« Tagasi

22.nädal 2018

 

Esmaspäev, 28.mai:

Harju KEKi Keila Tööstuspargi territooriumil algas Keki 5 hoone lammutamine. Tuleva aasta esimeses kvartalis peab siin asuma moodulmajade tootja Norbygg Modul OÜ 3500-ruutmeetrine tootmishoone, mille investeeringute maht on kokku 2,5 miljonit eurot.

Uus-Paldiski maantee ääres, Olerexi ja Neste bensiinijaama vahelisel alal algasid ESPAKi kaupluse ehituse eelsed mullatööd.

Keila JK võitis koduväljakul Tartu Santost 3:1.

 

Teisipäev, 29.mai:

Rukkilille lasteaias on külalised. On rahvusvahelise projekti "Take Me Out" Keila kohtumine. Teema - õuesõpe. Rukkililles on mida teistele näidata. Külas on partnerid Taanist, Suurbritanniast ja projekti algatanud Slovakkiast, kus õuesõpe ei ole kaugeltki nii populaarne, kui meil, kuid on riiklikult tahe koostada õuesõppe programm. Lõunal käidi ka linnapea Enno Felsi vastuvõtul. Vaata pilte.

Kultuurikeskuses algasid täna Draamateatri suveetenduse "Isamaa pääsukesed" proovid. Autor Andrus Kivirähk, lavastaja Priit Pedajas. Esietendus on 15.juunil.

Keila Linnavolikogu 10. Istung.

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila linna konsolideerimisgrupi 2017. aasta majandusaasta aruande.

Volikogu võttis vastu Keila linna 2018. aasta eelarve I lisaeelarve  kogumahus 5 036 705 eurot. Linna eelarve põhitegevuse tulud suurenesid 4 770 685 eurot, põhitegevuse kulud 4 535 499 eurot, suurenes investeerimistegevus kogusummas -2 024 919 eurot. Likviidsete varade muutus -1 789 728  eurot.   Tasandus- ja toetusfondi arvelt läheb teede- ja tänavate korrashoiud 105 000 eurot ja Keila Keskpargi investeeringuteks tegevusala 08103 summas 57 298 eurot; Keila Ühisgümnaasiumi  juhtimiskuludeks läheb  12 680 eurot, 100 000 eurot Pargi tn 2 koolihoone fassaadi parendusteks ja jaotamata osa summas 161 796 eurot suunatakse reservi; koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks eraldatavast toetusest summas 100 438 eurot suunatakse lasteaiale Miki 56 058 eurot, lasteaiale Vikerkaar 31 000 eurot ja lasteaiale Rukkilill 13 380 eurot. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 691 212 eurot. 1 800 000 eurot läheb lasteaed Miki uue maja ehituseks. Tuginedes esitatud hinnapakkumustele on suurendatud 10 000 euro võrra Keila Kultuurikeskuse jooksva remondi eelarvet, et teostada vihmavee süsteemi täielik remont. Kavandatud on ka rahuldada  Keila Kultuurikeskuse taotlus trepiroboti kasutusele võtmiseks ja eraldatud 1700 eurot  täiendavaid vahendeid inventari soetamiseks .   Vastavalt Keila Muusikakooli taotlusele eraldatakse 1500 eurot Keila Muusikakoolile õppevahendite (orel ) soetamiseks. Seoses lasteaedade osalustasude võrdsustamisega  lasteaias Rukkilill ja munitsipaallasteaedades alates septembrist eraldatakse täiendavalt 14 000 eurot  Arveldamine KOV-lasteaiad, eralasteaiad.  Vastavalt kinnitatud pakkumusele eraldada täiendavalt  12 000 eurot lasteaiale Vikerkaar investeeringuteks.  Koostöös OÜ-ga Stratum kavandatakse alustada uuringuid Keila lõunapoolse ümbersõidu vajalikkusest ja sellest tulenevalt eraldatakse 6000 eurot Teede ja tänavate korrashoid majanduskuludeks.  100 000 eurot läheb Keskpargi korrastamiseks. Rahandusministeerium on tänavu kergliiklusteede reservprojektide  toetusskeemile eraldanud täiendava summa, millega tekib võimalus Keila linnal taotleda vahendeid projektile „ Kergliiklustee rajamine Ülejõe tee ja Keila jõe kallasrajale „ 2018 aasta kavandatakse linna eelarvest töid  20 000 euro  ulatuses.

Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatused ja eelarvestrateegia aastateks 2019 - 2022  ja otsustas need avalikustada Keila linna veebilehel ja linnakantseleis ajavahemiku 4.juunist kuni 4.juulini 2018. Ettepanekuid Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskavale ja eelarvestrateegiale aastateks 2019 – 2022 saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 4. juuli 2018 kella 17.00-ni kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee. Keila linna arengukava valik arutelu toimub 13. augustil 2018 kell 18 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

Volikogu kehtestas puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise korra. Teenust rahastatakse Keila linna eelarvest ja Euroopa Regionaalarengu Fondist. Toetuse maksimaalne osakaal on 85% abikõlblikest kuludest ja toetuse saaja ehk KOV-i omafinantseeringu osakaal on vähemalt 15% abikõlblikest kuludest. Taotlusvooru eelarve jagatakse KOV-ide kaupa, samuti määratakse kindlaks minimaalne kohanduste arv, mida KOV toetuse eest peab tegema. Toetuse suuruse ja kohanduste arvu aluseks on puudega inimeste arv KOV-is taotlusvooru väljakuulutamise 1. jaanuari seisuga. Keila linnas on puudega inimeste arv 682, kohanduse  arv 8 ja toetuse maksimaalne suurus 39 864 eurot, seega KOV kohustus 15 protsenti on 5979,6 eurot, mis on planeeritud Keila linna 2018 eelarvesse. Taotlusvooru väljakuulutamise järgselt teavitab Keila Linnavalitsus elanikke avalduste esitamise tähtajast linna kodulehe ja ajalehe Keila Leht kaudu vähemalt kolm nädalat enne taotluste esitamise tähtaega. Teenust on õigus taotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ja tegelik elukoht on Keila linn. Teenuse taotlemiseks esitab taotleja avalduse linnavalitsusele.

Linnavalitsus otsustas tagada projekti "Koduteenuse arendamine, päevakeskuse loomine mäluhäiretega isikutele ja täiskasvanute tugiisiku teenuse kättesaadavuse parandamine Keila linnas" omafinantseering 25% ulatuses projekti käibemaksuga maksumusest, kuid mitte rohkem kui 41 000 eurot perioodil 2018. aasta kuni 2020. aasta. Keilas linna ligi 10000-st elanikust on 15 %  pensioniealised ning ligi 4 %  tööealised puudega inimesed.  Keilas pakutakse täna Keila Sotsiaalkeskuse kaudu koduteenust eakatele, kes vajavad  kergemat abi  kodus või väljapool kodukeskkonda.  Suurema hooldusvajaduse puhul on tulnud suunata inimesed hooldekoduteenusele, sest senine teenus ei ole piisavalt paindlik ja kompleksne. Lahendamata on seni palju nende pereliikmete probleeme, kes hooldavad oma lähedasi kroonilise haiguse või trauma järgselt ning  ka sageli vanusega kaasnevate  füüsiliste ja vaimsete  probleemide tõttu. Abi küsitakse ergonoomiliste töövõtete õppimiseks (keeramine, asendi muutmine, tõstmine, abivahendid), järelevalve ja turvalisuse tagamiseks ning hooldus- põetustoimingute läbiviimiseks (riietamine, toitmine, hügieenitoimingud), ning seda peredes, kus hoolduskoormus on kanda tööealistele inimestel. Seda teenust vajatakse väga erinevas mahus ning vajalik on teenuse osutamine kompleksselt, võimaldades abi ja nõustamist kodus ning ka päevahoiuteenust, et anda omastehooldajatele aega puhkuseks ja taastumiseks. Keilas on loodud tugigrupp mäluprobleemidega inimeste hooldajatele, kellega koostöös soovime päevahoiuteenust luua ning pakkuda paindlikku teenust. Linn osutab tugiisikuteenust hetkel vaid erivajadusega lastega peredele. Erivajadusega tööealised inimesed, kes erinevatel põhjustel vajaksid tugiisikuteenust, satuvad sageli sotsiaaltöötaja vaatevälja alles siis, kui probleemid on juba üle pea kasvanud, olgu nendeks siis majanduslikud või sotsiaalpsühholoogilised põhjused, nagu näiteks pikaajaline töötus, depressioon, võlad või probleemid tervisega. Õigeaegne toetus ja motiveerimine ning vajalikele teenustel suunamine aitab ära hoida probleemide süvenemise ning ennetades on abivajaduse maht väiksem kui juba probleemidesse takerdudes. Tugiisikuteenus aitab ennetada ja leevendada erivajadustega inimeste probleeme, kelle hulgas on noori, kes ei ole leidnud oma kohta või keskealisi, kes on tööturul kehvemas olukorras või sageli on olnud pikki aastaid hooldajaks oma eakale pereliikmele.

