« Tagasi

44.nädal 2018

44.nädal 2018

 

Esmaspäev, 29.oktoober:                                                    

Riigi Infosüsteemi Amet korraldas küberturvalisuse kuu raames linnavalitsuse saalis Keila linna ametnikele ja allasutuste juhtidele küberturvalisuse koolituse.

Selle nädala alguses jälgisid Keila Kooli õpetajad, kas ja kuidas algklasside õpilased pööravad tähelepanu liiklusohutusele. Luubi alla võeti helkuri kandmine ja rattaga kooli tulevate õpilaste puhul pöörati tähelepanu kiivri olemasolule. On väga rõõmustav, et võrreldes eelmiste aastatega on lapsed hakanud hoolsamalt kandma helkureid ja kasutama kiivreid. Lisaks liiklusohutusele vaadati ka seda, kui korralikult pargiti rattad ja kas need said ikka turvalukkudega kinnitatud. Sel nädalal toimuvad koolis ka liikluskoolitused, mis suunatud 10.-11.klasside õpilastele. Riskivältimise koolitus "Viimane piknik", toetab ja aitab ellu viia riikliku õppekava läbivat teemat "Tervis ja ohutus". Koolituse üks peamiseid eesmärke on panna noored mõistma - enne tegutsemist tasuks mõelda. Käsitlevate teemade ring on lai ja võetud elust enesest. Õige sõidukiiruse valimine, kuidas käituda, kui kaaslased on tarbinud alkoholi ja soovivad rooli istuda, turvaline pidu, oskus ja julgus teha õigeid valikuid ka peomeeleolus ja sõprade ringis. Koolituste abil loodetakse vähendada noorte teadlikult võetud riskide ja liiklusõnnetustesse sattumist, sh. nendes hukkunute ja viga saanute arvu. Koolituse eestvedajaks on Maanteeamet ja seda viib läbi Liiklusõpe OÜ. Algkoolis oli ka Kaisukarupäev.

Täna oli Keila Väärikate Ülikooli külaline Kaja Kallas. Enne seda külastas ta Keila Sotsiaalkeskust ja Keilas tegutsevat moodulmajade valmistajat Hilandero Houses.

 

Teisipäev, 30.oktoober:

SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus avalikustas, et Harjumaa aasta tegijale esitati 7 kategoorias 107 kandidaati. Lääne-Harju vallast oli 19, Anija ja Rae vallast 14, Koselt 11, Harkust 9, Kuusalust ja Raasikult 7 ankeeti. Linnadest olid tublimad märkajad Keilas (8 ankeeti). Aasta Sädeinimeseks on esitatud Tõnis Ross, Aasta teoks AS Harju Elektri käimisvõistlus ENERGIALAKS ja Kogukonnapäev, Tervisetegijaks Harju Elekter ja Tõnis Ross, Säravaks kodanikuühenduseks MTÜ Hiirekese Mängutuba, Tervist edendavaks ideeks Naiskodukaitse Keila jaoskond sündmusega „Liikudes terveks!", võimekaks kodanikuühenduseks MTÜ Käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega. Tunnustussündmus toimub Ühisnädalal 29.novembril 2018 Kose kultuurikeskuses, kus tänatakse ka Eesti kaunis kodu konkursi võitjaid. Tutvu teiste kandidaatidega siin.

Keila Linnavolikogu luges I korda Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve määruse eelnõud. II lisaeelarve tulemusel suureneb 2018.aastaks kinnitatud eelarve maht 848 272 euro võrra. Põhitegevuse tulud suurenevad 848 272 eurot, põhitegevuse kulud 106 971 eurot, investeerimistegevus kogusummas 1 735 400 eurot ja likviidsed varad 671 701 euro võrra. Tuginedes 9 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele on kavandatud suurendada prognoositavat üksikisiku tulumaksu laekumist 2018. aastal 750 000 euro võrra, planeeritud maamaksu laekumist 30 000 euro võrra ja samuti laekumisi reklaamitasudelt 9000 euro võrra , nimetatud summad  suunatakse kassajääki.

