« Tagasi

48.nädal 2017

 

Esmaspäev, 27.november:

Tänasest võtavad Keila Perearstikeskuse perearstid ja -õed patsiente vastu Keskväljak 12a hoones. Esimesed inimesed on kultuurikeskuse kõrval asuva uue maja leidnud. Vaata pilte.

Väärikate Ülikoolis oli Kodanikupäeva tähistamine. Loeng kodaniku ja riigi suhetest. Kokkuvõte KOV valimistest Keilas tegi linnapea Enno Fels.

Täna toimus Vikerkaare majas kunstihuviliste töögrupi eestvedamisel lasteaia sisekoolitus "Kaartide meisterdamine quilling- tehnikas". Koolitajaks oli Metsluikede rühma assistent Sirje Laanemets.

Tervisekeskuses oli Doonoripäev.

 

 

Teisipäev, 28.november:

Toimus Keila Linnavolikogu 4. Istung.

Linnavolikogus oli esimesel lugemisel 2017.aasta III lisaeelarve.

Keila Linnavalitsus on teinud ettepaneku võtta  vastu  Keila linna 2017. aasta eelarve III lisaeelarve  kogumahus 41 081 eurot. Sihtotstarbelistest toetustest suurendataks  Keila linna eelarvet 12 762 eurot.  Harju Maavalitsus eraldas lepingu nr 7-6/77 .alusel projekti Uimastiennetuse tegevuste, Vaimse tervise tegevuste ja Liikumisrühma tegevuste läbiviimiseks 1 700 eurot, kulud kajastatakse tegevusala 08109 majanduskuludes.  Harjumaa Omavalitsuste Liit eraldas Noorte laulu- ja tantsupeo transpordikulude kompensatsiooniks 2 371 eurot. Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium eraldab 4 000 eurot Keila Kultuurikeskusele inventari soetamiseks. Projekti „Kunst raamatukogus" korraldamiseks eraldas Tallinna Keskraamatukogu Harju Maakonnaraamatukogule 500 eurot. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingule lasteaedades toetamaks keele- kümblust ja eesti keele kui teise keele tugiõpet eraldati 4191 eurot, vahendid suunatakse lasteaedadele Miki summas 699 eurot ja Vikerkaar summas 3493 eurot õppevahendite soetamiseks.

Mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 8 579 eurot.  Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 241 31. augustist 2017 aastast eraldatakse täiendavalt  toetusfondi vahendeid  8579 eurot, millest suunatakse riiklikuks toimetulekutoetuseks 7 319 eurot ja sotsiaaltoetusteks perekondadele ja lastele (peretoetused) 1260 eurot.

Kaupade ja teenuste müügi ja muude tulude arvelt suurendatakse Keila linna eelarvet 137 000 euro võrra. Vastavalt Keila Linnavolikogu otsusele realiseeriti Jõe tn 66-2 korteriomand. Tehingust laekunud 27 000 eurot kirjendatakse põhivara müügi- tuludes ja samas summa suunatakse riigihankel osalemise tagatisraha tagastamiseks.

Tuginedes 10 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele on kavandatud suurendada üksikisiku tulumaksu laekumise prognoosi 2017 aastal 110 000 euro võrra . Selle arvelt suurendatakse Keila Kultuurikeskuse investeeringud 7 000 euro võrra (sokli- ja trepitööde kallinemine), 3 000 eurot suunatakse riigihankel osalemise tagatisraha tagastamiseks ja vastavalt Keila Linnavolikogu otsustele nr 40 ja 41 30 oktoobrist 2017 aastast suurendada Keila Linnavalitsuse personalikulusid 4300 euro võrra. Tulumakse täiendava laekumise jaotamata osa suurendab linna kassajääki.

Eelarve tulusid ja kulusid vähendatakse  117 260 euro võrra.  Vastavalt Harjumaa Muuseumi taotlusele vähendatakse 2017.a. Kultuuriministeeriumi toetust ja Harjumaa Muuseumi majanduskulude  kinnistute remondivahendeid 50 000 euro võrra. Projekti „Ringtee tn rekonstrueerimine" toetust vähendada summas 67 260 eurot ja samas summas vähendada tegevusala 04510 investeeringuid.