Projekti raames on kavas välja töötada kompleksteenused hooldusvajadusega inimestele, mis sisaldaksid kompetentset nõustamist, hindamist ning abi hooldustoimingute läbiviimisel, vajadusel pakkuda turvalist telehooldust (terviseseisundi jälgimine ja info edastamine hooldajatele- turvanupp), ning päevahoiuteenust mäluprobleemidega inimestele, vähendamaks pereliikmete hoolduskoormust. Teenuste arendamiseks on kavas linnaelanike hulgas läbi viia küsitluse sotsiaalteenuste vajaduste osas.

Keila Linnavolikogu otsustas müüa Aktsiaseltsile Keila Vesi osaühingu Varahooldus osa nimiväärtusega 196 000  eurot 196 000 euro eest. Osaühingu Varahooldus osakapital on 400 000 eurot ja see koosnes seni kahest osast, s.o. Keila linnale kuuluva osaühingu Varahooldus osa nimiväärtus on 196 000 eurot ja aktsiaseltsile Keila Vesi kuulub osaühingu Varahooldus osa nimiväärtusega 204 000 eurot.

Linnavolikogu otsustas omandada osaühingu Keila Tervisekeskuse Keila Hariduse Sihtasutusele kuuluva osa nimiväärtusega 500 000 eurot, mille bilansiline maksumus seisuga 31. detsember 2017 on 373 491 eurot. Pärast tehingu tegemist on Keila linn osaühingu Keila Tervisekeskus ainuosanik, mistõttu tuleb Keila Linnavalitsusel esitada äriregistri pidajale vastavasisuline kirjalik teadaanne.

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila jõe ja Tallinna maantee vahel asuva  Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu, millega määratakse kinnistule  ehitusõigus, maakasutus- ja ehitustingimused kaasaegse multifunktsionaalse hoone (kauplus, kohvikud, kino, konverentsisaalid, jõusaal jm) ehitamiseks. Kehtestada saab detailplaneeringu pärast Keskkonnaametilt nõusoleku saamist ning avalikustamisele järgnenud avalikul arutelul esitatud ettepanekute arutamist. 10 276 m² suuruse krundi kasutamise sihtotstarve 100% äri- ja ühiskondlike hoonete maa; suurim hoonete arv 1; suurim ehitusalune pind 4300 m² (täisehitus max 42%); suurim hoonestuskõrgus 14 m (max 2 korrust), suurim suletud brutopind 6000 m²; sõiduautode parkimiskohtade arv 55…62 (lisaks 23 Tallinna maanteel), jalgrattakohti 36…57.  Multifunktsionaalse hoone arhitektuurse lahenduse aluseks on Metusala Arhitektid OÜ koostatud arhitektuurne ideekavand. Hoone aktsendina on kavandatud ruumiline viide ajaloolisele veskikohale, mida arhitektuurses ideekavandis markeerib kohviku funktsiooniga konsoolne maht jõe kohal. Linnaväravas kavandatud hoone peab olema kaasaegse ja kõrge arhitektuurse tasemega ning sobituma piirkonda, olema esinduslik, uuenduslik ja inimsõbralik, seda nii arhitektuurselt vormikeelelt, materjalidelt, maastikuarhitektuurselt lahenduselt kui funktsionaalselt sisult. Välisviimistlusmaterjalid: soovitatavalt puitlaudis, loodus- või tehiskivi, toonitud krohv, betoon, klaas. Imiteerivad viimistlusmaterjalid on keelatud. Piirdeaed on lubatud ainult hoone lõunaossa kavandatud kaubalaadimisala piiramiseks.  Planeeritava hoone ja jõe vaheline osa täidetakse pinnasega (pinnas tuleb planeeritava hoone vundamendi august) ning jõe äärde rajatakse kaldakindlustusrajatis. Jõe ääres liikuvatele inimestele luuakse meeldiv keskkond pikniku pidamiseks või muul viisil lõõgastumiseks. Jõeäärne osa lahendatakse terviklikult avalikult kasutatavaks rekreatsioonialaks, mis sisaldab haljasalasid, kõnniteid ja puhkeplatse koos valgustuse, linnamööbli ning väikevormidega. Kaldakindlustuse rajamisel tuleb tagada, et kavandatava hoone ja jõe vahelisele alale nähakse ette kõrg- ja madalhaljastusega ala, mis toimiks rohekoridorina ning oleks ulukite liikumiskoridoriks. Planeeringualast lõunas asuv üle jõe kulgev purre asendatakse suurema ja kaasaegsema jalakäijate sillaga. Detailplaneering on Keila linna üldplaneeringut muutev jõekalda ehituskeeluvööndi vähendamise osas, mis võimalik üksnes Keskkonnaameti nõusolekul.

