« Tagasi

Keila Linnavolikogu 7.istung

 

Keila Linnavolikogu 7. istung toimus teisipäeval, 27. veebruaril 2018.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Rahalise kohustuse võtmine

Linnavolikogu andis linnavalitsusele loa läbi viia riigihanked, mille tulemusel sõlmitakse lepingud tähtajaga üle ühe eelarveaasta ja võtta seoses nendega rahalisi kohustusi. Linnavalitsusel lubati korraldada lihthankemenetlus Keila lasteaia Miki ehitushanke konsultatsiooni ja ehituse omanikujärelevalve teenuse tellimiseks lepingu tähtajaga kuni 1,5 aastat, avatud hankemenetlus Keila lasteaia Miki ehitamiseks lepingu tähtajaga kuni 1,5 aastat, lihthankemenetlus Keila lasteaia Miki köögiseadmete ostmiseks lepingu tähtajaga kuni 1 aasta, avatud hankemenetlus Keila lasteaia Miki mööbli ostmiseks lepingu tähtajaga kuni 1 aasta ning lihthankemenetlus Keila lasteaia Miki mänguväljaku rajamiseks lepingu tähtajaga kuni 1 aasta. Linnavalitsus saab korraldada ka avatud hankemenetluse Keila Keskpargi rekonstrueerimiseks lepingu tähtajaga kuni 3 aastat, avatud hankemenetluse Keila linna üldplaneeringu koostamiseks tähtajaga kuni 3 aastat, avatud hankemenetlus heakorrateenuse tellimiseks Keila linna objektidele lepingu tähtajaga kuni 3 aastat ja avatud hankemenetlus Keila linnatänavate aastaringseks hooldamiseks lepingu tähtajaga kuni 3,5 aastat.

 

3.            Ülesõidu 1 kinnistu enampakkumise nurjumine ja otsustuskorras müük

Linnavolikogu tunnistas osavõtjate puudumise tõttu kinnistu asukohaga Ülesõidu 1 eelläbirääkimistega pakkumisel võõrandamine nurjunuks ja pakkumise menetluse lõppenuks. Keila Linnavalitsusel anti ülesanne korraldada nimetatud kinnistu müük otsustuskorras.

 

4.            Keila linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine     

Linnavolikogu volitas Keila linnavalitsust Keila linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste ülesannete täitmisega seotud andmekogude asutamiseks ja nimetatud andmekogude põhimääruste kinnitamiseks. Keila linnavalitsus soovib esmalt kasutusele võtta Keila linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO, mille arendaja Piksel OÜ sõlmib Keila Linnavalitsus vastava lepingu. ARNO on andmekogu, mille kaudu hakkab toimuma lasteaeda vastuvõtmise ja lahkumise avalduste menetlemine ning lasteaiakoha määramine Keila linnas elavatele lastele. ARNO on kavas liidestada Eesti hariduse infosüsteemiga EHIS, mis võimaldab ARNO kaudu esitada EHIS-sse andmeid ja neid sealt saada lasteaedade rühmade haldamiseks. See lisab muuhulgas võimaluse pidada kohatasude arvestust ja soodustuse taotluseid. Hiljem võib ARNO kaudu hakata menetlema ka näiteks huvitegevusetoetuse taotlusi, kultuuritegevuse toetuse taotlusi jms.

 

5.            Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaan. Komisjonil on kavas esitada aruanne Keila linna 2017. aasta majandusaasta aruande kohta 2018.aasta mais. Keila linna arengukava ja tegevuskava täitmine 2017.aastal on kavas septembris 2018. Oktoobris tegeletakse Keila Ühisgümnaasiumi eelarve kasutamisega 2017.aastal.