katastriüksustele ridaelamute ehitusprojektide koostamiseks. Katastriüksused asuvad nn Mudaaugu piirkonnas, kus vastavalt Keila linna üldplaneeringule kehtib väikeelamumaa juhtotstarve. Naabruses on Harju KEKi tööstuspark, T-8 Tallinn-Paldiski maantee (riigi põhimaantee), Paldiski mnt 37 elamukrunt ja looduslikus seisus maad (sh riigi reservmaa piiriettepanekuga ala). Tammesaare tn 5 katastriüksuse pindalaga on 1849 m² , Tammesaare tn 10 pindalaga 1882 m² ja  Tammesaare tn 12 pindalaga 1745 m² , kõigi sihtotstarve on  100% elamumaa. Krundid on moodustatud Paldiski mnt 37a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel, mis on kehtestatud Keila Linnavolikogu 22.09.2009 otsusega nr 43. Detailplaneeringuga on kavandatud 2 tänavakrunti, 5 ridaelamukrunti (6, 5, 4, 3 ja 3 boksi ehk korteriga), 2 üksikelamukrunti ja 1 haljasalakrunt ning määratud ehitusõigused, maakasutus- ja ehitustingimused (edaspidi nimetatud arendusala). Planeering on ellu viidud endise Paldiski mnt 37a kinnistu jagamise osas, kusjuures moodustatud katastriüksused kuuluvad ühele omanikule. Mõlemad uued teekrundid tuli moodustada kahe maatüki liitmise teel (Tammesaare tänav = arendaja maa + reformimata riigimaa ja teine teekrunt = arendaja maa + munitsipaalmaa), mis on veel tegemata. Detailplaneeringus jäi lahendamata juurdepääs arendusalale, kuna see sõltus suurema piirkonna teedevõrgu arengukavadest ning riigi ja Keila linna prioriteetidest. Maanteeamet nõustus riigimaanteelt arendusalale ajutise ühenduse rajamisega (sh maantee teelaiendus ristmiku piirkonnas), mis tuleb sulgeda peale linnasisese ühendustee rajamist. Arendaja kohustused juurdepääsutee, Tammesaare tänava, tehnilise taristu, müratõkkevalli ja haljastuse rajamiseks on reguleeritud 19.09.2013 sõlmitud võlaõigusliku lepinguga. Projekteerimistingimuste taotleja soovib ridaelamud ja krundid projekteerida valdavalt detailplaneeringu kohaselt, kuid taotleb igale krundile ühe ridaelamuboksi lisamise võimalust ehk hoonestusala ning ehituslike tingimuste täpsustamist ehitusseadustiku lubatud ulatuses. Tammesaare 5 krundile planeeritakse 3 boksi asemel 4, suurima ehitusaluse pinna 360 m² asemel 400 m², suurima suletud brutopinna 660 m² asemel 800 m², 6 parkimiskoha asemel 11; nihutada hoonestusala kahte piiri ja muuta hoonestusala suurust ~7% ulatuses. Tammesaare 10 krundile tuleb 4 boksi asemel 5, suurima ehitusaluse pinna 480 m² asemel 500 m², suurima suletud brutopinna 880 m² asemel 1000 m², 8 parkimiskoha asemel 12; nihutada hoonestusala ühte piiri ja keerata teist ning muuta hoonestusala suurust ~5%. Tammesaare 12 krundile 3 boksi asemel plaanitakse 4, suurima ehitusaluse pinna 360 m² asemel 400 m², suurima suletud brutopinna 660 m² asemel 800 m², 6 parkimiskoha asemel 11; nihutada hoonestusala kahte piiri ja muuta hoonestusala suurust ~1% ulatuses. Taotleja esitatud eskiisidel sobituvad kavandatud hoonemahud detailplaneeringu üldlahendusse. Igale krundile ühe ridaelamuboksi lisamine ei halvenda kogu Tammesaare tänava arendusala linnaruumilist üldpilti. Kolme korteri lisandumisel arendusalasse tekib 23 eluaseme asemel kokku 26, mis eeldatavasti ei põhjusta naaberelanikele häirivaid mõjusid ega suurenda oluliselt liikluskoormust Tammesaare tänaval. Hoonestusalade piiride nihutamine ja keeramine on kooskõlas tuleohutuskuja (8 m) ning planeeringuga määratud tänavakaitsevööndi (5 m) tagamise vajadusega.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Kruusa tn 27 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. Vastavalt Keila linna üldplaneeringule asub kinnistu väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Lisaks väikeelamutele kujundavad naabruse ka Kruusa tn korruselamud ja Rukkilille lasteaed. Kruusa tn 27 kinnistu pindala on 1035 m² ja sihtotstarve elamumaa 100%. Kinnistu on hoonestamata.  Kinnistule ehitatava üksikelamu suurim kõrgus on 7,7 m.

