« Tagasi

44.nädal 2017

 

Esmaspäev, 30.oktoober:

Lääne-Harju vallavolikogu esimeheks valiti Külli Tammur. Volikogu aseesimeesteks valiti Olga Kugal ja Tanel Lambing.

Keila Linnavalitsus korraldas  Haapsalu mnt 25 ja 27 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu täiendatud eskiislahenduse avaliku arutelu. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõiguse ulatus ja tingimused kahele uuele kaasaegsele 3. korruselisele korterelamule, kus kokku  võib paikneda kuni 28 korterit. Eskiisi on täiendatud insolatsioonianalüüsiga planeeritud hoonete vastas teisel pool Haapsalu maanteed asuva elumaja kohta.

 

Teisipäev, 31.oktoober:

Keila Linnavolikogu valis Keila linnapeaks tagasi Enno Felsi. Tema poolt hääletasid kõik 14 hääletuses osalenud linnavolikogu liiget.

Volikogu kinnitas Keila Linnavalitsuse liikmete arvuks 6 liiget ning Keila  Linnavalitsuse struktuuri  linnapea ja 5 linnavalitsuse liiget.

Volikogu kinnitas linnavalitsuse koosseisus linnapea Enno Fels ning linnavalitsuse liikmed Timo Suslov, Avo Reiska, Inge Angerjas, Anneli Pärlin ja Elmet Puhm.

Timo Suslovi asendusliige Keila Linnavolikogus on Märt Jamnes, Anneli Pärlini asendusliige on Oksana Jõe ning Elmet Puhmi asendusliige Merle Liivand.

Volikogu määras Keila linnapea  Enno Felsi ametipalgaks alates 30. oktoobrist 2017  3000 eurot kuus. Linnapea puhkusele minek toimub Keila Linnavalitsuse korralduse alusel. Linnapeal võimaldatakse ametiülesannete täitmiseks kasutada ametiautot ja mobiiltelefoni.

Volikogu määras Keila linnapeale Enno Felsile  senise töö eest ühekordse tulemustasu 1 kuu ametipalga ulatuses.

Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine" muutmine.

Volikogu otsustas Keila Linnavolikogu ja komisjonide tööst osavõtu eest maksta alates 1.jaanuarist 2018  linnavolikogu liikmetele ja linnavolikogu alatiste komisjonide liikmetele, kes ei ole volikogu liikmed,  tasu järgmiselt: linnavolikogu esimees: 900 kalendrikuus.;            linnavolikogu aseesimees: 450 kalendrikuus; linnavolikogu alatise komisjoni esimees:150 komisjonide toimumise kuudel lisaks volikogu liikme tasule; linnavolikogu alatise komisjoni aseesimees: 75 komisjoni toimumise kuudel lisaks volikogu liikme tasule; linnavolikogu liige:300 eurot kalendrikuus istungist osavõtu korral; linnavolikogu alatise komisjoni liige: 30 eurot kalendrikuus komisjoni koosolekust osavõtu korral.

Volikogu nimetas linnavolikogu volituste ajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse järgmised Keila linna esindajad ja nende asendajad: Keila Linnavolikogu liikmena Tanel Mõistus, tema asendaja Jaan Murdla; Keila Linnavalitsuse liikmena  Enno Fels, tema asendaja Timo Suslov.

Volikogu nimetas linnavolikogu volituste ajaks Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule-Linnade Päevale järgmised Keila linna esindajad ja nende asendajad: Keila Linnavolikogu liikmena Tanel Mõistus, tema asendajana Jaan Murdla; Keila Linnavalitsuse liikmena Enno Fels, tema asendaja  Timo Suslov ning linnavolikogu volituste ajaks Eesti Linnade Liidu volikokku Keila linna esindaja Enno Fels ja tema asendaja Timo Suslov.

Keila Linnavolikogu valis rahanduskomisjoni esimeheks Andrus Loogi ja aseesimeheks Mati Õunloo, keskkonnakomisjoni esimeheks Viljar Paalaroosi ja aseesimeheks Mati Õunloo, sotsiaalkomisjoni esimeheks Kalle Kase ja aseesimeheks Kadri Tomera, kultuurikomisjoni esimeheks Erki Felsi ja aseesimeheks Kadri Tomera,  revisjonikomisjoni esimeheks Snezana Usakova, korrakaitsekomisjoni esimeheks Tarmo Tamkivi ja aseesimeheks Mati Õunloo.   Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Margus Välja ja Viljar Paalaroos.