 Projekti „ Raudtee peatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega" investeeringuid vähendati 51 200 euro võrra ja projekti „Ringtee tn rekonstrueerimine" investeeringuid vähendada summas 11 800 eurot. Vähenduste arvelt suurendati avalike alade puhastus majandamiskulusid 10 000 euro võrra, ja 11 000 euro võrra puhkeparkide ja baaside tegevusala, et soetada talvevalgustus ja mänguatraktsioon Loodeosas, Keila mõisapargi ökoloogiline restaureerimine personalikulusid suurendati 500 euro võrra ja majandamiskulusid 1 500 euro võrra. 40 000 euro võrra suurendada riigihankel osalemise tagatisraha tagastamiseks. Keila Noortekeskuse majanduskulusid suurendati 8 000 euro võrra Elamu- ja kommunaalmajanduse majandamiskulude arvelt.  Lasteaed Vikerkaar inventari soetamise investeeringuid vähendati ja majanduskulusid suurendati 5 800 euro võrra. Hariduse abiteenuste  personalikulusid vähendati 4 000 euro võrra ja samas summas suurendati majanduskulusid.

Volikogu ees oli esimesel lugemisel  Keila linna 2018. aasta eelarve ja Keila linna 2018. aasta eelarvest makstavate toetuste määrade eelnõu. Tegemist on esimese tekkepõhise eelarvega.

Esitatud Keila linna 2018. aasta eelarve projektis on planeeritud omatulusid 11,1 miljonit eurot, mis on 5,5 protsenti rohkem kui 2017. aastal. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 9 250 000 eurot, maamaks 140 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu  laekumine  2018. aastal on kavandatud  2017. aastal planeeritud laekumisest 5,1 protsenti enam.

Kuludest veidi üle pool, ehk 6 miljonit eurot (võrreldes 2017.aastaks kinnitatud kuludega +1,5%) kulub haridusele, 13%, ehk 1,6 miljonit (+5%) vabaaeg- kultuur-sport-religioonile, 10,6% ehk 1,37 miljonit (+8,44%) eurot üldistele valitsemissektori teenustele. Keila Linnavalitsuse  kulud suurenevad võrreldes  2017. aastaks kinnitatuga ligikaudu 5,17 protsendipunkti. Majanduskulud on 2016. aasta tasemel, personalikulud suurenevad 9,4 protsendipunkti. Suurenemise põhjuseks kavandatud 7- protsendiline töötasu kasv ja oluline mõju on struktuurimuudatustel. 2018. aastal lisandub Keila LV koosseisu ühe ametniku personalikulu. Sotsiaalsele kaitsele kulub 1,09 miljonit, majandusele 0,5 miljonit, elamu- ja kommunaalmajandusele 0,3 miljonit eurot.

Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku kehtestada 2018.aasta eelarvest makstavate toetuste määradena sünnitoetuseks 320 eurot lapse kohta, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus – 32 eurot lapse kohta kuus, erivajadusega  lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, suure pere toetus – 32 eurot lapse kohta aastas, lastega pere toetus – kuni 128 eurot lapse kohta aastas, koolitranspordi toetus – kuni 35 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, laste huviringi- ja laagritoetus  – kuni 128 eurot aastas, toitlustustoetus – kuni 70 eurot kuus, ravimitoetus – kuni 39 eurot kvartalis, muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus – kuni 256 eurot aastas tingimusel, et ühekordse väljamakse maksimumsuurus ei ületa 128 eurot, koolieelse eralasteasutuse toetus – kuni 144 eurot ühe lapse kohta kuus, juubelitoetus – 35 eurot juubilari kohta, esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 75 eurot lapse kohta. Uus toetus on  matusetoetus - 230 eurot.

 

Volikogu kinnitas Keila linnale kuuluva Põhjakaare tn 3 (end. aadress Piiri tn 16) asuva kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja kuulutas enampakkumise võitjaks aktsiaselts ESPAK pakkumine hinnaga 928 000 eurot.

Linnavolikogu otsustas müüa eelläbirääkimistega pakkumise korras Ülesõidu tn 1 asuv kinnistu (pindala 1658 m2, sihtotstarve - Ühiskondlike ehitiste maa 50%, Ärimaa 50%) alghinnaga 135 000 eurot.  Lisaks kehtestas volikogu   võõrandamise lisatingimustena investeerimiskohustuse kinnistule alates omandi üleminekust kahe aasta jooksul linnakeskkonda sobiva hoone rajamiseks vastavalt kehtivatele ehitusnõuetele ja heale ehitustavale. Selleks peab ostja esitama tegevuskava, ehitusplaani, võimalusel eskiislahenduse ja finantsprognoosi. Investeerimiskohustuse mittetäitmisel või mitteõigeaegsel täitmisel kohustub ostja tasuma Keila linnale leppetrahvi 10% ulatuses tähtajaks tegemata investeeringute summalt, mis ei vabasta teda endale võetud lisakohustuse täitmisest.