Linnavalitsus määras 12 maaüksusele aadressi, pindala ja maakasutuse sihtotstarve.   Tuulasoo maaüksuse ligikaudne pindalaga on 18526 m2, maaüksuse maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa. Sooserva ligikaudne pindalaga on 41053 m2, maaüksuse maakasutuse sihtotstarve jäätmehoidla maa. Niidu tn 7 ligikaudne pindalaga on 5733 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa. Niidu tänav T1 ligikaudne pindalaga 1388 m2 ja sihtotstarve transpordimaa. Loopealse ligikaudne pindalaga 81871 m2, sihtotstarve tootmismaa.  Ühendustee ligikaudne pindalaga 54362 m2, maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa. Parkmetsa ligikaudne pindalaga 10811 m2, maaüksuse maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa. Kruusa tn 23a ligikaudne pindalaga 7670 m2, maaüksuse maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa. Kruusa tn 23b ligikaudne pindalaga 9915 m2, maaüksuse maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa. Paldiski mnt 2b ligikaudne pindalaga 1118 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa.  Paldiski mnt 20 ligikaudne pindalaga 845 m2, maaüksuse maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa. Jõe tn 62b ligikaudse pindalaga 4493 m2, maaüksuse maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa.

Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse eelnõu Maakorraldusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimiseks Keila Linnavalitsusele. Linnavalitsus taotleb õigust ka katastriüksuse moodustamise õigust.

Linnavalitsus muutis Keila linnas asuva vastloodud Kirsi tänava ääres asuva kolme katastriüksuse lähiaadressid.  Paldiski mnt 28d uus lähiaadressiks on Kirsi tn 2, Vasara tn 14 lähiaadress Kirsi tn 4, Paldiski mnt 30 lähiaadressiks Kirsi tn 6. Maakorraldajale pandi ülesandeks  teha korraldus teatavaks kinnistute korteriühistute esindajatele, Maa-ameti aadressiandmete osakonnale, AS Eesti Post (Omniva) Keila kontorile ja AS-le Express Post.  Ruumiandmete seadus kohaselt määratakse koha-aadress liikluspinna järgi, millelt on juurdepääs aadressiobjektile. Euroopa ja sealhulgas ka Eesti traditsiooni kohaselt antakse liikluspinna järgsel adresseerimisel katastriüksustele ja neil asetsevatele hoonetele numberlisandid mõlemal pool liikluspinda ühesuunalises kasvavas järjekorras. Paldiski mnt 28d, Vasara tn 14 ja Paldiski mnt 30 maaüksustel puudub juurdepääs Paldiski mnt ja Vasara tänavalt, seepärast loodi uus liikluspind Kirsi tänav ja anti Kirsi tänavalt ligipääsu omavatele kinnistutele uus kohaaadress.

Linnavalitsus muutis Piiri tn 4 katastriüksuse (pindala 869  m²)  senise ärimaa 100% sihtotstarbe  elamumaaks 100 %.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Haapsalu mnt 19 kinnistul asuva ehitise laiendusele. 1910. aastal ehitatud elamule ehitati katusekonstruktsiooni uuendamisel sarikate kaldenurka muutes  pööningule eluruumid. Elamu kõik kolm korstnat laoti uuesti ja amortiseerunud küttekollete asemele ehitati kaks  ahju ja pliit soojamüüriga. Elamu välisseinad soojustati ja kaeti laudvoodriga. Katus on kaetud katuseplekiga. Peale laiendamist on elamus pinda ca 197 m².

Linnavalitsus väljastas  ehitusloa kolme 47 meetri sügavuse maasoojuspuuraugu rajamiseks Ülase tänav 4 kinnistul.  Ning kooskõlastas maakütte rajamiseks puuraukude asukohad Luha tänav 10 kinnistul.

Linnavalitsus väljastas osakasutusloa Kalda põik kinnistule ehitatud asfaltkattega jalgratta- ja kõnniteele.

Linnavalitsus kvalifitseeris riigihanke "Keila linnatänavate aastaringne hooldamine" pakkujad AS TREV-2 Grupp, Eesti Keskkonnateenused AS ja OÜ Šeiker Teed ning tunnistas nende pakkumise vastavaks. Edukaks tunnistati Eesti Keskkonnateenused AS pakkumine, kelle pakutud hind Keila linna tänavate aastaringseks hooldamiseks järgneva 42 kuu kestel oli 446 371,38 eurot (+km 20%).

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogusse II lugemisele Keila linna 2018.aasta II lisaeelarve kogumahust 837 572 eurot. Vastavalt eelnõule suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 837 572 eurot, põhitegevuse kulud 419 840 eurot, investeerimistegevus kogusummas 1 896 475 eurot ja likviidsed varad 509 207 euro võrra.