Linnavolikogu otsustas taotleta munitsipaalomandisse Keila linnas asuv maaüksus Ülejõe tee T1, maaüksuse maakasutuse sihtotstarve transpordimaa. Taotletavale maa-alale on antud EAS poolt toetus vana jalakäijate silla taastamiseks ja kõnnitee rajamiseks Ülejõe tee kinnistuni.  Silla ja kõnnitee ehitamine on vajalik Ülejõetee piirkonna elanikele ühenduseks kesklinnaga. Taotletava maa-ala vastas teisel pool Keila jõge,  asuval katastriüksusel Kalda põik 5a on vastavalt detailplaneeringule ettenähtud lastemänguväljak, virgestusala ja juurdepääs avalikult kasutatavale Tuula teele.

Keila Muusikakoolis oli 41.lennu lõpuaktus. Lõpetas 15 noort, nendest Gelli Melzar, Madleen Kristen Alasi ja Joonas Neumann  kiitusega.

Täna toimus Vikerkaare maja Naksitrallide ja Tuhkatriinu rühma ühine väljasõit Nõvale. Naksitrallid osalesid Metsakooli programmis "Metsarahva kevadised toimetused". Lapsed said teadmisi, kuidas elavad erinevad metsaelanikud kevadel, kuidas nad on pika ja külma talve üle elanud ning mis ootab neid ees suvisel perioodil. Lisaks sellele peeti hiljem piknikku ja nauditi mõnusat sooja ilma.

Hea on lõpetada hooaega võiduga. Eriti hea on see, kui see võit tähendab seda, et pisike Keila on korraga Tallinna meister. Aga nii see on. Keila Korvpallikooli meeskond alistas esmaspäeval Tallinna meistrivõistluste poolfinaalis tiitlikaitsja Eesti Maavara 67:57 ning kohtus teisipäeval finaalis Kalev/Cramo esiliiga meeskonnaga. Keila noor meeskond sai kogenud ja igapäevaselt aste kõrgemal pallivatest korvpalluritest koosneva Kaleviga hästi hakkama. Esimese poolajaga visati koguni 59 punkti ning asuti juhtima 59:48. Kolmandal veerandajal suutsid kalevlased maa-ala kaitse abil Keila mängurütmi korraks segamini lüüa ning viimast veerandaega alustati vaid neljapunktilisest eduseisust. Viimase kümne minutiga suudeti aga uuesti mäng käima saada ning vormistada väärtuslik võit 88:79. Keila suurim korvikütt oli Alan Kalda 17 punktiga ning lisaks noppis ta 11 lauapalli ja tegi 5 vaheltlõiget. Kevin Sepik lisas 16, Mart Maide ja Conrad Sengbusch 11, Roland Tamkivi ja Riivo Vähk 7, Margus Pahv, Georg Tambre ja Erik Dzotsenidze 5 ning Marek Uusoja 4 silma. Väljakul käisid ning oma väärt panuse andsid ka Kristen Kasemets ja Juss-Joosep Jaagu. Tallinna meistriteks tulid ka põhiturniiril osalenud Oliver Uuspõld ja Martin Kiik.