Keila Linnavolikogu kehtestas Keila linna kaasava eelarve määruse. Kaasava eelarve põhiidee on kodaniku ja ametliku võimu vahelise võõrandumise vältimine: kohaliku omavalitsuse volikogu otsustab eraldada mingi osa omavalitsuse eelarvest kohalikule kogukonnale, kellele antakse seeläbi võimalus kaasa rääkida oma elukeskkonna kujundamisel. Kaasava eelarvemenetluse kaudu tekib seega väga praktiline ja otsene võimalus olukorda mõjutada. Määrusega kehtestatakse kaasava eelarve suuruseks 15 000 eurot. Kaasava eelarve koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab olema teostatav/valmima eelarveaasta jooksul, olema Keila linnaga seotud üritus või muu linnaga seotud idee, asuma Keila linnas, olema pärast valmimist Keila linna omandis, pakkuma avalikku hüve, olema avalikult kasutatav ning mitte põhjustama ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele. Linnavalitsus algatab kaasava eelarve menetluse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15.novembriks ja annab sellest teada läbi oma meediakanalite.

Keila Linnavolikogu kehtestas määruse koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamisest Keila linnas. Määrusega kehtestati Keila Lasteaias Miki, Keila Lasteaias Vikerkaar ja Keila eralasteaias Rukkilill käivate laste toidukulu katmise tingimused ja korra. Alates 1.jaanuarist 2019 nähakse Keila linna eelarves ette sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu maksumuse katmiseks ja lapse toidukulu tasumisest vabastamiseks. Keila Linnavalitsus kinnitab toidukuluks ette nähtud vahendite jaotuse lasteasutuste kaupa ning nende sihipärase kasutamise eest vastutab lasteasutuse direktor.  Lasteasutuses käiv laps vabastatakse toidukulu tasumisest täies ulatuses lasteasutuses kohal käidud päevade eest, kui toidukulu maksumus on kuni 1 euro ja 60 senti kui lapse ja tema mõlema vanema, üksikvanema, eestkostja  või hooldaja elukohaks on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, või laps viibib Keilas SOS Lasteküla Eesti Ühingu asenduskoduteenusel. Kui toidukulu maksumus on suurem 1.60 –st eurost,  katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel. Praeguse teadmise järgi on 2019.aastal kõigis Keila lasteaedades toidupäeva maksumus 1.60. Keila Linnavalitsusel on erandjuhul õigus otsustada lasteasutuses käiva lapse vabastamine toidukulu tasumisest täies ulatuses põhjendatud avalduse esitanud isikute puhul, kes ei vasta nõuetele rahvastikuregistris Keila linna elanikuna arvele võtmise tähtaja osas. Keila linna 2019. aasta eelarvesse planeeritakse alates 1. jaanuarist 2019 Keila linna koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu katmiseks 175000 eurot.

Keila Linnavolikogu kinnitas 14 poolt, 1 vastu ja 1 erapooletu häälega Keila linnale kuuluvate Ülesõidu tn 1 ja Roheline tn 5 asuvate kinnistute avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja kuulutas enampakkumise võitjaks A4 Kinnisvara Osaühing pakkumine kokku hinnaga  162 200 eurot, sh Roheline tn 5 kinnistu hinnaga 1 730 eurot. Ostjal tuleb omal kulul lammutada Ülesõidu tn 1 kinnistul asuvad ehitised ning hoonestada see kinnistu lähtudes Keila Linnavalitsuse 6.09.2018. a korraldusega nr 296 määratud projekteerimistingimuste ning enampakkumisele esitatud pakkumises toodud ajagraafiku kohaselt, sh uue hoone ehitusega alustamine hiljemalt 2019. aasta suvel ning uue hoone valmimine hiljemalt 2021. aasta veebruariks. Roheline tn 5 kinnistule tuleb ostjal rajada parkla arvestusega, et parklarajatisele on Keila Linnavalitsusel võimalik anda kasutusluba samaaegselt Ülesõidu tn 1 kinnistule püstitava korterelamu-ärihoone kasutusloaga.

Volikogu delegeeris Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise Keila Linnavalitsusele. 13 ülesannet delegeeriti linnavalitsusele, kui täitevorganile ja 6 ülesannet linnavalitsusele, kui ametiasutusele.

Volikogu delegeeris  hädaolukorra seaduses § 37 lõikes 1 ja 2 nimetatud ülesannete täitmise Keila Linnavalitsusele. Vastavalt sellele koordineerib linnavalitsus hädaolukorras elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamist, arvestades elutähtsate teenuste ristsõltuvust, nõustab elutähtsate teenuste osutajaid, teeb järelevalvet elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise, sealhulgas elutähtsa teenuse katkestusi ennetavate meetmete rakendamise üle, kinnitab elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, juhib hädaolukorra lahendamist, koostab hädaolukorra lahendamise plaani ning korraldab riskikommunikatsiooni ja kriisireguleerimisõppusi ning kehtestab elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded. Kuna tegemist on hädaolukordasid puudutavate küsimustega, mille puhul võib olla vajadus kiiresti ja operatiivselt reageerida, siis on hädaolukordade lahendamise huvides vajalik anda antud ülesanded linnavalitsuse täita.

