« Tagasi

Keila Linnavolikogu 14. istung

Keila Linnavolikogu 14. istung toimus teisipäeval, 30. oktoobril 2018.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve

Keila Linnavolikogu luges I korda Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve määruse eelnõud. II lisaeelarve tulemusel suureneb 2018.aastaks kinnitatud eelarve maht 848 272 euro võrra. Põhitegevuse tulud suurenevad 848 272 eurot, põhitegevuse kulud 106 971 eurot, investeerimistegevus kogusummas 1 735 400 eurot ja likviidsed varad 671 701 euro võrra.

Tuginedes 9 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele on kavandatud suurendada prognoositavat üksikisiku tulumaksu laekumist 2018. aastal 750 000 euro võrra, planeeritud maamaksu laekumist 30 000 euro võrra ja samuti laekumisi reklaamitasudelt 9000 euro võrra , nimetatud summad  suunatakse kassajääki.

 

3.            Keila linna kaasav eelarve

Keila Linnavolikogu kehtestas Keila linna kaasava eelarve määruse. Kaasava eelarve põhiidee on kodaniku ja ametliku võimu vahelise võõrandumise vältimine: kohaliku omavalitsuse volikogu otsustab eraldada mingi osa omavalitsuse eelarvest kohalikule kogukonnale, kellele antakse seeläbi võimalus kaasa rääkida oma elukeskkonna kujundamisel. Kaasava eelarvemenetluse kaudu tekib seega väga praktiline ja otsene võimalus olukorda mõjutada. Määrusega kehtestatakse kaasava eelarve suuruseks 15 000 eurot. Kaasava eelarve koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab olema teostatav/valmima eelarveaasta jooksul, olema Keila linnaga seotud üritus või muu linnaga seotud idee, asuma Keila linnas, olema pärast valmimist Keila linna omandis, pakkuma avalikku hüve, olema avalikult kasutatav ning mitte põhjustama ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele. Linnavalitsus algatab kaasava eelarve menetluse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15.novembriks ja annab sellest teada läbi oma meediakanalite.

 

4.            Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas

Keila Linnavolikogu kehtestas määruse koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamisest Keila linnas. Määrusega kehtestati Keila Lasteaias Miki, Keila Lasteaias Vikerkaar ja Keila eralasteaias Rukkilill käivate laste toidukulu katmise tingimused ja korra. Alates 1.jaanuarist 2019 nähakse Keila linna eelarves ette sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu maksumuse katmiseks ja lapse toidukulu tasumisest vabastamiseks. Keila Linnavalitsus kinnitab toidukuluks ette nähtud vahendite jaotuse lasteasutuste kaupa ning nende sihipärase kasutamise eest vastutab lasteasutuse direktor.  Lasteasutuses käiv laps vabastatakse toidukulu tasumisest täies ulatuses lasteasutuses kohal käidud päevade eest, kui toidukulu maksumus on kuni 1 euro ja 60 senti kui lapse ja tema mõlema vanema, üksikvanema, eestkostja  või hooldaja elukohaks on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, või laps viibib Keilas SOS Lasteküla Eesti Ühingu asenduskoduteenusel. Kui toidukulu maksumus on suurem 1.60 –st eurost,  katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel. Praeguse teadmise järgi on 2019.aastal kõigis Keila lasteaedades toidupäeva maksumus 1.60. Keila Linnavalitsusel on erandjuhul õigus otsustada lasteasutuses käiva lapse vabastamine toidukulu tasumisest täies ulatuses põhjendatud avalduse esitanud isikute puhul, kes ei vasta nõuetele rahvastikuregistris Keila linna elanikuna arvele võtmise tähtaja osas. Keila linna 2019. aasta eelarvesse planeeritakse alates 1. jaanuarist 2019 Keila linna koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu katmiseks 175000 eurot.

 

5.            Linnavara enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine, linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine

Keila Linnavolikogu kinnitas 14 poolt, 1 vastu ja 1 erapooletu häälega Keila linnale kuuluvate Ülesõidu tn 1 ja Roheline tn 5 asuvate kinnistute avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja kuulutas enampakkumise võitjaks A4 Kinnisvara Osaühing pakkumine kokku hinnaga  162 200 eurot, sh Roheline tn 5 kinnistu hinnaga 1 730 eurot. Ostjal tuleb omal kulul lammutada Ülesõidu tn 1 kinnistul asuvad ehitised ning hoonestada see kinnistu lähtudes Keila Linnavalitsuse 6.09.2018. a korraldusega nr 296 määratud projekteerimistingimuste ning enampakkumisele esitatud pakkumises toodud ajagraafiku kohaselt, sh uue hoone ehitusega alustamine hiljemalt 2019. aasta suvel ning uue hoone valmimine hiljemalt 2021. aasta veebruariks. Roheline tn 5 kinnistule tuleb ostjal rajada parkla arvestusega, et parklarajatisele on Keila Linnavalitsusel võimalik anda kasutusluba samaaegselt Ülesõidu tn 1 kinnistule püstitava korterelamu-ärihoone kasutusloaga.

 

6.            Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele

Volikogu delegeeris Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise Keila Linnavalitsusele. 13 ülesannet delegeeriti linnavalitsusele, kui täitevorganile ja 6 ülesannet linnavalitsusele, kui ametiasutusele.

 

7.            Hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Volikogu delegeeris  hädaolukorra seaduses § 37 lõikes 1 ja 2 nimetatud ülesannete täitmise Keila Linnavalitsusele. Vastavalt sellele koordineerib linnavalitsus hädaolukorras elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamist, arvestades elutähtsate teenuste ristsõltuvust, nõustab elutähtsate teenuste osutajaid, teeb järelevalvet elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise, sealhulgas elutähtsa teenuse katkestusi ennetavate meetmete rakendamise üle, kinnitab elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, juhib hädaolukorra lahendamist, koostab hädaolukorra lahendamise plaani ning korraldab riskikommunikatsiooni ja kriisireguleerimisõppusi ning kehtestab elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded. Kuna tegemist on hädaolukordasid puudutavate küsimustega, mille puhul võib olla vajadus kiiresti ja operatiivselt reageerida, siis on hädaolukordade lahendamise huvides vajalik anda antud ülesanded linnavalitsuse täita.

 

8.            Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Keila Linnavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maaüksused Kaare tänav ( sihtotstarve transpordimaa), Kaare tn 4 ( üldkasutatav maa), Kraavi (üldkasutatav maa), Piiriäärse (üldkasutatav maa), Luha tn 15 (ärimaa), Tammiku tee 1 (transpordimaa) ning Sarapuu tänav (transpordimaa).