Volikogu määras audiitoriks Keila linna 2017-2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks Grant Thornton Baltic OÜ.

Linnavalitsus võttis tagasi esialgu päevakorda planeeritud eelnõu  Keila linna ja Harku valla vahelise halduspiiri muutmise taotlemisest.

Volikogu algatas detailplaneeringu koostamise Pargi 30 kinnistule ning lähialale eesmärgiga rajada piirkonda sobivad kaasaegsed korterelamud. Pargi 30 kinnistust krundid jagatakse ja määratakse neile maakasutustingimused ning ehitusõiguse ulatus viie kuni 5 korruselise korterelamu rajamiseks, mille esimesel korrusel on parkimine ja abi- ning tehnilised ruumid. Planeeringuga tuleb lahendada heakorrastuse, haljastuse, lastemänguväljaku, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning tehnovõrkude ja servituutide vajadused ning vajalikud kujad ja kitsendused.  Pargi 30 kinnistu asub Keila linna loodeosas ning piirneb põhjast Ehitajate teega, läänest Kruusa tänavaga ja lõunast Pargi tänava üksikelamutega ning Pargi 4a kinnistuga, kus asub lauluväljak. Pargi 30 kinnistust ida poole jäävad Keila Kool ja Keila Tervisekeskus.  MTG Grupp OÜ on esitanud taotluse koos arhitekt Anne Kose poolt koostatud esialgse eskiisiga, soovides algatada detailplaneeringut 100% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Pargi 30 kinnistu jagamiseks ning ehitusõiguse ulatuse määramiseks uute korterelamute rajamiseks.

Vikerkaare lasteaias oli külas nukuteater Nipitiri etendusega "Võluleib".

Sotsiaalkeskuses oli töötuba Stress – kas sõber või vaenlane.

 

Kolmapäev, 29.november:

Keila Koolis toimuvad Keila Kooli ja ühtlasi noorte Keila Meistrivõistlused males. Võistluse peakohtunik on Eesti Maleliidu juhatuse esimees Hendrik Olde. Turniiri võitis Kenet Kivimägi. Pildid.

Harju Maakonnaraamatukogus on raamatute väljapanek "Talveootus".

Fotograaf Helen Mäerand avas Keilas, Keskväljak 6 Huumlux Fotostuudio salongi. Vaata pilte.

Kultuurikeskuses oli Viljandi Laste-ja Noorteteatri etendus „Väike nõid".

 

Neljapäev, 30.november:

Trükikojast saabus Keila Lehe 2018.aasta kalender, mis on kujundatud Keila Fotojaht IV laekunud piltidega. Kuude juures kasutatud piltide autorid on Sirje Noot, Maret Sal-Saller, Varmo Lindepuu, Andres Matteus, Triine Tamm, Kristjan Sinijärv, Maris Crandall ja Kertu Lepiksaar. Kasutatud on ka Fiorello Ranna, Ahto Eesmäe, Dan Marten Orava ja Silja Toimla pilti. Keila Leht tänab kõiki, kes osalesid Fotojahil. Kalendri tiraaž on 750 eksemplari ja peatselt saadaval lisaks toimetusele ka Rõõmu kaubamajas ning kauplustes Jaama ja Keila.

Keila leht kuulutas välja aasta teo valimise. Toimetuse eelküsitluse põhjal on pakutud nelja tegu:  Keila jaama platsi, selle lähiala ja Uue tänava parkla ümberehitus; Iseseisev Keila – linnakodanike üksmeelne vastuseis sundliitmisele; Harju KEKi ärimajad – uus kaasaegne kaubanduspind on Keilasse toonud ehitajatele vajalikud jae- ja hulgimüüjad ning Pubi Scottish House avamine. Oma hääle saad anda SIIN.

Kui tavaliselt esinevad lasteaias käivad lapsed oma vanematele, siis täna õhtul etendasid Miki lasteaia Lepatriinu rühma lapsevanemad lastele. Esitusele tuli omaloominguline jõuluetendus. Pärast oli tantspidu ja söödi kooki. Vaata pilte.

