« Tagasi

51.nädal 2017

 

Esmaspäev, 18.detsember:

Elanike registreerimise kampaania annab tulemusi! Kampaania algusest on Keila linna elanike arv kasvanud 95 inimese võrra. Keila elanike arv on 9871. Kampaania korraldajad soovitavad , et kodulinna sissekirjutuse tegemist ei tohi jätta päris aasta viimastele päevadele, sest siis ei jõuta teid tegelikult enne aastalõppu ära registreerida. Tänud juba kõigile uutele (taas)liitujatele!

Sotsiaalkeskuses jagati täna kooke. Vastates Hoovilugude üleskutsele tõid vabatahtlikud kooke, mis jagati 55 pakiks ja jagatakse peredele,  kel endal oleks keeruline pühademeeleolu luua. Palju kooki toodi ..kes seda kokku luges. Tänan! Eraldi tänu algkooli õpilastele, kes tegid jõulukaarte, Rosenberg kinnisvarale ja kohvikule Kegel. Ja muidugi Keila Hoovilugude sõpradele, kes kooke karpidesse jagasid. Sotsiaalkeskus toimetab karbid abivajajatele. Vaata pilte.

Alustati tänavaaukude talvise remondiga.

Täna õhtul tervitasid rongilt tulijaid jõululauludega Keila advent- ja baptistikoguduse liikmed. Jõulukoraalide saatel jagati välja üle 500 piparkoogi ja palju kutseid nädalavahetusel toimuvatele jõulujumalateenistustele. Nii on jõulude eel tehtud ka kuuel varasemal aastal.

Muusikakoolis oli sarjast Klassikontserdid viiuliõpetaja  Jelena Laasi õpilaste kontsert.

 

Teisipäev, 19.detsember:

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2017. aasta eelarve III lisaeelarve  kogumahus 932 752 eurot. Linna eelarve põhitegevuse tulud  suurenevad 78 512 eurot, põhitegevuse kulud 84 525 eurot, investeerimistegevus kogusummas 983 300 eurot ja likviidsed varud suurenevad 977 287 euro võrra. Tuginedes 10 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele on kavandatud suurendada üksikisiku tulumaksu laekumise prognoosi 2017 aastal 110 000 euro võrra .Täiendavate vahendite arvelt suurendatakse Tegevusala Keila Kultuurikeskus investeeringud 7 000 euro võrra (sokli- ja trepitööde kallinemine), 3 000 eurot suunatakse tegevusala Ringtee tn rekonstrueerimine muudele kuludele riigihankel osalemise tagatisraha tagastamiseks ja vastavalt Keila Linnavolikogu otsustele nr 40 ja 41 30 oktoobrist 2017 aastast suurendada Keila Linnavalitsuse personalikulusid 4300 euro võrra.  Tegevusala Heakorra vahendeid  suurendatakse 3000 euro võrra.  Vastavalt kehtivale korrale on erinevatel konkurssidel eduka esinemise eest 2017 aastal premeeritud muusikapedagooge kavandatust rohkem ja sellest tulenevalt suurendatakse tegevusala Keila Muusikakool personalikulusid 4500 euro võrra. Kassajäägi arvelt lisatakse Harju Maakonnaraamatukogu majanduskuludesse teavikute soetamiseks 7784 eurot.

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2018. aasta koondeelarve mille põhitegevuse omatulude mahuks on kavandatud  11 171 612 eurot, põhitegevuse omakuludeks 10 623 955 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -967 375 eurot, finantseerimistegevus negatiivse tulemiga -125 900 eurot ja likviidsete varade muu vähenemine  summas  -545 658 eurot. Samaga kehtestati Keila linna 2018. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 9 250 000 eurot, maamaks 140 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu  laekumine  2018. aastal on kavandatud  2017. aastal planeeritud laekumisest 5,1 protsenti enam.

