« Tagasi

Korduv: teade Ülesõidu 1 kinnistu müügist

Keila Linnavalitsus viib läbi eelläbirääkimistega pakkumise kinnistu müügiks järgmistel tingimustel:

1. Kinnistu, asukohaga Harjumaa Keila linn Ülesõidu tn 1, hoonestatud, katastritunnusega 29601:001:0137, maakasutuse sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 50%, ärimaa 50%, on pindalaga 1658 m². Kinnistusregistri registriosa number on 12803702; registriosa kolmandas ja neljandas jaos kanded puuduvad.

2. Kinnistu oluliseks osaks on: kahekorruseline seni perearstikeskusena kasutuses olnud hoone (ehitisregistrikood 116060288), suletud netopinnaga 396,6 m2, mis on kasutusel alates 1959. aastast ja ühekorruseline garaaž (ehitisregistrikood 116028275), suletud netopinnaga 111,7 m2.

3. Pakkumise alghind on 135 000 eurot.

4. Kinnistuga tutvumiseks registreeruda eelnevalt OÜ-s Varahooldus (Ehitajate tee 7, tel 6391420).

5. Pakkumises peab sisalduma:

1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

2) nõusolek eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks Keila linnavalitsuse esitatud tingimustel;

3) sõnadega väljendatud pakkumise summa;

4) tingimustele vastav tegevuskava ja finantsprognoos;

5) pakkumise esitaja allkiri;

6) vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud või viseeritud.

6. Pakkumise võitja peab:

6.1. investeerima kinnistu arendamisse alates omandi üleminekust kahe (2) aasta jooksul linnakeskkonda sobiva hoone rajamiseks vastavalt kehtivatele ehitusnõuetele ja heale ehitustavale;

6.2. esitama tegevuskava, ehitusplaani, võimalusel hoone eskiislahenduse ja finantsprognoosi;

6.3. investeerimiskohustuse mittetäitmisel või mitteõigeaegsel täitmisel tasuma Keila linnale leppetrahvi 10% ulatuses tähtajaks tegemata investeeringute summalt, kusjuures leppetrahvi tasumine ei vabasta ostjat endale võetud lisatingimuste täitmisest.

7. Pakkumise võitja väljaselgitamisel arvestatakse ostuhinna suurust, kinnistule planeeritava hoone linnakeskkonda antud asukohale sobivust ning planeeritavat hoone kasutusotstarvet. Maksimaalne väärtuspunktide arv on 100. Pakkumisi hinnatakse kolmes kategoorias:

7.1. pakutav ostuhind - osakaal moodustab lõplikust punktisummast 65%, kusjuures hindamisel saab suurim väärtus maksimaalse arvu punkte; teised pakkumused saavad proportsionaalselt vähem, arvutades valemiga: konkreetne väärtus / suurim väärtus x osakaal, saadud tulemus ümardatakse kuni kahe komakohani;

7.2. hoone linnakeskkonda sobivus - osakaal moodustab lõplikust punktisummast 25% ning hindamiskriteeriumiteks on: hoone arhitektuursed, esteetilised, funktsionaalsed, keskkondlikud, sotsiaalsed ja innovaatilised omadused ning ligipääsetavus. Eskiislahenduse täielik sobivus nende kriteeriumitega annab 25 punkti; eskiislahenduse rahuldav sobivus annab 12 punkti; eskiislahenduse ebasobivus annab 0 punkti;

7.3. hoone kasutusostarve – osakaal moodustab lõplikust punktisummast 10% ning hindamiskriteeriumiks on hoone kasutamine võimalikult paljude inimeste poolt. Hoone kasutusotstarbe täielik sobivus selle hindamiskriteeriumiga annab 10 punkti; hoone kasutusotstarbe rahuldav sobivus annab 5 punkti ning sobimatu kasutusotstarve annab 0 punkti.

8. Pakkumine esitada märgusõna "Ülesõidu 1 eelläbirääkimised" kandvas kinnises ümbrikus hiljemalt 5. veebruaril 2018 kell 11.00 Keila Linnavalitsusele, Keskväljak 11, Keila 76608.

9. Keila Linnavalitsus registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras, märkides saabumise kuupäeva ja kellaaja ning pitseerib pakkumised kuni nende läbivaatamiseni.

10. Eelläbirääkimiste komisjon avab pakkumised 5. veebruaril 2018. a. kell 11.15 nende registreerimise järjekorras. Pakkumiste avamisel viseerib komisjoni esimees pakkumised ja pakkumistele lisatud dokumendid.

11. Isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata.

12. Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad, pärast eelläbirääkimiste lõppu esitab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi viie tööpäeva jooksul täiendada. Pakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kelle pakkumine saab kõigi hindamiskriteeriumide alusel kõige rohkem väärtuspunkte. Kui enim väärtuspunkte saanud pakkumisi on rohkem kui üks, eelistatakse nende pakkumiste hulgast seda pakkumist, mis sai hoone kasutusotstarbe kriteeriumi alusel rohkem punkte.

13. Eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele.

14. Pärast pakkumise tulemuste kinnitamist Keila Linnavolikogu poolt määratakse kindlaks müügilepingu sõlmimise aeg notaribüroos.

15. Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja.

16. Müügiobjekt antakse ostjale üle läbirääkimiste käigus kokku lepitud ajal.

17. Ostuhind peab olema tasutud enne müügilepingu sõlmimist või esitatud lepingu täitmise tagatised.

18. Keila Linnavalitsus võib lükata pakkumise tagasi, kui Keila Linnavalitsus peab pakutud hinda liiga väikeseks ning muid pakkumises nimetatud tingimusi sobimatuteks.

19. Keila Linnavalitsusel on õigus lükata kõik pakkumised tagasi, kui müügilepingu sõlmimine on muutunud võimatuks müüjast sõltumatutel põhjustel.