Loksa Gümnaasiumis toimus XXI üleriigilise noorte etluskonkursi "Koidulauliku valgel" Harjumaa voor. Meie koolist osalesid konkursil neli noort luulelugejat: Paulina Andrejeva (õp Mary Vaher), Mia Mercedes Orgla (õp Brita Rikkolas), Tähte Paalaroos ja Kriselda Kisel (õp Tiina Murdla). 5.-9. klasside arvestuses jäid esimest ja teist kohta jagama Mia Mercedes Orgla ja Kriselda Kisel.

 

Reede, 1.detsember:

Keila Lehes: esiküljel saame teada, et Keilasse on tulemas ESPAK-i ehituspood.  Uudistes aasta tegijate tunnustustest, Olerex avatud, Toidupank laieneb Keilasse, kaneelilõhnalistest postmarkidest, suurte ja väikeste õpilaste koostööst, Sistrumi Pärlitest - Gymnafesti laureaadid, Keila elanikuks registreerimise võimalustest. Pikem lugu on Soome Vabariigi 100-aastaseks saamisest. Aeg on esitada kultuuripreemia kandidaate. Lehes on jõuluürituste kalender. Tegija on Erkki Makkonen.

Algas Soome vabariigi 100.-aastapäeva tähistamine. Lipuväljakul on heisatud Soome lipp. Oodatakse külalisi Soome sõpruslinnadest Keravalt ja Huittisest. Koos Keila Sõpruslinnade Seltsiga tähistati Soome Vabariigi 100.sünnipäeva. Alguses kohtuti sotsiaalkeskuses. Õhtu jätkus piduliku koosviibimisega Keila Muusikakoolis. Alustuseks Soome Vabariigi hümn. Esitas Keila Kooli noortekoor Anu Matteuse juhatusel, klaveril Tiia Peenmaa.  Edasi esinesid duo saksofonil Joonas Neumann ja klaveril Auli Lonks, Arttu Aaltonen, Matti Aaltonen, Segarühm Pillerkaar, Jorma Kaatrasalo, Sisko Välikorpi, Marja Anttila, Jari Kantomäki. Kõnelesid Huittise Eesti Seltsi esinaine Liisa Ruha, Kerava delegatsiooni juht , Kerava linna Vaba aja ja heaolu osakonna juhataja, Keilaga sõprussuhete rajaja Pertti Rantanen , Keila linnapea Enno Fels ja viimasena sai sõna Keila Sõpruslinnade Seltsi aseesimees Andrus Allast. Kõlas ühislaul "Sinine ja valge" ja söödi torti. Vaata pilte.

Novembri liikumine elanike registri andmetel: Keila elanikuks registreeris end 80 inimest, Keilast mujale 36. Sündis 16 last, suri 6 inimest. Elanike arv 1.detsembri seisuga selgub esmaspäevaks.

Kultuurikeskuses on detsembris näitus „Salajased soovid Jõuluvanale" otse Lapimaalt, Jõuluvana valik vahvamatest kirjadest. Valik kirjadest.

Keila Linnavalitsuse istung 1.detsembril 2017

Linnavalitsus moodustas Keila Linnavalitsuse alalise komisjonina kultuuritegevustoetuse taotluste menetlemiseks ja linnavalitsusele ettepanekute tegemiseks kultuuritegevustoetuse andmiseks või mitteandmiseks, meisterlikkuse toetuse taotluste läbivaatamiseks ja linnavalitsusele ettepanekute tegemiseks meisterlikkuse toetuse eraldamiseks, ja linnavalitsusele ettepanekute tegemiseks huvihariduse ja huvitegevuse kava elluviimise jaoks toetuse taotluste läbivaatamise tulemusel riigi poolt eraldatud vahendite jagamiseks komisjon järgmises koosseisus: haridus- kultuuri- ja sotsiaalteenistuse abilinnapea,  kultuurinõunik, sotsiaalnõunik ja haridusnõunik.

Linnavalitsus tegi otsuse  Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenuse rahastamiseks vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus kinnitas 2018. aastaks Keila linna munitsipaalkoolide ühe õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks 89 eurot ühes kuus.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu  järgi määratakse riigieelarve seadusega riigieelarvest toetust kooli tegevuskulude katteks õpilaste eest, kes saavad tõhustatud- või erituge. Juhul, kui nimetatud toetust ei eraldata, kehtestab Keila linnavalitsus täiendavalt hariduslike erivajadustega õpilaste klassides tegevuskulu arvestusliku maksumuse.