 

Kolmapäev, 30.mais:

Linnavalitsuse tööd häiris ennelõunal tehnilised probleemid. Häiritud oli internetiside, e-post ja ka telefoniühendus. Keskpäevaks oli vigane seade vahetatud.

Täna tänasid Vikerkaare lasteaia Pipi, Muumi ja Tuhkatriinu rühmade sügisel kooliteed alustavad lapsed lasteaia personali hoole ja armastuse eest piduliku tänukontserdiga.

Keila Kooli 11j klass sõitis Riigikaitselaagrisse.

 

Neljapäev, 31.mai:

Noortetoas Mõte Kuubis toimus HEAKi korraldatud Ettevõtjatele ja ettevõtlusest unistajatele- nõustamine.

Harju Maakonnaraamatukogus oli Titeball selle aasta esimese nelja kuu kestel toimunud lastele ja nende vanematele. Kutsutud oli 18 tüdrukut ja 12 poissi. Vaata pilte.

29.Keila Linnavalitsuse istung 31.mail 2018.

Linnavalitsus kooskõlastas Keila Ühisgümnaasiumi arengukava ja suunas selle avalikustamisele.

Linnavalitsus otsustas maksta sotsiaaltoetusi summas 996 eurot, andis välja volituse eestkostetava esindamiseks ja kinnitas puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse saajate nimekirja.

Linnavalitsus otsustas rahastada kahe lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu püstitamisel Nurmenuku tn 5 asuval kinnistul.

Linnavalitsus kooskõlastas puuraukude asukohad Kanarbiku tn 31 asuvale kinnistule maakütte rajamiseks.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa  Kalda põik 5a kinnistule kallasraja, mänguväljaku ja jõuelementide rajamiseks ning Kalda põik 11 kinnistule müratõkkevalli ehitamiseks.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Ehitajate tee 13 kinnistule raadiosidemasti paigaldamise projekti koostamiseks, Aiandi tn 5 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks, Jaama tn 1b kinnistule olemasoleva kuuri likvideerimiseks ja uue puukuuri ehitusprojekti koostamiseks, Pargi tn 37 kinnistule kogukonnas elamise maja ehitusprojekti koostamiseks ning Jaama tn 9 kinnistule äri- ja kortermaja ehitusprojekti koostamiseks.

Linnavalitsus kooskõlastas vastavalt OÜ Vaga Mama taotlusele (väljaspool restorani asukohaga restorani ees toitlustamiseks 5 kuni 6 lauda toolidega) aadressil Uus tn 2 asuva restorani vahetus lähetuses müügikoha hooajaline laienduse perioodil 15. maist kuni 30. septembrini 2018. Kauplemise ajal tagada heakord.

Linnavalitsus kinnitas 2018. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse tulemusel välja selgitatud ettepanekute paremusjärjestuse. Võitjaks tunnistati idee rajada külakiik Keila Jõeparki ning Harjumaa Muuseumi piknikualale välilava ja katusealuse rajamine. Teise koha sai välijõusaal Keila Terviseradadel, kolmanda pargipingid linnaruumi ning neljanda tänavakorvpalliväljaku rajamine Loode-Keila mänguväljakule. Linnavalitsusel tuleb ametiasutusena alustada 2018. aastal punktis võitnud ettepaneku realiseerimise võimalikkuse analüüsiga (sh erinevate pädevate ametiasutuste seisukohad, planeering jms) ning realiseerida teise koha saanud ettepanek välijõusaal terviseradadele.

Linnavalitsus kinnitas Aktsiaseltsi Keila vesi 2017.aasta majandusaasta aruande.

Linnavalitsus tunnistas riigihankel „Ülejõe jalgtee projekteerimine"  edukaks Stricto Project OÜ pakkumus kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus hinnaga 17 730 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.

