« Tagasi

Keila Linnavolikogu 5.istung

Keila Linnavolikogu 5. istung toimus teisipäeval, 19. detsembril 2017.a Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne

2. Keila linna 2017. aasta eelarve III lisaeelarve

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2017. aasta eelarve III lisaeelarve  kogumahus 932 752 eurot. Linna eelarve põhitegevuse tulud  suurenevad 78 512 eurot, põhitegevuse kulud 84 525 eurot, investeerimistegevus kogusummas 983 300 eurot ja likviidsed varud suurenevad 977 287 euro võrra.

Tuginedes 10 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele on kavandatud suurendada üksikisiku tulumaksu laekumise prognoosi 2017 aastal 110 000 euro võrra .Täiendavate vahendite arvelt suurendatakse Tegevusala Keila Kultuurikeskus investeeringud 7 000 euro võrra (sokli- ja trepitööde kallinemine), 3 000 eurot suunatakse tegevusala Ringtee tn rekonstrueerimine muudele kuludele riigihankel osalemise tagatisraha tagastamiseks ja vastavalt Keila Linnavolikogu otsustele nr 40 ja 41 30 oktoobrist 2017 aastast suurendada Keila Linnavalitsuse personalikulusid 4300 euro võrra.  Tegevusala Heakorra vahendeid  suurendatakse 3000 euro võrra.  Vastavalt kehtivale korrale on erinevatel konkurssidel eduka esinemise eest 2017 aastal premeeritud muusikapedagooge kavandatust rohkem ja sellest tulenevalt suurendatakse tegevusala Keila Muusikakool personalikulusid 4500 euro võrra. Kassajäägi arvelt lisatakse Harju Maakonnaraamatukogu majanduskuludesse teavikute soetamiseks 7784 eurot.

 

3. Keila linna 2018. aasta eelarve

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2018. aasta koondeelarve mille põhitegevuse omatulude mahuks on kavandatud  11 171 612 eurot, põhitegevuse omakuludeks 10 623 955 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -967 375 eurot, finantseerimistegevus negatiivse tulemiga -125 900 eurot ja likviidsete varade muu vähenemine  summas  -545 658 eurot. Samaga kehtestati Keila linna 2018. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad.

Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 9 250 000 eurot, maamaks 140 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu  laekumine  2018. aastal on kavandatud  2017. aastal planeeritud laekumisest 5,1 protsenti enam.

Toetuste määradest on tõstetud koolitransporditoetust 24 eurolt 35 euroni, toitlustustoetus 45 eurolt 70 euroni, esmakordselt kooli mineva lapse toetust 65 eurolt 75 euroni, ülejäänud on võrdsed eelmisel aastal kehtinud määradega. Uue toetusena lisandub 2018 aastal matusetoetus.

Keila linna eelarvest makstavate toetuste määrad on sünnitoetus 320 eurot lapse kohta, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus 32 eurot lapse kohta kuus, erivajadusega  lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, suure pere toetus 32 eurot lapse kohta aastas, lastega pere toetus kuni 128 eurot lapse kohta aastas, koolitranspordi toetus kuni 35 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, laste huviringi- ja laagritoetus  – kuni 128 eurot aastas, toitlustustoetus kuni 70 eurot kuus, ravimitoetus kuni 39 eurot kvartalis, muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus – kuni 256 eurot aastas tingimusel, et ühekordse väljamakse maksimumsuurus ei ületa 128 eurot, koolieelse eralasteasutuse toetus kuni 144 eurot ühe lapse kohta kuus, juubelitoetus 35 eurot juubilari kohta, esmakordselt kooli mineva lapse toetus 75 eurot lapse kohta ning matusetoetus 230 eurot.

 

4. Keila linna kaasava eelarve koostamine

Keila Linnavolikogu otsustas korraldada 2018.aastal kaasava eelarve koostamise. Kaasava eelarve koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav Keilas asuv objekt peab olema Keila linnaga seotud üritus või muu linnaga seotud idee, olema pärast valmimist Keila linna omandis, pakkuma avalikku hüve, olema avalikult kasutatav, mitte põhjustama ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele. Otsustati, et kaasava eelarve suurus Keila linna eelarves on 15000 eurot. Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada perioodil 1. jaanuar kuni 31. märts 2018. Ettepaneku esitamisel peab olema lisaks ettepaneku esitaja nimele - kontaktandmetele ja ettepaneku nimetusele märgitud ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Keila linna vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Keila linna eelarvest vajalik ja oluline), ettepaneku kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud investeering ellu viiakse; kas ettepanek on teostatav 2018. aasta jooksul), sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused), projekt, millele on lisatud idee kavand või muu taoline, koos hinnapakkumisega, mida saaks linnavalitsus kasutada projekti elluviimisel ning muu oluline info, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada.

