« Tagasi

35.nädal 2017

 

Esmaspäev, 28.august:

Täna kuulutati Keila raudteejaama ümbruse ala uuendatuks ja tänati tegijaid. Uue ilme on saanud Keila raudteejaama ala koos sinna kuuluvate kergliiklusteede ja parklatega. Projekti kogumaksumus on 983 417 eurot, mida riik toetab Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendusel 681 055 euroga. Ülejäänud raha tuli Keila linna eelarvest. Projekti käigus rajati raudteepeatuse juurde 370 meetrit kergliiklus- ja 25 meetrit juurdepääsuteid. Peatuse vahetusse lähedusse ehitati 160 kohaga jalgratta- ja 54 kohaga autoparkla, mis võimaldab sõiduvahendi jätta parklasse ja edasi sihtkohta liikuda ühistranspordiga. Linnavalitsus alustas projektiga juba 2014.aastal. Nagu kohapeal märgiti, siis täna ei pandud sellele ehitustööle mitte punkt, vaid koma. Ees on tööd raudteel. Eesti Raudtee kavandab Keila jaama rekonstrueerimistöid, mille käigus on tänaste plaanide kohaselt kavas ka juhtimiskeskuse tarvis uue hoone ehitamine. Paljud ootavad Jaama platsile ka purskkaevu.
Harju KEK andis teda, et nende uued ärimajad Keki 1 on valmis. Rentnikele antakse hooned üle 1.-septembril. Vaata pilte.

Käsitöösalongis Vaarikas Vahukoorega korraldas Käsitööhommikute Kooliks Valmistumise laagri lastele.

Täna esitas Keila linna valimiskomisjonile sügisel toimuvatel Keila Linnavolikogu valimistel osalemiseks vajalikud dokumendid valimisliit "Sõbralik Keila".Teisipäev, 29.august:

Keila Linnavolikogu 47. Istung.

Keila Linnavolikogul on uus liige Artur Makarov, kes on elukohta vahetanud ja seetõttu volikogust lahkunud Ago Kokseri (Keskerakonna fraktsioon) asendusliige.

Keila Linnavalitsus on teinud volikogule ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta II lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017. aastaks kinnitatud eelarve  maht 618 815 euro võrra. Linna eelarve põhitegevuse tulud suureneksid ettepaneku järg 452 883 eurot, põhitegevuse kulud 479 383 eurot, investeerimistegevus kogusummas 103 500 eurot ja likviidsed varud -130 000 euro võrra. Käesolev lisaeelarve sisaldab ka uue allasutuse andmeid. Kultuuriministri 31.03.2017. a määruse nr 3 alusel lõpetati riigiasutuse Harjumaa Muuseum tegevus alates 30. juunist 2017. a ning tegevuse lõpetava riigiasutuse ülesanded anti 1. juuni 2017. a seisuga üle munitsipaalmuuseumile Harjumaa Muuseum. Esitatavas lisaeelarves on Harjumaa Muuseumi tulude ja kulude maht 157 930 eurot. Eelnõu suunati II lugemisele.

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna eelarvestrateegia 2018-2021 "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" ja  "Keila linna arengukava aastateks 2013-2025" tegevuskava aastateks 2018-2021.

Linnavolikogu otsustas anda maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise suunamise ülesande, rahvatervise ja maakonna turvalisuse valdkonna ülesanded ning maakonna kultuurikorralduse valdkondade ülesanded alates 1. jaanuarist 2018. a täitmiseks Harjumaa Omavalitsuste Liidule.

Linnavolikogu lubas Keila Linnavalitsusel võtta 2017. a eelarveaastat ületavaid rahalisi kohustusi ligikaudu 80 000 euro suuruses summas Ülesõidu tänava remondi riigihanke läbiviimiseks. Samuti lubas volikogu Linnavalitsusel sõlmida riigihanke tulemusel hankeleping Keila Miki lasteaia projekteerimistööde tegemiseks, mille maksekohustus ulatub 2018. aastasse.

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila linnale kuuluva Jõe 66-2 asuva korteriomandi avaliku suulise enampakkumise tulemused ja kuulutada enampakkumise võitjaks  pakkumine hinnaga 27 000 eurot. Müügileping tuleb sõlmida hiljemalt 30. septembril 2017, müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja, ostuhind peab olema tasutud enne müügilepingu sõlmimist või esitatud  lepingu täitmise tagatised.  Kinnistu valdus antakse ostjale üle hiljemalt müügilepingu sõlmimisel.