Linnavalitsus andis otsustuskorras Tallinna notarile Priidu Pärna tähtajatusse kasutusse Keila linnale kuuluv mitteeluruum  Keskväljak 11 esimesel  korrusel, üldpinnaga 58,5 m² järgmistel tingimustel üürihinnaga  3 eurot 50 euro senti 1 m2 eest kuus, st kokku 204,75 eurot kuus. Ruumis on avatud notaribüroo. Üürnik tasub ka kõik mitteeluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud.

Linnavalitsus lubas linnapea Enno Felsi puhkusele 12.-25.juunini, teda asendab abilinnapea Timo Suslov.

Keila Korvpallikoolil oli hooaja lõpetamine. Pildid.

 

Reede, 1.juuni:

Keila elanike arv on seisuga 1.juuni 2018.a 9967.

Tervisekeskuses oli doonoripäev.

Koolis on kolmanda trimestri lõpp.

Linnavalitsuses kehtestati esimest korda suvised tööajad. 1.juunist kuni 31.augustini on linnavalitsus avatud E 8.30 – 18.30, T 8.00 – 16.30, K 8.00 – 16.30, N 8.00 – 16.30 ja R 8.00 – 15.00.

 

Laupäev, 2.juuni:

Viimsis on Harjumaa laulu- ja tantsupäev. Keila Koolist on peol 1.-2. klassi rahvatantsijad, Mudilaskoor (1. häälne, algkool), Mudilaskoor Laululust, Mudilaskoor (3b + 4b), 3.-4. klassi rahvatantsijad, 5. klassi rahvatantsijad, Poistekoor, Lastekoor, Rahvatantsijad (c-klass, põhjamaja) ja Noortekoor ning Kultuurikeskusest Keila linnaorkester, Sille Krooni laulustuudio, Segakoor  Keila, Segakoor La ja Do , Naisansambel Püü, Tantsumemmed Reeda rühm, Naisrahvatantsurühmad  Keikal ja Koidula ning Segarahvatantsurühmad  Keikal  ja Pillerkaar. Vaata pilte.

Tervisekeskuses on EUL Noortesarja finaalvõistlus.

 

 

Pühapäev, 3.juuni:

Tervisekeskuses on Keila Arena CUP XVII ujumises.

Kodus peab liigamängu Keila JK duubelmeeskond. Vastaseks igipõline rivaal Kernu JK.

Täna lõppes Võrus, Võru Spordikooli väliväljakutel U-14 Eesti Meistrivõistlused.

Keila Võrkpallikooli naiskond sai, pika töö tulemusel, pääsu Eesti Meistrivõistlustele, kus kolm päeva kestnud lahingutes, selgitati kahekümne Eesti tugevaima võistkonna vahel välja Eesti parim meeskond ja naiskond. Esimesel päeval paigutati regioonide reitingu alusel kõik võistkonnad alagruppidesse, kus Keila VK neiud, päeva lõpuks, võitlesid välja kolmanda koha. Järgneval kahel päeval toimusid juba, vastavalt alagruppide tulemustele, kohamängud. Kuna esimesse otsa, medalikonkurentsi, said alagruppide esimesed kaks ja meie neiud tulid omas alagrupis kolmandaks, ei jäänudki muud üle, kui alustada võitlust teises tugevusgrupis ehk alustasime võitlust kohatadele 9-16.  Kokkuvõttes saavutasime Eesti Meistrivõistlustel võimsa 9. koha. Super! Sel korral me küll medalini ei jõudnud, kuid kokkuvõttes on kõik neiud väärt suurt tunnustust ja kiitust.  Oli päikest, väheke äikest, palju tuult ja paar piiska vihma. Saime tunda ohtralt võidurõõmu ja natuke kibedat kaotusevalu. Sellist arengut, mis tüdrukud kolme päevaga läbi tegid, jääme pikalt mäletama ja meenutama! Keila Võrkpallikooli U-14 naiskonnas mängisid Marie Helene Eensalu (kapten), Laura Liisa Ottep, Birke Mirell Pahapill, Getriin Kaares, Hanna-Grete Suurvärav, Helena Kallas ja Grete Liis Reimand.