Esitatud ettepanekuid hindab linnavalitsuse moodustatud komisjon, mis jätab kõrvale ettepanekud, mis on vastuolus heade kommete või kehtivate õigusaktidega või ei vasta muul moel esitatud nõuetele, ületavad ilmselgelt kaasava eelarve suurust või pole kaasava eelarve eesmärgiga kooskõlas. Komisjonile anti õigus sarnaseid ettepanekuid liita ja ettepanekuid nende rühmadesse jagamise eesmärgil täiendada. Ettepanekute hindamisel arvestatakse nende vajalikkust ja olulisust Keila linnale, teostatavust eelarveaasta kestel, jätkusuutlikkust ning kaasava eelarve osast rahastamisvajaduse põhjendatust ning rahastuse suuruse ja Keila linnas kasusaajate arvu suhte optimaalsust. Komisjon valib välja kuni 10 ettepanekut, igast rühmast vähemalt ühe, mis pannakse realiseerimisele kuuluva ettepaneku väljaselgitamiseks kaks nädalat kestvale elektroonilisele rahvahääletusele. Hääletusel võivad osaleda kõik hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga vähemalt 16-aastased rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud.

 

5. Keila linna üldplaneeringu ülevaatamine

Keila Linnavolikogu tunnistas olemasoleva Keila Linnavolikogu 15.10.2002 määrusega nr 31 kehtestatud Keila linna üldplaneeringu ammenduvaks linna edasise arengu suunamisel ning kavandada uue Keila linna üldplaneeringu algatamine aastal 2018.

 

6. Keila linna osalemise lõpetamine Läänemere Linnade Liidus

Linnavolikogu otsustas lõpetada Keila linna osalemine Läänemere Linnade Liidus. Keila linn on osalenud rahvusvahelises organisatsioonis Läänemere Linnade Liit 1997. aastast ning saanud hea rahvusvahelises organisatsioonis osalemise kogemuse. Täna ei ole antud organisatsioonis osalemine Keila linna seisukohalt enam otstarbekas.

 

 

7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Keila Linnavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Keila linnas asuvad üldkasutatava maa maaüksused Tuula tee 7 ja  Tuulapargi, mis asuvad Keila jõe vasakharu ääres ja on haljasala osad. Seoses Eesti 100 tamme projektiga on soov rajada taotletavatele maatükkidele 100 tamme park ja võtta alad kasutusele puhkemaastikuna. Maatükkidel olevad jalutusteed on siiani kasutuses ja linna rohevõrgustiku osa, mida linn hooldab ja korrastab.

 

 

8. Kaevetööde eeskiri (I lugemine) 

Linnavolikogu viis läbi Keila linna kaevetööde eeskirja kehtestamise esimese lugemise. Kaevetööde eeskiri määrab kindlaks kaevetööde üldise korra Keila linna avalikult kasutataval teel, väljakul või haljasalal ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele. Praegu kehtiv Keila linna kaevetööde ja tänava sulgemise eeskiri, mis on vastu võetud 24.04.2007, vajab kaasajastamist seoses seadusandluse muutumisega ja muutunud nõuetele teedeehituse valdkonnas.

 

9. Omafinantseeringu tagamine

Keila Linnavolikogu otsustas tagada projekti "Kogukonnas elamise teenuskohtade loomine Keila linnas " omafinantseeringu 15% ulatuses projekti käibemaksuga maksumusest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot perioodil 2018. aasta kuni 2020. aasta. Projekti eesmärk on Keilas linnas uute erihoolekande teenuskohtade ehk kogukonnas elamise teenuskohtade loomine psüühilise erivajadusega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste tagamiseks. Selline teenus sobib eelkõige vaimupuudega inimestele, kes vajavad abi ööpäevaringselt oma elu korraldamisel, kuid ei vaja ööpäevaringset valvet. Elatakse koos grupikodus (5- 10 klienti), iga kliendil on oma magamistuba ning grupi peale on ühine köök ja elutuba. Kogukonnas elamise teenusel on 1 tegevusjuhendaja 10 kliendi kohta. Tegevusjuhendaja teenus peab klientidele olema tagatud päevasel ajal 7 päeva nädalas. Öisel ajal peab olema tagatud valvetelefon, mida majas viibijad saavad kasutada probleemsituatsioonide tekkimise korral. Teenuse osutamiseks ja teenuskohtade loomiseks Keila linnas on võimalik taotleda toetust perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse alusel „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine" äsja avanenud II taotlusvoorus. Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) toetuse taotlemise eesmärk on luua Keilasse üks 10-kohaline grupikodu vaimupuudega klientidele.