Toetuste määradest on tõstetud koolitransporditoetust 24 eurolt 35 euroni, toitlustustoetus 45 eurolt 70 euroni, esmakordselt kooli mineva lapse toetust 65 eurolt 75 euroni on võrdsed eelmisel aastal kehtinud määradega. Uue toetusena lisandub 2018 aastal matusetoetus. Keila linna eelarvest makstavate toetuste määrad on sünnitoetus 320 eurot lapse kohta, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus 32 eurot lapse kohta kuus, erivajadusega  lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, suure pere toetus 32 eurot lapse kohta aastas, lastega pere toetus kuni 128 eurot lapse kohta aastas, koolitranspordi toetus kuni 35 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, laste huviringi- ja laagritoetus  – kuni 128 eurot aastas, toitlustustoetus kuni 70 eurot kuus, ravimitoetus kuni 39 eurot kvartalis, muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus – kuni 256 eurot aastas tingimusel, et ühekordse väljamakse maksimumsuurus ei ületa 128 eurot, koolieelse eralasteasutuse toetus kuni 144 eurot ühe lapse kohta kuus, juubelitoetus 35 eurot juubilari kohta, esmakordselt kooli mineva lapse toetus 75 eurot lapse kohta ning matusetoetus 230 eurot.

Keila Linnavolikogu otsustas korraldada 2018.aastal kaasava eelarve koostamise. Kaasava eelarve koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav Keilas asuv objekt peab olema Keila linnaga seotud üritus või muu linnaga seotud idee, olema pärast valmimist Keila linna omandis, pakkuma avalikku hüve, olema avalikult kasutatav, mitte põhjustama ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele. Otsustati, et kaasava eelarve suurus Keila linna eelarves on 15000 eurot. Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada perioodil 1. jaanuar kuni 31. märts 2018. Ettepaneku esitamisel peab olema lisaks ettepaneku esitaja nimele - kontaktandmetele ja ettepaneku nimetusele märgitud ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Keila linna vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Keila linna eelarvest vajalik ja oluline), ettepaneku kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud investeering ellu viiakse; kas ettepanek on teostatav 2018. aasta jooksul), sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused), projekt, millele on lisatud idee kavand või muu taoline, koos hinnapakkumisega, mida saaks linnavalitsus kasutada projekti elluviimisel ning muu oluline info, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada.  Esitatud ettepanekuid hindab linnavalitsuse moodustatud komisjon, mis jätab kõrvale ettepanekud, mis on vastuolus heade kommete või kehtivate õigusaktidega või ei vasta muul moel esitatud nõuetele, ületavad ilmselgelt kaasava eelarve suurust või pole kaasava eelarve eesmärgiga kooskõlas. Komisjonile anti õigus sarnaseid ettepanekuid liita ja ettepanekuid nende rühmadesse jagamise eesmärgil täiendada. Ettepanekute hindamisel arvestatakse nende vajalikkust ja olulisust Keila linnale, teostatavust eelarveaasta kestel, jätkusuutlikkust ning kaasava eelarve osast rahastamisvajaduse põhjendatust ning rahastuse suuruse ja Keila linnas kasusaajate arvu suhte optimaalsust. Komisjon valib välja kuni 10 ettepanekut, igast rühmast vähemalt ühe, mis pannakse realiseerimisele kuuluva ettepaneku väljaselgitamiseks kaks nädalat kestvale elektroonilisele rahvahääletusele. Hääletusel võivad osaleda kõik hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga vähemalt 16-aastased rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud.

Keila Linnavolikogu tunnistas olemasoleva Keila Linnavolikogu 15.10.2002 määrusega nr 31 kehtestatud Keila linna üldplaneeringu ammenduvaks linna edasise arengu suunamisel ning kavandas uue Keila linna üldplaneeringu algatamise aastal 2018.

Linnavolikogu otsustas lõpetada Keila linna osalemine Läänemere Linnade Liidus. Keila linn on osalenud rahvusvahelises organisatsioonis Läänemere Linnade Liit 1997. aastast ning saanud hea rahvusvahelises organisatsioonis osalemise kogemuse. Täna ei ole antud organisatsioonis osalemine Keila linna seisukohalt enam otstarbekas.

Keila Linnavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Keila linnas asuvad üldkasutatava maa maaüksused Tuula tee 7 ja  Tuulapargi, mis asuvad Keila jõe vasakharu ääres ja on haljasala osad. Seoses Eesti 100 tamme projektiga on soov rajada taotletavatele maatükkidele 100 tamme park ja võtta alad kasutusele puhkemaastikuna. Maatükkidel olevad jalutusteed on siiani kasutuses ja linna rohevõrgustiku osa, mida linn hooldab ja korrastab.

