« Tagasi

Keila linna 2018.aasta kaasavast eelarvest

Keila linnavalitsus ootab 31. märtsini ettepanekuid 15000 euro kasutamiseks kaasava eelarve menetluse kaudu.

Keila Linnavolikogu on  vastu võtnud määruse, millega on loodud võimalus 2018. aastal linna eelarves selleks määratud summa, s.o.15000 euro osas kaasa rääkida. Igaüks saab  teha ettepanekuid linna elu edendamiseks ning rahvastikuregistrijärgsed linnaelanikud võivad osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks (määrus kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/423122017023 ).

Keila Linnavalitsus ootab ettepanekuid 31. märtsini 2018 meiliaadressil klv@keila.ee , või paberkandjal aadressil Keskväljak 11, Keila linn, kontaktisik Timo Suslov,tel 6790700.

Kaasava eelarve ettepaneku tegemisel tuleb arvestada järgmiste tingimustega:

1.    Kaasava eelarve koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab:

 1) olema Keila linnaga seotud üritus või muu linnaga seotud idee,
 2) asuma Keila linnas, 
 3) olema pärast valmimist Keila linna omandis, 
 4) pakkuma avalikku hüve,
 5) olema avalikult kasutatav,
 6) mitte põhjustama ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

2.    Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud: 
 1) ettepaneku esitaja (nimi, kontakttelefon või e-posti aadress, postiaadress); 
 2) ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu); 
 3) ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Keila linna vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Keila linna eelarvest vajalik ja oluline); 
 4) ettepaneku kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud investeering ellu viiakse; kas ettepanek on teostatav 2018. aasta jooksul); 
 5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused); 
 6) projekt, millele on lisatud idee kavand või muu taoline, koos hinnapakkumisega, mida saaks linnavalitsus kasutada projekti elluviimisel; 
 7) muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).