Keila Linnavolikogu kehtestas Vaikne 1 kinnistu detailplaneeringu, millega on määratud maakasutustingimused ja ehitusõiguse ulatus ning tingimused ühe uue paariselamu ehitamiseks. Planeeritud krundi Vaikne 1 suurus on 767 m2, sihtotstarve 100% elamumaa, millele on lubatud üks kuni 2 korruseline paariselamu, kõrgusega kuni 9 m, hoonealune pind võib olla kuni 192 m2. Krundile on planeeritud 5 parkimiskohta. Krundile on reaalservituut on kinnistute nr 7600502 ja 7600602 igakordsete omanike kasuks. Lisaks on planeeritud servituudis vee- ja kaugküttetrassile. Detailplaneering vastab Keila linna üldplaneeringule.

Harju Elektril valmis Harkus asuvas Allika tööstuskülas uue tehasehoone esimene etapp, mille pikaajaline rentnik on Stera.Hoone avasid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ja Soome Suursaadik Kirsti Narinen. Soome päritolu ettevõttele lisandus 3400 ruutmeetrit tootmispinda- Esimeses etapis viib Stera Allika tööstusparki lehetöötluse, painutuse ja selle poole. Sauele jäävad kuni teise etapi valmimiseni suured tooted, mis vajavad laseriga lõikamist, keevitamist, komplekteerimist ja värvimist.Stera tehases töötab hetkel 100 inimest. Vaata pilte.

Kella 14:50 ajal varastati Keila Peetri Pizza Swedbanga automaadi juurest pensionärist mehelt sularaha 885 eur. Vanuri juurde tulid 3 noormeest vanuses 14-17. Pikemat kasvu noormees lõi vanuril rahakoti käest. Purunenud rahakotist pudenesid kupüürid maha ning sama noormees korjas maast raha. Teised 2 noormeest seisid kõrval. Ligines 2 neiut, kes nägid toimuvat ja ütlesid vanurile, et tunnevad noormehi. Vanur oli šokis ja ei jõudnud küsida neiude ega noormeeste nimesid. Politseisse on avaldus tehtud. Linnapea Enno Fels tegi selle teate peale avalduse FB-s: "Oleme pidanud ikka Keilat turvaliseks linnaks ja selle nimel koos tegutsenud. Viimasel ajal sagenevad kahjuks juhtumid, kus lõhutakse vara, rikutakse räigelt ühiskondlikku korda, nüüd juba ähvardab oht reaalselt inimesi. Oleme politseiga, lastekaitsega, kooliga koos paari nädala jooksul mitmeid kordi sel teemal (nii hetkeolukorra kui preventatiivse töö üle) nõu pidanud. Mitmed kurikaelad on teada, mõne suhtes karistav otsus tehtud. Tegemist on aga alaealistega ja nende tegude menetlemine keerukam. Politsei lubas omalt poolt leida siiski võimalused radikaalsemaks tegevuseks. Olen kindel, et politsei saab praegugi pätid kätte ja neid karistatakse mõjusalt. Kõik infoteated aga nii selle kui muude kuritegelike juhtumite puhul on üliolulised. Tänuväärt on loomulikult ka ettepanekud ennetavaks tööks."

 

Kolmapäev, 30.august:

Harju Maakonnaraamatukogu andis teada, et Suvelugemine "HEA LASTERAAMAT OOTAB!" on selleks korraks lõppenud. Kokku osales 58 last ja läbi loeti 58166 lehekülge.

 

Neljapäev, 31.august:

Linnapea Enno Fels saatis Riigiprokuratuurile märgukirja alaealiste kuritegevusest Keila linnas. Linnapea annab teada, et Keila linnas on viimase aasta jooksul oluliselt suurenenud varavastaste süütegude toimepanemine, milledest enamik on vara tahtlik hävitamine, vandalism ja süütamised. 2017 aastal on politsei poolt fikseeritud vähemalt 10 juhtumit võõra vara lõhkumisest ja vandaalitsemistest Keila linnas. Keila linnas patrulliva turvaettevõtte G4S poolt on fikseeritud 105 juhtumit, kus on tegemist vara hävitamise ja vandaalitsemisega. Kõik need õigusrikkumised on enamuses toime pandud alaealiste grupi poolt, kelle tuumikuks on viis või kuus kohalikku alaealist. Keila linna alaealiste komisjonile on 2017 a. saadetud materjalid 39 alaealise kohta, kes on toime pannud 57 väär- või kuritegu. Enamus materjale on komisjon läbi arutanud ja viis alaealist on suunatud Eesti ainukesse erikooli, Maarjamaa Hariduskolleegiumi. Kui komisjon peaks veel mõne alaealise sinna kooli suunama, ei ole kindal, et seal kohti jätkub. Arvestades, et alaealiste komisjon saab kasutada vaid seadusega ettenähtud mõjutusvahendeid, ei ole Keila linnavalitsusel eriti palju võimalusi alaealisi tegelikkuses mõjutada. Hoiatus, üldkasulik töö ja psühholoogi juurde suunamine korduvalt süütegusid toime pannud alaealisi eriti ei mõjuta ja puudub ka võimalus, neid selleks sundida. Keila Linnavalitsus on teinud omalt poolt kõik, et ohjata kuritegevust linnas ja ennetada avaliku korra rikkumisi, kuid omavalitsusel puuduvad selleks nii õigused, kui võimalused. Keilas linn ostab patrullteenust turvaettevõttelt, kuid ka nende õigused on piiratud. Teadaolevalt ei ole Keila linnas püsivalt politseipatrulli, kes aitaks ennetada kuritegevust ja avaliku korra rikkumisi. „Võttes aluseks ülaltoodut, soovib Keila Linnavalitsus pöörata Riigiprokuratuuri tähelepanu olukorrale, kus politsei suudab vaid fikseerida õigusrikkumised, kuna tegemist on alaealistega, siis menetlused suures osas lõpetatakse ja saadetakse mõjutusvahendite määramiseks alaealiste komisjonile. Kahjuks ei ole ka komisjonil, kes töötab vaid selle aasta lõpuni erilisi valikuid alaealiste mõjutamiseks," kirjutab Fels.

J. Kotkase SK suvehooaja viimast treeningut külastas Epp Mäe ning temaga koos kaks naismaadlejat Uus- Meremaalt ja Austraaliast, lisaks oli üks külaline Ukrainast. Magusa suvehooaja lõpetuseks pakkus treener enda tehtud vahvleid :) Aitäh kõigile osalejatele emotsionaalse treeningu eest!

Vikerkaare lasteaia Sipsiku maja saatis pensionile kauaaegse majandusjuhataja Tiiu Mägiste.

Harju Maakonnaraamatukogus avati Tallinna Tugikeskuse Juks näitus "Südame ja käega" .

 

Reede, 1.september:

Traditsiooniliselt toimus Keila linna koolide 1.septembri aktus lauluväljakul. Keila koolides algas õppeaasta esialgsetel andmetel 1765 õpilasel (Keila Kool 1430, Ühisgümnaasium 175, Läte 160).  Esimesse klassi läks 183 last, neist Keila Kooli 152, Keila Ühisgümnaasiumi 12 ja Waldorfkooli Läte 19. Vaata suurt gaeriid.

Kooliaasta avaaktuse pidas ka Keila Muusikakool, kuhu kevadel võeti vastu 40 uut õpilast. Ettevalmistusklassis alustab 22 last. Muusikaharidust omandab kokku 192 õpilast.

Waldorfkooli Läte juhina alustas tööd Triin Hio.

Täna tähistati uue õppeaasta algust ka Sipsiku majas. Lapsi tervitasid Sipsik, Karu Kati ja Rebase Riina. Kõik uued lapsed said Sipsikult tervituskaardi ning aplausi. Tehti juttu tarkusest ja õppimisest ja suureks saamisest. Lõpetuseks mängisid kõik kooli ja käisid erinevates tundides: emakeel, matemaatika, kunst, laulmine ja liikumine. Vaata pilte.