Komisjonide kinnitamiste eelnõud võttis esitaja tagasi.

Kumna mõisahärra Raivo Kalve ja Keila linnapea Enno Fels korraldasid täna, reformatsiooni 500.aastapäeval Kumna mõisas tagasihoidliku vastuvõtu. Muu hulgas esitleti vastuvõtul faksiimiletrükki reformatsiooni 400.aastapäevaks Moskvas välja antud raamatust "Luthers Erbe in Russland". Raivo Kalve tegi ettekande Kumna mõsahärrast Georg Meyendorfifst, kes rajas Martin Lutheri ausamba. Anu Saluäär luges ette Lutheri ausambaga seotud lõike oma vanaisa, Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali päevaraamatust. Pärast seda käidi Lutheri ausamba kohas ja Meyendorfide kabeli juures Keila kirikuaias. Osales ka peapiiskop Urmas Viilmaa. Vaata pilte.

Sotsiaalkeskuses andsid kontserdi ansamblid Rõõmus ring ja Abruka mutt.

Lasteaia Vikerkaare Muumid pidasid täna rühmas päevakohaselt temaatilist ja põnevat nõiapidu. Hommikuringis õpiti nõiasalmi ja tutvuti nõiakeelsete väljenditega. Edasi meisterdati ämblikke ja tehti nõiatantsu. Mütsidega püüti põgenevaid ämblikke ning sai tehtud ka ämblike võidujooksu. Luuapall meeldis lastele väga. Loomulikult ei puudunud ka erinevad trikid ning nõiakunst. Vahvad õpetlikud tegemised jätkusid peale lõunapausi ning mängulusti jagus õhtuni. Vaata pilte.

 

Kolmapäev, 1.november:

Keila linna elanike arv oli 1.novembri 2017 seisuga 9776, ehk viimase kahe kuuga -17. Inimeste liikumisest oktoobris: Keila elanikuks registreeris end 22 isikut, Keilast mujale 31, sündis 11 last, suri 6 inimest.

Selgunud on konkursi Harjumaa aasta tegija nominendid. Keilast on Harju maakonna aasta ettevõtte nominendiks on esitatud Ensto Ensek AS – Keila tehas, sädeinimeseks Evi Peterson, Maret ja Aare Lepiksaar ning lisaks Aare Lepiksaar veel üksi, Aasta teo nominatsioonina on üles seatud Iseseisev Keila linn.

Harju Maakonnaraamatukogu Galeriis avati Pille-Riin Lilleorgi näitus "Pillerkaar".

Trükikojast saabus raamat 25 aastat Keila Sõpruslinnade Seltsi, mille koostas seltsi president Kätlin Paalaroos.

Kultuurikeskuses oli Rakvere teatri etendus „Astuge edasi" – autor ja lavastaja Erki Aule, kunstnik Eveli Varik, osades Helgi Annast, Indrek Apinis, Jaune Kimmel, Silja Miks, Madis Mäeorg, Peeter Rästas, Tarmo Tagamets.

 

Neljapäev, 2.november:

Harjumaa Muuseumis oli täna taas koos Kulbi klubi. Teema - Kaitseliit. Uue aasta alguseks kavandab muuseum näitus Harju Kaitseliidust. Seepärast vaadake üle oma kodused varad, ehk Teil on vanu pilte või esemeid kaitseliidust enne II maailmasõda. Kui on, saate ehk näitust täiendada. Võtke ühendust muuseumiga või otse näituse koostajaga, Harjumaa Muuseumi teaduri German Lebedeviga (german.lebedev@hmk.ee tel 678 2052)

Oma 22.sünnipäeval avas OÜ Janere Keilas, Keki 1 ärimajas oma kinnitusvahendite hulgi- ja jaemüügiketi kaheksanda kaupluse. Vaata pilte.