Keila Linnavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maaüksused Kaare tänav ( sihtotstarve transpordimaa), Kaare tn 4 ( üldkasutatav maa), Kraavi (üldkasutatav maa), Piiriäärse (üldkasutatav maa), Luha tn 15 (ärimaa), Tammiku tee 1 (transpordimaa) ning Sarapuu tänav (transpordimaa). 

Keila JK U15 tüdrukud teenisid 1:0 võidu U15 tüdrukute liigas Kuusalu Kalevi vastu. Tüdrukute hooajale sai selle ilusa võiduga punkt pandud, kuid tüdrukud jätkavad tööd, et uuel hooajal veel paremini mängida. Täname tüdrukuid huvitava hooaja eest! Tänase mängu koosseis: Lisete, Tuule, Kerttu, Berit, Marianne, Laura, Nora, Liset, Heily, Helena, Elis, Mia, Marie ja Iris. Värava autoriks: Laura B. kõiva!

Harju Maakonnaraamatukogu lastetoas on Rukkilille lasteaia Põrnikate rühma näitus.

Sotsiaalkeskuses oli Vaimse tervise kuu üritus Naeruteraapia.

Kultuurikeskuses oli Komöödiateatri etendus Neil Simoni „Hotell California". Osades Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas, lavastas Ivo Eensalu.

 

Kolmapäev, 31.otoober:

Keila jaamahoone juures toimus õhtust alates ööpäeva kestel välkõppuse Okas erakorraline kiirkogunemine ja oli seetõttu kaitseväelaste poolt hõivatud.

Hiirekese Perekeskuses oli loeng-vestlusring beebi toitmisest: sünnist kuni 6.elukuuni. Läbi viis Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühing.

 

Neljapäev, 1.november:

Linnavalitsus moodustas Harju Maakonnaraamatukogu teavikute olemasolu kontrollimiseks inventuurikomisjoni.

Linnavalitsus tegi otsuse kahe Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenuse rahastamise kohta ja maksta sotsiaaltoetusi summas  1 424,10 eurot.

Linnavalitsus kooskõlastas eelnõu Vasara tänava põhjapoolse haru kinnistutele uue aadresskoha andmiseks ja tegi maakorraldajale ülesandeks informeerida kinnistuomanike aadresskoha muutmise vajadusest.  Vasara tn 3a uus aadress saab eelnõu kohaselt olema Vasara tn 2, Vasara tn 8 uus aadress Vasara tn 7, Vasara tn 8a uus aadress Mänguväljaku, Vasara tn 7  uus aadress Vasara tn 9, Vasara tn 10 uus aadress Vasara tn 13, Vasara tn 10a uus aadress Vasara tn 13a, Paldiski mnt 30a uus aadress Vasara tn 15 ning Paldiski mnt 34a uus aadress on Vasara tn 17.

Linnavalitsus koormas tähtajatult Keila linna omandis oleva Haapsalu mnt 2 kinnistu  ja Keila linna omandis oleva Jaama tn 10 kinnistu Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõigusega  omada kinnistutel maatükiga püsivalt ühendatud elektriehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektriehitiste ehitamiseks ning elektriehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Ülejõe tee ja Kalda põik 5a kinnistule projekteeritud  jalgteele ja jalgtee sillale. Silla rajamisega seotud kaevetöödel on kohustuslik tagada arheoloogiline uurimine - jälgimine, vajadusel väljakaevamised. Pinnasetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurikihi ilmsikstuleku võimalusega ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala. Ülejõe tänavat ja kesklinna ühendava  tee kogupikkus on 180m, sellest silla pikkus 32m. Vaata ehitamisele tuleva silla 3D kujutist.