Linnavalitsus saatis Linnavolikogu menetlusse Aktsiaselts Keila Vesi põhikirja muutmise eelnõu. Eelnõu kohaselt lisatakse mõte, et selts osutab teenuseid ja teeb töid Keila linna territooriumil peamiselt tema ainuaktsionäriks olevale Keila linnale. Tegevusvaldkondade hulka lisatakse haljastus- ja heakorratööd, kinnisvara haldamine ja hooldus, teede ja tänavavalgustuse hooldus ja korrashoid, jäätmemajanduse korraldamine ning elektri- ja gaasipaigaldise käidu korraldamine . Nõukogu liikmete maksimumarvu suurendatakse 7-ni.

Selgusid Harjumaa aasta tegijad.  Aasta tervisetegijad on sedapuhku Keilast - AS Harju Elekter (Keila linn) ja Tõnis Ross (Keila linn). Palju õnne laureaatidele ja Keila nominentidele: Keila Kooli kogukonnapäev, Käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega, Hiirekese Mängutuba. Vaata teisi laureaate.

Meelelahutuslikud mälumängud Keilas II mängu küsimused koostas ja viis ka Legendis toimunud  mälumängu läbi Kuku Raadio ajakirjanik ning ühtlasi mälumängusaate juht Timo Tarve. Võitis "Keilamees". Vaata pilte.

Keila Kool teatas, et nüüd on kõigil õpilastel ja õpetajatel võimalus kasutada 3D printerit. Õpetajad saavad koos klassiga katsetada erinevate mudelite printimist. Neid aitavad ja juhendavad õpetajad Rene Pedai ja Dinibek Izbatõrov. Koolipere tänab kogukonnas tegutsevat firmat Harju Elekter, kes aitas meie kooli õppetegevust paremaks ja huvitavamaks muuta.

 

Reede, 16.november:

Keila Lehes: esiküljel jõe kaldale rajatavatest elamutest. Uudistes teatab abilinnapea Timo Suslov enda kandideerimisest Riigikogusse, muuseumi juures laupäeval toimuvast näidislahingust, noortesarja ujumisvõistlusest, ERSO muusikute kontserdist 23.novembril, kohtumisest Anu Saluäärega.Saab juhtnöörid, kuidas ennast Keila elanikuks registreerida. Pikem usutlus on ENSTO Enseki rajaja Üllas Tähega. Kadri Aller kirjutab runriigis Ringkäigud Keilas Johann Tähest - ärimehest ja linnapeast. Tegija on muinsuskaitsja Paul Ööbik.

Keila Võrkpallikool võõrustab täna Tervisekeskuse saalis U-12 ja U-14 tüdrukute Eesti Meistrivõistluste etappi. Meie tüdrukutele olid need esimesed võistlused. Edukaim oli Rae SK/Peetri. Pildid.

Vikerkaare lasteaia Sinilinnu rühma isade esindajad käisid lastega mängimas ühise pudru söömise hommikul. Mõtte ja ettepaneku tegi rühma assistent ja nii see ühiselt teoks saigi tehtud. Rühma personal tänab osalejaid, tänu kellele oli lastel põneva algusega mängupäev.

Kultuurikeskuses oli tarkvanem.ee  korraldusel dokumentaaletendus „Südames sündinud". Dramaturg Andra Teede, lavastaja Maria Peterson (Theatrum), kunstnik: Laura Pählapuu, helilooja ja -kujundaja: Markus Robam, produtsent: Elo-Liis Parmas (Tähesõjad). Osades: Hele Kõrve (Tallinna Linnateater), Külli Teetamm (Tallinna Linnateater), Tõnn Lamp (Tallinna Linnateater).

 

Laupäev, 17.november:

Harju maakonnaraamatukogu ettelugemishommikul loetakse Triinu Amburi raamatut „Väikese auto lood".

Ettevõtlikud noored on loomas noortevolikogu. Liituma oodatakse noori vanuses 14-26. Asutamise koosolek saab teoks juba sellel laupäeval, kell 15.

Harjumaa muuseumi õuel toimub näidislahing sõjapidamisest 100 aastat tagasi - pühendatud Kaitseliidu 100. aastapäevale. Osalevad sõjaajalooklubid Eestist, Lätist ja Venemaalt, eest veab Frontline.

Muuseumis toimub ka rahvariide nõuandelaupäev.

Noortetoas Mõte Kuubis on külas Einar Kuusk, et rääkida oma tegemistest. Teemadeks tuleb: filmindus, sotsiaalmeedia ja sisutootmine (YouTube/Stream/Podcast).  Üritus toimub Noortetuba Mõte Kuubis (aadressil Keila, Keskväljak 13A).  

Keila Tervisekeskuse keldrisaalis toimub XX Eesti Maakilva 1. Voor.

Kultuurikeskuses on Pereklubi Huvitavate Kohtumiste Õhtu.

 

Pühapäev, 18.november:

MTÜ Pakri Meistrikoda korraldab Haapsalu mnt 57, Autoremont OÜ ees Külmakuu laada.

Tervisekeskuses on Pardikeste ujumisvõistluse I etapp.

Tervisekeskuses kohtuvad Tallinna Kossuliiga mängus Keila KK ja BC Hundid.