 

Reede, 3.november:

Keila Lehes: esiküljel ülevaade Kumna mõisas toimunud reformatsiooni 500.aastapäevale pühendatud minikonverentsist, kus esitleti faksiimiletrükki 1918.aasta raamatust "Luthers Erbe in Russland". Uudistes domineerivad omavalitsusteemad: linnapeaks valiti taas Enno Fels, kusjuures kolmandal küljel on trükitud Eesti Reformierakonna ja valimisliidu Sõbralik Keila vahel sõlmitud koalitsioonileping Keila linna juhtimiseks. Saame teada ka koalitsioonidest Lääne-Harju ja Saue vallas. Uudistes veel 25.sünnipäeva tähistavast Keila Sõpruslinnade Seltsist, jäätmepunkti uutest lahtiolekuaegadest, ühiskaardist ja sellest, et Expresspost lõpetas töösuhte oma tööülesandeid lohakalt täitnud lehekandjaga. Pikemalt segadusest koolide edetabeliga, kus oli Keila Kooli andmetes ka mittestatsionaarse õppe lõpetanute tulemused.  Tegija on Kätlin Paalaroos.

Keila Linnavalitsuse uue koosseisu I istung. Päevakord oli tavapäraselt töine. Tähistamaks 1.istungit kinkis linnapea linnavalitsuse liikmetele TEA entsüklopeedia eriväljaande "Eesti Vabariik. Maa, rahvas, kultuur". Linnavalitsuse istungil osalesid lisaks linnapea Enno Felsile linnavalitsuse liikmed Avo Reiska, Inge Angerjas ja Timo Suslov, puudus Anneli Pärlin.

Linnavalitsus andis välja volituse eestkostetava esindamiseks ning kolm kinnitust isiku võimetuse kohta minna vastu võtma isikuttõendavat dokumenti andes selleks volituse sotsiaaltöötajale.

Linnavalitsus otsustas maksta sotsiaaltoetusi summas 335,00 eurot.

 Linnavalitsus otsustas toetada Lee OÜ-s eralapsehoiuteenusel oleva Keila lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus tunnistas kehtetuks enda poolt 28.10.2016 välja antud korralduse  "Ehitusloa väljastamine ehitise püstitamiseks Aukamäe tn 21 asuval kinnistul".

Linnavalitsus väljastas ehitusloa ehitise lammutamiseks Jõe tn 18 asuval kinnistul. Lammutatav elamu on ehitatud 1951. aastal. Elamul on rõhtpalkidest välisseinad, mis on kaetud silikaattellistest voodriga, puitsarikatel katust katavad eterniitplaadid. Projektis on kirjeldatud elamu konstruktsioonide seisukorda, lammutustööde järjekorda, eriliigiliste jäätmete orienteeruvat mahtu ja ladustamist ning käitlemist. Elektriühendus puudub, sideühendus on juba lahti ühendatud. Keldris, mida lammutamise käigus ei likvideerita, säilitatakse  vee- ja kanalisatsiooniühendus, kuna lammutatava hoone asemele kavatsetakse ehitada uus elamu. Lammutustööde lõpetamisel tuleb lammutusloa taotlejal esitada jäätmeõiend.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Pihlaka 7  asuvale 900 m2 suurusele elamumaa  kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. Ehitisregistri andmetel asub Pihlaka 7 kinnistul amortiseerunud üksikelamu vundament.  Järgmise punktina väljastas Linnavalitsus ehitusloa üksikelamu  püstitamiseks Pihlaka tn 7 asuval kinnistul.