Linnavolikogu viis läbi Keila linna kaevetööde eeskirja kehtestamise esimese lugemise. Kaevetööde eeskiri määrab kindlaks kaevetööde üldise korra Keila linna avalikult kasutataval teel, väljakul või haljasalal ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele. Praegu kehtiv Keila linna kaevetööde ja tänava sulgemise eeskiri, mis on vastu võetud 24.04.2007, vajab kaasajastamist seoses seadusandluse muutumisega ja muutunud nõuetele teedeehituse valdkonnas.

Keila Linnavolikogu otsustas tagada projekti "Kogukonnas elamise teenuskohtade loomine Keila linnas " omafinantseeringu 15% ulatuses projekti käibemaksuga maksumusest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot perioodil 2018. aasta kuni 2020. aasta. Projekti eesmärk on Keilas linnas uute erihoolekande teenuskohtade ehk kogukonnas elamise teenuskohtade loomine psüühilise erivajadusega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste tagamiseks. Selline teenus sobib eelkõige vaimupuudega inimestele, kes vajavad abi ööpäevaringselt oma elu korraldamisel, kuid ei vaja ööpäevaringset valvet. Elatakse koos grupikodus (5- 10 klienti), iga kliendil on oma magamistuba ning grupi peale on ühine köök ja elutuba. Kogukonnas elamise teenusel on 1 tegevusjuhendaja 10 kliendi kohta. Tegevusjuhendaja teenus peab klientidele olema tagatud päevasel ajal 7 päeva nädalas. Öisel ajal peab olema tagatud valvetelefon, mida majas viibijad saavad kasutada probleemsituatsioonide tekkimise korral. Teenuse osutamiseks ja teenuskohtade loomiseks Keila linnas on võimalik taotleda toetust perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse alusel „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine" äsja avanenud II taotlusvoorus. Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) toetuse taotlemise eesmärk on luua Keilasse üks 10-kohaline grupikodu vaimupuudega klientidele.

Sotsiaalkeskuses oli loeng „Strss – kas sõber või vaenlane".

 

Kolmapäev, 20.detsember:

Kultuurikeskuses oli täna traditsiooniline eakate jõululõuna. Tervitas linnapea Enno Fels ja abilinnapea Eike Käsi. Kontserdi osas esitas Ariadne kõigile tuntud eestikeelseid laule, klaveril saatis Ita-Riina Pedanik. Vaata pilte.

Koolis oli Jõululaupäev. Kavas oli postkaartide meisterdamine, pildistamine, kohvik.

Tallinna Kalev purustas Keila tervisekeskuses toimunud mängus  Valmiera/ORDO koguni 35 punktiga! Lõppseis Keila Tervisekeskuse tablool näitas 89-54.

 

Neljapäev, 21.detsember:

Keila 100 tamme park on kantud ametlikku Eesti vabariik 100 kingituste loetellu.

Keila korvpallikool võitis Eesti meistrivõistluste II liiga kodumängus Haabersti SK-d 71:68.

Keila KK U13 meeskond osaleb enne jõule veel ühel kõrgetasemelisel turniiril Riias – Euroopa Noorte Korvpalliliiga ehk EYBL-i Challenge Cup. Kuna mängud algavad reedel juba varahommikul, siis sõitsime seekord kohale neljapäeval, mis andis meile võimaluse teha tutvust õhtuse Riiaga. Keila KK mängib turniiril koosseisus: Erik Makke, Cristopher Lenk, Robin Rukis, Tom Oskar Arro, Laur Maide, Karl Erik Ool, Kert Erik Rüütel, Rasmus Hulkko, Cristofer Lempu, Stefan Honga ja Kermo Sepik.

