« Tagasi

Keila Linnavolikogu 4.istung

Keila Linnavolikogu 4. istung toimus teisipäeval, 28. novembril 2017.a   Keila Linnavalitsuse saalis.

 

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne

2. Keila linna 2017. aasta eelarve III lisaeelarve (I lugemine)

Keila Linnavalitsus on teinud ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta eelarve III lisaeelarve kogumahus 41 081 eurot. Sihtotstarbelistest toetustest suurendataks Keila linna eelarvet 12 762 eurot, mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 8 579 eurot. Tuginedes 10 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele on kavandatud suurendada üksikisiku tulumaksu laekumise prognoosi 2017 aastal 110 000 euro võrra . Eelarve tulusid ja kulusid vähendatakse 117 260 euro võrra. Eelnõu suunati II lugemisele

 

3. Keila linna 2018. aasta eelarve (I lugemine)

Volikogu ees on esimeseks lugemiseks  Keila linna 2018. aasta eelarve ja Keila linna 2018. aasta eelarvest makstavate toetuste määrade eelnõu. Tegemist on esimese tekkepõhise eelarvega.

Esitatud Keila linna 2018. aasta eelarve projektis on planeeritud omatulusid 11,1 miljonit eurot, mis on 5,5 protsenti rohkem kui 2017. aastal. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 9 250 000 eurot, maamaks 140 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu  laekumine  2018. aastal on kavandatud  2017. aastal planeeritud laekumisest 5,1 protsenti enam.

Kuludest veidi üle pool, ehk 6 miljonit eurot (võrreldes 2017.aastaks kinnitatud kuludega +1,5%) kulub haridusele, 13%, ehk 1,6 miljonit (+5%) vabaaeg- kultuur-sport-religioonile, 10,6% ehk 1,37 miljonit (+8,44%) eurot üldistele valitsemissektori teenustele. Keila Linnavalitsuse  kulud suurenevad võrreldes  2017. aastaks kinnitatuga ligikaudu 5,17 protsendipunkti. Majanduskulud on 2016. aasta tasemel, personalikulud suurenevad 9,4 protsendipunkti. Suurenemise põhjuseks kavandatud 7- protsendiline töötasu kasv ja oluline mõju on struktuurimuudatustel. 2018. aastal lisandub Keila LV koosseisu ühe ametniku personalikulu. Sotsiaalsele kaitsele kulub 1,09 miljonit, majandusele 0,5 miljonit, elamu- ja kommunaalmajandusele 0,3 miljonit eurot.

Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku kehtestada 2018.aasta eelarvest makstavate toetuste määradena sünnitoetuseks 320 eurot lapse kohta, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus – 32 eurot lapse kohta kuus, erivajadusega  lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, suure pere toetus – 32 eurot lapse kohta aastas, lastega pere toetus – kuni 128 eurot lapse kohta aastas, koolitranspordi toetus – kuni 35 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, laste huviringi- ja laagritoetus  – kuni 128 eurot aastas, toitlustustoetus – kuni 70 eurot kuus, ravimitoetus – kuni 39 eurot kvartalis, muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus – kuni 256 eurot aastas tingimusel, et ühekordse väljamakse maksimumsuurus ei ületa 128 eurot, koolieelse eralasteasutuse toetus – kuni 144 eurot ühe lapse kohta kuus, juubelitoetus – 35 eurot juubilari kohta, esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 75 eurot lapse kohta. Uus toetus on  matusetoetus - 230 eurot.

Eelnõu suunati II lugemisele.

 

4. Kinnistu enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine

Volikogu kinnitas Keila linnale kuuluva Põhjakaare tn 3 (end. aadress Piiri tn 16) asuva kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja kuulutas enampakkumise võitjaks aktsiaselts ESPAK pakkumine hinnaga 928 000 eurot.

 

5. Linnavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

Linnavolikogu otsustas müüa eelläbirääkimistega pakkumise korras Ülesõidu tn 1 asuv kinnistu (pindala 1658 m2, sihtotstarve - Ühiskondlike ehitiste maa 50%, Ärimaa 50%) alghinnaga 135 000 eurot.  Lisaks kehtestas volikogu   võõrandamise lisatingimustena investeerimiskohustuse kinnistule alates omandi üleminekust kahe aasta jooksul linnakeskkonda sobiva hoone rajamiseks vastavalt kehtivatele ehitusnõuetele ja heale ehitustavale. Selleks peab ostja esitama tegevuskava, ehitusplaani, võimalusel eskiislahenduse ja finantsprognoosi. Investeerimiskohustuse mittetäitmisel või mitteõigeaegsel täitmisel kohustub ostja tasuma Keila linnale leppetrahvi 10% ulatuses tähtajaks tegemata investeeringute summalt, mis ei vabasta teda endale võetud lisakohustuse täitmisest.

 

6. Audiitori määramine

Volikogu määras audiitoriks Keila linna 2017-2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks Grant Thornton Baltic.

 

7. Keila linna ja Harku valla vahelise halduspiiri muutmise taotlemine - esitaja võttis eelnõu tagasi.

 

8. Pargi 30 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Volikogu algatas detailplaneeringu koostamise Pargi 30 kinnistule ning lähialale eesmärgiga rajada piirkonda sobivad kaasaegsed korterelamud. Pargi 30 kinnistust krundid jagatakse ja määratakse neile maakasutustingimused ning ehitusõiguse ulatus viie kuni 5 korruselise korterelamu rajamiseks, mille esimesel korrusel on parkimine ja abi- ning tehnilised ruumid. Planeeringuga tuleb lahendada heakorrastuse, haljastuse, lastemänguväljaku, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning tehnovõrkude ja servituutide vajadused ning vajalikud kujad ja kitsendused.  Pargi 30 kinnistu asub Keila linna loodeosas ning piirneb põhjast Ehitajate teega, läänest Kruusa tänavaga ja lõunast Pargi tänava üksikelamutega ning Pargi 4a kinnistuga, kus asub lauluväljak. Pargi 30 kinnistust ida poole jäävad Keila Kool ja Keila Tervisekeskus.  MTG Grupp OÜ on esitanud taotluse koos arhitekt Anne Kose poolt koostatud esialgse eskiisiga, soovides algatada detailplaneeringut 100% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Pargi 30 kinnistu jagamiseks ning ehitusõiguse ulatuse määramiseks uute korterelamute rajamiseks.