Linnavalitsus kooskõlastas puuraukude asukohad Sopsu-Tooma 7 asuvale kinnistule maakütte puuraukude rajamiseks.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused raudteerajatise projekti koostamiseks Keila linnas asuvatele AS Eesti Raudtee kasutuses hoonestusõiguse alusel olevatele Eesti Vabariigile kuuluvatele kinnistutele, katastriüksuse aadressiga Keila Raudteejaama ja Keila-Tallinn 78,3 – 78,7 km. Projekteeritakse täiendav rööpapaar Keila linnas asuvale Keila-Valingu lõigule teine perspektiivne peatee. Projekti koostamisel tuleb arvestada olemasolevate teedega, sh Tuula tee raudteega eraldatud osade ühendamisega Keila jõe äärse kallasraja kaudu. Projekti koosseisus tuleb teostada mürauuring ja keskkonnamõjude eelhinnang.

Linnavalitsus lõpetas kuue enne 2015.aasta 1.juulit algatatud, kuid kolme aastaga lõpetamata jäänud detailplaneeringute koostamise. Lõpetatuks sai detailplaneering Paldiski mnt 30A kinnistule neljakorruselise kortermaja ehitamiseks, Tähe tn 14 kinnistu jagamiseks, Kullerkupu tn 8 kinnistu jagamiseks. Uus tn 8 kinnistule kolmekorruselise kortermaja planeerimiseks,  Paldiski mnt 37c kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneering kinnistule mööblikaupluse ehitamiseks ning Paldiski mnt 16 kinnistule  keldri/soklikorrusega ning kolme maapealse korrusega elamu-ärihoone ehitamiseks.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse Miki lasteaia köögitehnika ostmiseks e-menetlusena.

Keila Linnavalitsus otsustas korraldada Keila linna rahvastikuregistrijärgseks elanikuks registreerimise kampaania. Keila linnas elab tänasel päeval ikka veel inimesi, kes ei ole erinevatel põhjustel end rahvastikuregistrijärgselt Keila linna elanikuks registreerinud. Iga lisanduv linnakodanik tähendab aga maksuraha olulist kasvu ja puuduv vähendab võimalusi linnaelanike elukvaliteedi parandamiseks.  

Keila Linnaorkester andis teada, et moodustab trummitüdrukute trupi ja otsib selle liikmeid. Kes tunneb, et ta tahaks olla Keila Linnaorkestri trummigrupi liige, tulgu järgmisel neljapäeval kell 19.00 Keila Kultuurikeskusesse. Ja trummigruppi võivad tulla ka noormehed. Vanus ei ole oluline. Lisainformatsiooni saab kultuurikeskusest või otse Riina Rüütlemaalt.

Tervisekeskuses oli Saku II liiga raames Keila Korvpallikooli kodumäng Rae Koss/Hansaviimistlus vastu. Keila pidi koduväljakul vastu võtma hooaja esimese kaotuse numbritega 75:77.

Keila JK kohtus kodus Nõmme Kalju FC U21-ga ja võitis 3:2 (1:0).

Kultuurikeskuses linastus kolmel korral režissöör Joosep Matjuse suurejooneline loodusfilm Tuulte tahutud maa.

Muusikakoolis esinesid Tallinna G.Otsa nimelise Muusikakooli õpilased, seal hulgas mitmed Keial Muusikakooli vilistlased.

 

Reede, 2.november:

Keila Lehe esiküljel piltidega artikkel rahvuskivi tuhandest palest - näitusest "Paekivi ilu" Harju Maakonnaraamatukogus. Uudistes saame teada, et linn hakkab tasuma lasteaia toidu eest, linlaste soovil valmis välijõusaal, visioonist Eesti 2035, Maksu- ja tolliameti teatest, Harjumaa aasta tegija kandidaatidest. Pikema intervjuu on Igor Onkeliga, kes on juhtinud mitme Keila kortermaja rekonstrueerimist. Kadri Aller jätkab Ringkäikudest keilas. Keila Leht tutvustab Hingedepäeva. Tegija on näitleja Raivo Adlas, kes kutsub 10.novembril kultuurikeskusesse näitlemisest huvitatuid.

 

Laupäev,3.november:

Harju Maakonnaraamatukogu ettelugemishommikul loetakse Hille Randi ja Gerda Märtensi raamatut „Aitähh, kõht on täis".

Harjumaa Muuseumis Maret Lehise juhendamisel pott- või kabimütsi valmistamise kursus.

Keila Muusikakoolis esineb kell 15 pianist Age Juurikas. Kavas Enrique Granadose klaveritsükkel "GOYESCAS".

Kultuurikeskuses on Viva Tantsuklubi, Keila linnavalitsuse, Keila Liigub ja EV 100 raames tantsuõhtu „100 sammu". Mängib ansambel Rio.