 

Reede, 22.detsember:

Selle aasta viimases Keila Lehe esiküljel on juttu Usinast. Jõulude puhul tervitavad linnarahvast Keila Linnavolikogu esimees Tanel Mõistus ja Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots. Uudistes saame teada, et keila elanike arv on kuuga kasvanud saja inimese võrra, 13 aastat Keilas elanud Tetyana Karpenko saab 100 aastaseks, linn esitab taotluse 100 tamme pargi rajamiseks Keila jõe äärde, Keila Kool sai Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusikaseltsilt tantsupäeva video eest Rahva lemmiku eripreemia, Jalgpalliklubi jagas tunnustusi ning jaanuaris kehtima hakkavatest muudatustes busside sõiduplaanis ning Peoärist. Peatselt 85-aastaseks saav Erik Tohvri annab pikemas usutluses teada, et sel sügisel ilmunud 33.romaan "Sõbrad ja hallikirju koerake" jääb tema viimaseks. Tegija on EELK peapiiskop Urmas Viilma. Järgmine Keila Leht ilmub 5.jaanuaril.

Keila elanik Tetyana Karpenko oma 100.sünnipäeva. Teda käisid õnnitlemas abilinnapea Eike Käsi ja sotsiaaltöö spetsialist Ave Kivinukk.

Abilinnapea Timo Suslov tegi etteheiteid linna lepingupartnerile AS-le Keskkonnateenused, kes peaks hoolt kandma Keila tänavate eest.  Jutuks oli pisut aeglasest reageeringust lume- ja libedusetõrjel.  Rohkem oli pretensioone löökaukude tähistamise ja remondi suhtes. Ka linn on tellinud löökaukude remonti.

Keila Linnavalitsus volitas sotsiaaltöötajat esindama Keila linna eestkoste all olevat isikut temale kuuluva elamispinna üürilepingu sõlmimisel. Linnavalitsus otsustas isikutele hoolduse jätkamise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise üle. Lisaks tunnistas linnavalitsus kehtetuks oma  korraldus, millega anti üürile eluruum aadressil Pargi 30-3/201. Linnavalitsus otsustas ühe raske puudega laste lapsehoiuteenuse halduslepingu sõlmimise üle. Linnavalitsus tegi otsuse maksta sotsiaaltoetusi summas  1 720,92 eurot.

Linnavalitsus kehtestas Harjumaa Muuseumi tasuliste teenuste hinnad.  Alates 1.jaanuarist 2018 maksab Harjumaa muuseumi pilet täiskasvanutele 3 EUR, õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 2 EUR,  perepilet (kuni 2 täiskasvanut ja lapsed) maksab 5 EUR. Samad hinnad on ka Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis Liitpilet, mis võimaldab külastada mõlemat muuseumi maksab täiskasvanule 4 ja sooduspilet 3 eurot.  Tasuta pääsevad sisse kuni 8-aastased lapsed, puuetega lapsed ja täiskasvanud pensionitunnistuse ettenäitamisel ning nende saatja,  õpilas- või lasteaialaste rühma saatjad (üks saatja kümne lapse kohta), ekskursioonirühma saatja, giidide ühingu liikmed tõendi ettenäitamisel,  muuseumide töötajad töötõendi esitamisel, Eesti Muuseumiühingu liikmed ja ICOMi liikmed liikmekaardi ettenäitamisel, Harjumaa Muuseumi sõbrakaardi omanikud ning represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud. Tasuta külastuspäevad on  18. mail, kui tähistatakse rahvusvahelist muuseumipäeva, lastekaitsepäeval, 1. juuni, lastekaitsepäev (kuni 18. aastastele) ning Harjumaa muuseumi sünnipäeval 30. augustil. Giiditeenus muuseumis maksab eesti keeles 10 eurot ja võõrkeeles 13 eurot, väljaspool muuseumi vastavalt 17 ja 20 eurot.  Muuseumitundide ja haridusprogrammide läbiviimine ühele õpilasele või lasteaialapsele maksab 2 EUR. Teemaprogrammide ja -päevade hinnad kehtestatakse direktori käskkirjaga. Välisterritooriumi võib anda muuseumikülastusega kaasnevaks piknikuks rühmadele üheks tunniks tasuta, muuseumikülastuseta piknikuks rühmadele 20 EUR tund. Keraamika põletusahju kasutamine maksa 16 EUR korra eest. Lisaks on hinnakiri valguskoopiate tegemiseks, CD plaadile kopeerimiseks, museaalide laenutamiseks, reklaamiks, ruumide rentimiseks, näituste ja ürituste korraldamisega seotud muudeks teenusteks, näituseinventari laenutamiseks ja muudeks teenusteks.

Linnavalitsus tegi otsuse nelja Keila linna lapse lapsehoiuteenuse rahastamiseks.