Linnavalitsus väljastas kaks kasutusluba ehitatud kanalisatsiooni– ja külmaveetorustikule. Kullerkupu tänava ehitati 55 jm kanalisatsiooni- ja veetorustikku olemasolevatest ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tänavatorustikest kuni Paldiski mnt 43, 45 ja 47 kinnistute liitumispunktideni ning Põhja tn 8, Põhja tn 8c, Põhjakaare 6 kinnistutele,  Põhja ja Põhjakaare tänavale on ehitatud magistraalveetorustik PE De110mm alates Põhja tn olemasolevast veetorustiku kaevust (sõlm V1-1) kuni Põhjakaare tn 10 kinnistupiirini (sõlm V1-12). Ühendustest rajatakse Põhja tn 8 liitumispunkt (sõlmest V1-11) ja tuletõrjehüdrandid H1 ja H2.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kehtivusega kuni 30.09.2019 ehitise püstitamiseks Haapsalu mnt 57e asuval kinnistul. Reality Group  OÜ taotles ehitusluba PVC-halli püstitamiseks ajutise hoonena kuni 2 aastaks. 400 m² sisepinnaga laohoone paigaldatakse kinnistu raudteepoolsest piirist   23,0 m kaugusele ja kinnistu läänepoolsest piirist ca 2 m kaugusele. PVC halli kandekonstruktsiooniks on teraskarkass (raamfermid), mis kinnitatakse asfaltplatsile maasse rammitavate ümarterasest vaiadega. Karkassile kinnitatav  armeeritud PVC kate on seintel helehall, katusel 75% valgust läbilaskev valge. Ehitusprojekti koostas OÜ Haspo, PVC katte tootja ja paigaldaja on Asula  OÜ. Metallkarkassi tootja on Kane Metall AS. Ehitusprojekti tuleohutuse osa kooskõlastas Päästeameti Põhja Päästekeskus.

Linnavalitsus koormas tähtajatult Elektrilevi OÜ kasuks Keila linna omandis olev Raba tänav T3, Aia tänav T4 ja Ringtee kinnistu. Isikliku kasutusõiguse sisu on õigus omada nendel kinnistutel maatükiga püsivalt ühendatud elektriehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud elektriehitiste ehitamiseks ning elektriehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Linnavalitsus koormas tähtajatult Keila linna omandis olev Jõe tänav T1 kinnistu Telia Eesti AS kasuks isikliku kasutusõigusega. Isikliku kasutusõiguse sisu on õigus omada Jõe tänav T1 kinnistul maatükiga püsivalt ühendatud sideehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud sideehitiste ehitamiseks ning sideehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Linnavalitsus otsustas jagada Kalda põik 1 asuv kinnistu (pindala 1620 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) kaheks eraldi maaüksuseks ja määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Kalda põik 1, asukoht Harju maakond, Keila linn, elamumaa (001; E) 100 % ja Kalda põik 3, asukoht Harju maakond, Keila linn, elamumaa (001; E) 100 %. Kalda põik 3 asuv kinnistu (pindala 1635 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) jagamisel tekkinud aadresskohad on  Kalda põik 5, Kalda põik 7. Seni Kalda põik 7 asunud kinnistu ( pindala 1592 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) aadressid on  Kalda põik 9  ja Kalda põik 11. Senine Kalda põik 9-st (pindala 1612 m², sihtotstarve elamumaa 100 %)  sai  Kalda põik 13 ja Kalda põik 15. Kalda põik 11 ( pindala 1634 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) jagati Kalda põik 17 ja Kalda põik 19. Koha-aadress Kalda põik 5 uus koha-aadressiks on Kalda põik 5a.

Linnavalitsus tunnistas riigihankel "Elektrienergia ostmine 2018-2020. aastaks" edukaks aktsiaselts Eesti Gaas pakkumus kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus. „Eesti Gaas"  pakkus elektrienergia fikseeritud ühikuhinda ühetariifsena 34,35 €/MWh (millele lisandub käibemaks 20%) perioodiks 36 kuud alates 01.01.2018; elektrienergia fikseeritud ühikuhind kahetariifsena 28,11 €/MWh (öine) ja 42,41 €/MWh (päevane) (millele lisandub käibemaks 20%) perioodiks 36 kuud alates 01.01.2018.

Pakkumises osalesid veel pakkujad Alexela Energia AS, Eesti Energia Aktsiaselts, Imatra Elekter Aktsiaselts, INTER RAO Eesti OÜ, Nordic Power Management OÜ, ja Elektrum Eesti OÜ, kes kõik kvalifitseeriti.

Riigihankel "Keila linna jäätmejaama platsi rajamine" tunnistati edukaks Werm OÜpakkumus kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus koguhinnaga 109 938,80 eurot, millele lisandub käibemaks 20%. Pakkumise tegid veel  InfraRoad OÜ, Mefab OÜ, Viaston Infra OÜ, ja Warren Teed OÜ.

