« Tagasi

Keila Linnavolikogu 8.istung

Keila Linnavolikogu 8. istung toimub teisipäeval, 27. märtsil 2018.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

 

1. Linnapea aruanne

 

2.Keila linna põhimääruse muutmine

Keila Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna põhimääruse muutmise eelnõud.  Muudatused on kavas 24-s punktis. Muu hulgas märgitakse kohad, kus on Keila lipp alaliselt heisatud. Ülejäänud parandused olid kas redaktsioonilised või tingitud KOKS-i muudatustest. Eelnõu suunati II lugemisele.

 

3.            Keila linna üldplaneeringu algatamine

Keila Linnavolikogu otsustas algatada Keila linna üldplaneeringu koostamise ning üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise. Keila linna haldusterritooriumi planeerimisel kajastatakse asustuse suunamise, liiklusskeemide, puhkeotstarbeliste tegevuste ja muu seesuguse sidumine naabervaldadega eraldi joonistel. Seni kehtiv Keila linna üldplaneering on kehtestatud 2002.aastal ja on suures osas realiseerunud. Jäänud on üksikud looduslikus seisus  või kasutusest väljunud piirkonnad, kuhu saab üldplaneeringukohaselt elamu- või tootmiskrunte juurde rajada (nt Mudaaugu ja Raba tänava piirkonda elamuid,  Tööstuse tänava äärde tootmiskrunte). Tallinn-Paldiski maanteest põhjasuunas on linn suurendanud oma territooriumi Keila jõeni, kus asub suur hoonestamata ja metsata ala (osaliselt looduslikus seisus ja osaliselt põllumajanduslikus kasutuses). Sellele alale tuleks leida sobiv kasutusotstarve kaaludes linna ehitusvajadusi ja looduskeskkonna iseärasusi (kevadised üleujutused). Üle tuleb vaadata kõik kasutuseta seisvad alad ja määrata neile otstarve kas ehituslikust või ehituskeskkonda tasakaalustavast rohevõrgustiku kontekstist lähtudes.

 

4.            Linnavara otsustuskorras võõrandamine.

Linnavolikogu jagas Keila linnale kuuluva Linnamäe tee kinnistu  kaheks kinnistuks: Linnamäe tee pindalaga 30820 m2 ja Eha tn 68, pindala 744 m2. Linnavolikogu võõrandas otsustuskorras Eha 68 kinnistu Norman Vilipusele  hinnaga 3800 eurot.

 

5.            Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend" muutmine.

Linnavolikogu muutis oma määrust „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend". Senised määrad kehtivad 2015. aastast. Põhipalgaastmestiku maksimummääradeks on 1. taseme teenistusgrupi palgaastme puhul senise 1900 EUR asemel 2300 EUR ning 2. taseme teenistusgrupi palgaastme puhul senise 2400 EUR asemel 2900 EUR. Samuti on muudetud mõlema taseme juures teenistusgrupi palgaastme osas põhipalgaastmestiku alammäära, lähtuvalt reaalsest olukorrast. Määruse muutmine kellegi töötasu ei tõstnud.

 

6.       Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine

Volikogu suunas eelnõu II lugemisele. Eesmärk on siduda vanemate poolt kaetav osa lahti riigi poolt kehtestatud miinimumpalgast ja muuta Keila elanikele odavamaks.

 

7.            Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.

Volikogu otsustas, et alates 1.septembris tasutakse 1.-6.klassi õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse ja riigieelarvelise koolilõuna maksumuse vahe linna eelarvest,  7.-12.klassi õpilaste puhul tasub vahe lapsevanem või eestkostja.

 

8.            Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

Linnavolikogu otsustas jätkata teise kohaliku omavalitsuse munitsipaalomandis olevate üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemist, nagu see on seni seaduse alusel toimunud, kuni seaduses sätestatud regulatsiooni muutmiseni.

 

9.            Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Volikogu kinnitas Keila Linnavolikogu kultuurikomisjon koosseisus esimees Erki Fels, aseesimees Ivar Krustok ning liikmed Margus Välja, Karl Olaf Loog, Merle Liivand, Mairoos Kala, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi, Henry Heinleht ja Keiu Valge.