Linnavalitsus otsustas eraldada Kergejõustikuklubile TIPP,  Keila Võrkpallikoolile ja Keila Korvpallikoolile  2017.a. huvihariduse ja huvitegevuse kava alusel noorte sportlaste toetust kokku 6700 eurot.

Linnavalitsus otsustas tähtajatult koormata Keila linna omandis olev Pihlaka tänav kinnistu Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõigusega, mille sisu on õigus omada Pihlaka tänav kinnistul maatükiga püsivalt ühendatud elektriehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektriehitiste ehitamiseks ning elektriehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Keila Linnavalitsus väljastas ehitusloa lasteaiahoone püstitamiseks Keilas Jaama tn 10 asuval kinnistul. Miki lasteaiale uus hoone  on projekteeritud 2-korruselise (osaliselt 3-korruseline) hoonena, mille  gabariitmõõdud on 61m x 28 m, kõrgus 12,3m. Hoone on asendiplaaniliselt paigutatud krundi põhja- ja idapiiri lähedale, et lõuna- ja läänepoolne ala jääks lastele mängualaks. Välis- ja kandvad siseseinad tehakse täisbetoneeritavatest raketisplokkidest, vahelaed paneelidest ja katust kannavad liimpuit- ja puitsarikad. 10 kraadise kahepoolse kaldega katus kaetakse tumehalli valtsplekiga. Fassaadi viimistlus on pikiseintel valge  krohv ja roheline ning tumehall katusekivi, otsaseintel tumehall katusekivi. Hoone on kahe trepikojaga, sellesse on projekteeritud ruumid kaheksale tavarühmale ja ühele erivajadustega laste rühmale. Köök ja söögisaal asuvad I korrusel hoone põhjapoolsemas osas, saal on hoone keskel II korrusel. Pööningut kasutatakse ventilatsioonikambri paigutamiseks. Kasulikku pinda on hoones  ca 2840 m² Ehitusprojekti koostas OÜ Esplan.  Ehitusloa eelnõu kooskõlastas Päästeameti Põhja Päästekeskus .

Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Keilas Jõe tn 30a asuval kinnistul.

Linnavalitsus väljastas kasutusload üksikelamule Sopsu-Tooma 9 asuval kinnistul, ehitise laiendamisel  Vahtra tn 7 asuval kinnistul ning  Keki tn 1 asuval kinnistule rajatud hoonetele.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused survekanalisatsiooni projekteerimiseks Kumnas ja Tutermaal kogutavate reovete pumpamiseks Keila reoveepuhastusjaama.

Linnavalitsus kandis bilansist täielikult välja nõuded summas 2563,39 eurot, mille kättesaamise on inkassofirma tunnistanud ebatõenäoliseks.

Linnavalitsus otsustas kutsuda alates 22. detsembrist 2017 tagasi Keila Hariduse Sihtasutuse nõukogu liikme Sirje Kauri ning valis  Keila Hariduse Sihtasutuse nõukogu liikmeks alates 19. jaanuarist 2017 Eike Käsi ja Jaan Murdla.

Tervisekeskuses oli doonoripäev.

Keila Koolis oli Jõululõuna. Enne seda olid jõulukontserdid, mille kava moodustasid õpilased.  Algkoolil oli Mihkli kirikus jõulukontsert. Vaata pilte koolist.

 

Pühapäev, 24.detsember:

Jõululaupäev.

Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots: "Minu käest on mitmed küsinud, et kas jõuluõhtu jumalateenistus Keilas kell 16.00 on piletite ja kutsetega. Ei ole, olen vastanud, kõik on oodatud.  

24. detsembril kell 16.00 tõi ETV televaatajateni jõuluõhtu jumalateenistuse Keila Miikaeli kirikust. Jutlustas EELK peapiiskop Urmas Viilma, laulis koguduse ansambel Miikael, vioolal musitseeris Kristjan Kannukene, orelil Pille Metsson, solistina Marika Pabbo.  Kuna teleülekandeks vajaliku tehnika ülespanek ja lahtivõtmine on väga ajamahukas, siis toimus jõululaupäeva esimene jumalateenistus sel aastal kell 11.00. 

Jutlustas EELK peapiiskop Urmas Viilma. 

Vaata pilte.