Linnavalitsus kinnitas 2018. aastaks Keila linna koolieelsete lasteasutuste majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 256 eurot kuus.

Linnavalitsus kinnitas 1. jaanuarist 2018 kuni 31. maini 2018 ja 1. septembrist 2018 kuni 31. detsembrini 2018 Keila Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumuseks ühe õpilase kohta 253 eurot kuus.

Linnavalitsus kooskõlastas osaliselt Keila Kooli  ja Keila Ühisgümnaasiumi töötasujuhendid.

Linnavalitsus kehtestas alates 1. jaanuarist 2018 Keila Sotsiaalkeskuses tasuliste teenuste hinnad.

Majutusüksuse teenuskoha hind 1-s toas on praegu 1, 7.-öö ( 50.-  kuus), tulevikus 2,15 .-/ öö (  65.- kuus). Teenuskoha hind majutusüksuse 2-s toas jääb samaks ( 1,7.-/ öö,   50.- kuu). Hinnatõusuga soovib linn diferentseerida majutusüksuse voodikohtade maksumust, sõltuvalt elanike arvust toas. On õigustatud, et üksi toas elavad kliendid maksavad privaatse eluruumi eest rohkem. Majutusüksuse teenuskoha hind sisaldab lisaks voodikohale ka duši kasutamise ja pesupesemise võimalust.

Koduteenus seadusjärgseid ülalpidajaid omavatele klientidele maksab 6,50.-/ h. Hinnatõusu põhjus on üldine  hinnatõus, sh. töötajate palgatõus, mistõttu on põhjendatud koduteenuste hinna tõus 0,50 sendi võrra.

Sotsiaalkeskuse saali üür on tööpäevadel 8.- tund, töövälisel ajal 12.-tund. Tegelustubade üürimine töövälisel ajal 8.-tund.

Tasulise teenuse hind erivajadusega lastele pakutavale päevahoiuteenusele,  mida pakutakse  kooliealistele lastele koolivaheaegadel, vabade kohtade olemasolul  ka naabervaldade erivajadusega lastele on koolivaheajal – grupis 24,6 .-päev. Uus hind sotsiaaltöötaja /tegevusjuhendaja  teenusele juhtumikorralduslikul meetodil  on 12.-/ tund. Hinna aluseks on võetud sotsiaaltöötaja keskmine töötasu 920 bruto. Kehtestatud on ka toitlustamise, transporditeenuse, abivahendite laenutuse, erihoolekandeteenuse, pesu pesemise, koduteenuse ja toitlustamise hind.

Linnavalitsus otsustas Sotsiaaleluruumide üürile andmisi, hoolduse seadmisi ning maksta sotsiaaltoetusi summas 1 031,00 eurot. Lisaks anti kinnitusi isikute võimetuse kohta minna ise oma isikutunnistuse järgi ja andis selleks volituse sotsiaaltöötajale.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa tootmishoone  osaliseks lammutamiseks Paldiski mnt 31 asuval kinnistul. Hoonest lammutatakse ca 1/5.  Lammutatav tootmishoone on  ühe korruseline teraskarkasshoone, millel on mitmekihilistest paneelidest välisseinad ja terasfermidele toetuv viilkatus profiilplekist kattega. Lammutatava osa ehitusalune pind on 611 m² ja kubatuur 3760 m³.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu ja abihoone püstitamiseks Jõe tn 30 asuval kinnistul.

Linnavalitsus määras koha-aadressi ja maakasutuse sihtotstarbed Raba tänava ( T4, transpordimaa), Vasara tn 6a (üldkasutatav maa), Vasara tn 8a ( üldkasutatav maa), Pae tänava (transpordimaa), Nurmenuku tänava (transpordimaa), Nurmenuku põik (transpordimaa), Pae tn 15 ( üldkasutatav maa),  Kalda põik ( transpordimaa), Rohelise tänava (transpordimaa) ja Kullerkupu tn 17 (üldkasutatav maa) kinnistutele.

Linnavalitsus jagas Tallinna mnt 2a (pindala 700 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) kinnistu kaheks eraldi maaüksuseks ja määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed . Uued aadressis on Tallinna mnt 2a ja Tallinna mnt 2c, mõlemad sihtotstarve on elamumaa.