Harju Maakonnaraamatukogus avati lasteaia Miki keraamikaringi näitus „Lilled vanale majale". Miki lasteaias on kombeks kinkida juubilaridele lasteaia vana hoonega kaunistatud taldrikud, mida valmistab kunstiring juhendaja Sirje Rannamets. Nüüd on viimase viie aasta taldrikud pandud kõigile vaatamiseks Harju Maakonnaraamatukogu klaaskappidesse. Näitus on pühendatud Keila linna kõige vanemale lasteaia majale. Vaata pilte.

Vikerkaare lasteaia Pääsupesa rühma külastasid Assaku lasteaia Karumõmmide rühma lapsed. Algatuseks toimus saalis sõpruskontsert, lapsed said koos laulda ja tantsida, viidi läbi ka toredaid liikumismänge. Hiljem vahetati rühmas enda valmistatud kingitusi ning pruugiti külakosti. Lapsed nautisid mänguhommikut koos kaaslastega. Kevadel ootavad Karumõmmid endale külla meie Pääsupesa rühma lapsi. Pildid.

 

Laupäev, 4.november:

Harju Maakonnaraamatukogus toimuval Ettelugemishommikul loetakse Kertu Saksa raamatut "Maia lood".

Noortetoas Mõte Kuubis toimub loeng „Turundamine Facebookis - koolitus Keila ja Vasalemma noortele". Kursusel räägime, kuidas Facebooki võimalusi võimalikult hästi ära kasutada ja millised on ohud, kui alustad enda või enda ettevõtte promo sotsiaalmeedias. Samuti õpime, kuidas sotsiaalmeedia turundust automatiseerida ning tulemusi analüüsida. Samuti käime läbi, kuidas Facebook aitab teil võimendada teie muid tegevusi. Olgu selleks siis veebilehel blogi pidamine või Youtubes videode tegemine. Kursuse lõppedes on teil ülevaade, mida Facebookis teha ja milline on kõige parem lahendus just teie enda brändi arendamisel või ettevõtte alustamisel.  Koolituse läbiviija Ivar Krustok on töötanud üle 6 aasta digitaalmeedia valdkonnas ja töötanud koos mitmete rahvusvaheliste ettevõtetega nt Carlsberg, Nissan, McDonalds, Sony jpt. Lisaks mitmete Eesti brändidega nagu LHV, Haapsalu Uksetehas, Pro Optika, Premia jpt.  Viimased 2.9 aastat töötas Ivar Nexdis digitaalmeedia juhina ja eelnevalt rahvusvahelises meediaagentuuri ketis OMD. Lisaks on Ivar tootejuht ettevõttes Frank, mille eesmärk on pakkuda väikeettevõtetele võimalikult lihtsat turundusplatvormi. Koolitus toimub "Ettevõtlusõpe ning ettevõtlikkuse programm 15.-24.aastastele Keila ning Vasalemma noortele" raames. Programmi viib ellu Keila ja Vasalemma noortekeskus koostöös SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK). Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Orkester Pritsu Brass tähistab kultuurkeskuses kutsetega tantsuõhtuga oma 10.sünnipäeva.

Harju Maakonnaraamatukogu Oranžil seinal Nõmme Noortemaja kunsti- ja siidimaalistuudio näitus "Värvirõõm". Kohtumine autoritega on kavas laupäeval kell 13.00.

 

Pühapäev, 5.november:

Hooaja neljandas mängus võõrustab Keila KK kodusaalis meeskonda Puhhid, kes möödunud hooajal lõpetas B-divisjoni tubli 5. kohaga. Sarnaselt Keilaga on ka Puhhid siiani vaid võite tunnistanud, seni on kodus alistatud Forwards/Retlar 1 (74:56) ja BC DSV (90:61). Keila saldos on teatavasti 77:31 koduvõit BC DSV vastu ning võõrsilt 50:70 ja 56:68 võidud vastavalt A4 Haldus/Lahe Kinnisvara ja Mõigu KEKi üle. Madistamine algab pühapäeval, 5. novembril kell 16.30 Keila Tervisekeskuses. Tule aita omad võidule!

Keila Sõpruslinnade Selts tähistab kultuurikeskuses oma 25.sünnipäeva ja avab seltsielu tutvustava näituse.