Linnavalitsus kehtestas Raba 45 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu, millega jagati kinnistu kaheks elamumaa krundiks,  neile kruntidele määrati maakasutustingimused ja ehitusõiguse ulatus ning tingimused kahe uue üksikelamu ehitamiseks. Kehtestamise vastu avaldas protesti naaberkinnistu omanik Bennet Puit OÜ. Üldplaneeringu järgi on tegemist elamumaaga. Planeeringule on andnud heakskiidu Harju maavanem ja Keila linnavolikogu keskkonnakomisjon. Planeeritud on krundid Raba 45 ja  Raba 47. Mõlema krundi suurus on 1014 m2, sihtotstarve  100% elamumaa.  Mõlemale krundile on lubatud üks kuni 2  korruseline üksikelamu, kõrgusega kuni 9 m ja kaks 1 korruselist abihoonet kõrgusega kuni 5 m, nende ehitusalune pind võib olla kuni 200 m2. Krundile on planeeritud 3 parkimiskohta.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega nõustumisel volikogu tunnistaks  olemasoleva 2002 aastal kehtestatud Keila linna üldplaneering on ammendumas linna edasise arengu suunamisel ning on aeg kavandada uue Keila linna üldplaneeringu algatamine lähitulevikus. Viimastel aastatel on olnud mitu üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut, mistõttu on aeg uuendada ka linna üldplaneering.

Linnavalitsus väljastas OÜle Pindi Kinnisvara kuni 2018.aasta lõpuni kehtiva reklaami paigaldusloa Haapsalu mnt 64 kinnistul kinnisvarateenuste reklaamimiseks.  Reklaam on nähtav Haapsalu maanteelt. Reklaamipind on BIP tahvel mõõtudega 3,0 x 2,0 m, mis on kinnitatud metallraamile.

Linnavalitsus kinnitas Ülesõidu 1 kinnistu eelläbirääkimistega pakkumise ja müügilepingu põhitingimused. Vastavalt Keila Linnavolikogu otsusele on pakkumise alghind 135 000 eurot.

Tervisekeskuses oli Harjumaa koolide meistrivõistlused ujumises.

Tänasest kuni 15.jaanuarini ootab linnavalitsus esildis Keila linna Kultuuripreemia andmiseks. Avaldus ettepanekuga peab sisaldama Keila linna kultuuripreemia kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta ja teenete kirjeldust.) Ettepanekuid Keila linna kultuuripreemia andmise kohta võib esitada igaüks.

Keki 1, Harju KEKi uues ärimajas avas täna uksed Automaailm. Juba hommikust saati on pidevalt kliendid käinud. Kui kohapeal olevast ca 11 000 kaubaartiklist jääb väheks, siis, kaubaauto käib pealao vahet kolmel korral päevas. Pildid.

Keila Kooli õpetajate toas oli täna kaetud tordilaud. Mairoos Kala tähistas 65. ja Urve Paltser 45.aastast tööd õpetajana. Õnnitlemas käis linnapea Enno Fels ja abilinnapea Eike Käsi ja loomulikult ka kolleegid eesotsas direktor Mait Tõitojaga. Vaata pilte.

Harju Maakonnaraamatukogus avatakse näitus Harju malev 100 – Pilk minevikku. Näitus pakub fotodel tagasivaadet Kodutütarde ja Noorte Kotkaste Keila rühma tegevusele 5 aasta jooksul . Fotode autorid Maarit Bärenson ja Kodutütar Elisabeth Prints. Näituse teine osa tutvustab Harju maleva kaugemat ajalugu läbi ajalooliste esemete nooremleitnant Jüri Pääsukese kogust. Pildid.

Keila Kooli esindus osales Saku Gümnaasiumis toimunud maakondlik füüsika-keemia viktoriinil "Välk ja pauk!"

Harju Maakonnaraamatukogus on näitus „100 kunstitööd Eesti Vabariigile kingituseks Keila Lasteaed Miki Jaama maja lastelt".

 

Laupäev, 2.detsember:

Ettelugemishommikul Harju Maakonnaraamatukogus loetakse Eduard Kondi jõulumuinasjuttu "Hiirepoju Simmu ja Võlupärli Pisar".

Samal ajal avatakse raamatukogus kunstiringi Sirlet näitus „Talvised elamused".

Muusikakooli saalis on Eesti Metsatöötajate Meeskooli Forestalia 45.aastapäeva kontsert. Koori juhatavad Alo Ritsing ja Kuno Kerge. Klaveril Made Ritsing.

Kultuurikeskuses on Sille Krooni Laulustuudio kontsert „Üksteist peab hoidma".

Tervisekeskuses kohtuvad Eesti U16 meistrivõistluste raames Keila Korvpallikool ja T.Soku Korvpallikool.

Gnoomi juurest saab alguse autoorienteerumise võistlus. Pildid stardist.

Tallinna Spordihallis toimuvad   Keila linna meistrivõistlused kergejõustikus.

Jalgpalliliit andis teada, et Esiliiga B-s oli kõige suurema kodupubliku arvuga klubiks Keila JK, kelle mänge külastas kokku 1682 inimest, mis teeb keskmiseks pealtvaatajate arvuks 94!

 

Pühapäev, 3.detsember:

I Advent,

Kiriku esisel platsil on I advendi laat.  Jõuluvanade konverentsilt saabusid lõbusad Jõulutaadid. Kell 16 kuulutavad Kuusepargis jõulurahu välja linnapea Enno Fels ja EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots, kelle poolt Mihkli kirikus süüdatud advendiküünla leegist said leegi võtta kõik soovijad. Ilm oli kogu päeva ebameeldivalt vihmane, õhtul ka tuuline. Vaata pilte.

Sel nädalavahetusel toimusid U-16 vanusegrupi Eesti karikavõistlused. Keila Võrkpallikoolil oli võistlustules koguni kaks naiskonda.

Keila Võrkpallikooli neidude esimene naiskond mängis täiseduga Kohilas, kus saavutati II finaalgrupis üldvõit, alistades kõik!  Meie uhke naiskond mängis koosseisus: Anu Talvar (kapten), Marie Helene Eensalu, Lisette Loos, Miina Vanem, Mirjam Toom, Anett Lichtfeldt, Eliise Raamat ja Ireene Vacht. Treener Jüri Rumm. 

Keila Võrkpallikooli neidude teine naiskond käis aga sootuks Tartus IV finaalgrupi turniiril julgust ja kogemusi püüdmas. "Heade mõtete linnast" sõidame koju ühe võidu, suure tahtejõu ja veel suurema motivatsiooniga. Arvestades, et see oli tüdrukutel alles teine turniir suurel väljakul, on tulemusega kõik rahul.  Nooremas naiskonnas mängisid: Getriin Kaares (kapten), Helena Kallas, Laura Liisa Ottep, Maria Raamat, Hanna - Grete Suurvärav, Birke Mirell Pahapill, Kamill Kruutmann ja Annabel Loos. Treener Miia Kraun. Keila Võrkpallikooli pere tänab kõik oma poolehoidjaid ja toetajaid!

Pühapäeva õhtul võttis Keila KK ette teekonna Lasnamäele, Sportmängude Majja, kus võõrustajaks meeskond nimega Rubla. Mäng algas tasavägiselt, kuid Keila suutis esimese perioodi lõpuks siiski väikese edu sisse mängida (16:19) ja poolajaks vahet juba veidi suurendada (33:40). Tõsine paugutamine (sh Keila viis tabavat kolmest) hakkas pihta aga kolmandal veerandajal, mille Keila võitis 19:31. Enne viimast kümmet minutit paistis seis juba üpris turvaline - 52:71 Keilale. Neljanda veerandaja alguses nautis Keila oma suurimat eduseisu, kui vahe oli juba 21 punkti (52:73 ja 57:78). Kuid Rubla ei olnud veel sugugi alla andnud ning rohkete tabavate kolmeste ja vabavisete toel tehti 22:7 lõpuspurt ja vähendati vahe poolteist minutit enne mängu lõppu vaid kuuele punktile (79:85)! Õnneks vastasel enamaks jaksu ei olnud, Keila KK suutis säilitada külma närvi ja lõppseisuks vormistati 79:91 võit. Nii tublisti pole Keila sel hooajal veel skoori teinud (seni parim oli 77 punkti). Viimati visati nii palju 2016. aasta aprillis, kui kodus alistati EHTON seisuga 91:88. Täna Keila parimatena Tammelt 23 punkti ja 9 söötu, Vähilt topeltduubel 14 punkti ja 10 lauapalli, Tihaselt 18 punkti.