Keila Leht on 12-leheküljeline. Esilehel raudteejaama ümbruse uuendustöödest. Uudistes Harju Elektri arendusest Allika tööstuspargis, segakoori Keila kontserdist Peterburis. Abilinnapea Eike Käsi teeb Hariduspäevale pühendatult ülevaate Keila haridusasutustest. Piirkonnapolitseinik Madis Märdin manitseb õppeaasta alguses liiklejaid. Kunstnik ja õpetaja Tõnu Talve annab usutluse Koreas, kunstiõpetajate maailmakongressil käigust. Seeneteadlane Veiko Kastanje ei looda rikkalikule seeneaastale. Tiiu Jalakas teeb ülevaate teguderohkest suvest sotsiaalkeskuses. Kadri Aller kirjutab daamide vibupäevast Naiskodukaitses ja linnakesest Antsülusjärve kaldal. Lugeda saab Keila Jalgpalliklubist ja judost. Keila Leht trükib ära linnaliinide sõidugraafikud. Erik Tohvri repliigile kitsaskohtadest Keila liikluses vastab abilinnapea Timo Suslov. Lisaks kuulutused leinarühmast, muinsuskaitsepäevadest, korteriomanike infopäevast, eelkoolist, sotsiaalkeskuse avatud uste päevast ja ringidest, Pensionäride Ühenduse väljasõitudest ja muust Tegija on Harjumaa Muuseumi "elav eksponaat" Tiina Vikat. Head lugemist!

Keila Linnavalitsus kinnitas Keila Lasteaed Vikerkaar struktuurimuudatused ja töötajate koosseisu. Lasteaias on nüüdsest kahe maja peale kokku 77,05 ametikohta.

Linnavalitsus kehtestas Keila Kooli koolivaheajad 2017/2018.õppeaastaks alljärgnevalt:

I vaheaeg  21.oktoober kuni 29.oktoober 2017; II vaheaeg  23.detsember 2017 kuni 3.jaanuar 2018; III vaheaeg 24.veebruar kuni 4.märts 2018; IV vaheaeg  21.aprill kuni 29.aprill 2018 ja V vaheaeg 8.juuni kuni 31.august 2018 v.a. lõpuklassid.

Linnavalitsus maksis sotsiaaltoetus summas 159,08 eurot.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse  Piiri 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise eelnõu. Detailplaneeringuga määratakse kinnistu maakasutustingimused ja ehitusõiguse ulatuse ning tingimused uute ärihoonete ehitamiseks. Planeeritu krundi Põhjakaare tänav 3 suurus on 24 463 m2, sihtotstarve 100% ärimaa, millele on lubatud kaks 2 - 3 maapealse ja 1 maaaluse korrusega ärihoonet, kõrgusega kuni 15 m, kokku võib olla nende ehitusalune kuni 12 200 m2 ja suletud brutopind 19 980 m 2. Krundile on planeeritud 213 parkimiskohta.

Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse eelnõu, millega küsitakse luba müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestamata, ärimaa sihtotstarbega Piiri 16 kinnistu pindala 24 463 m² ja määrata enampakkumise alghinnaks 418 000 eurot.

Linnavalitsus otsustas küsida linnavolikogult luba välja kuulutada ning läbi viia kaks riigihanget ja võtta seoses nendega rahalisi kohustusi. Luba küsitakse avatud hankemenetlusteks elektrienergia ostmiseks lepingu tähtajaga kuni 3 aastat ning  moodulite rendiks Keila Lasteaed Miki rühmaruumideks lepingu tähtajaga kuni 2 aastat.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kaugküttetorustiku ehitamiseks Kooli tn 11 kinnistu liitumiseks  kaugkütte tänavatorustikuga.

Linnavalitsus saatis volikogu menetlusse  linnavolikogu valimise läbiviimiseks Keila linna haldusterritooriumil  jaoskonnakomisjonide moodustamise ja liikmete nimetamise eelnõu. Linnavalitsus teeb ettepaneku, et valimisjaoskonda nr 1 juhiks Aadu Kroon ja valimisjaoskonda nr 2 Raili Särev – mõlemad suurte kogemustega valimisjaoskondade juhid.

Keila abilinnapea Eike Käsil saab täna täis 25 aastat töötamist Keila linnavalitsuses. Tähtsal tööjuubelil pälvis Eike Keila linnapea tänukirja.

Tänasest on Keila linnaliinidel uus sõiduplaan. Jaama platsil enam bussipeatust ei ole, seal peatunud busside peatus on Uuel tänaval, vastvalminud turuplatsi juures. Plaani leiad Ühistranspordikeskuse kodulehelt.

Abilinnapea Timo Suslov ja linnaaednik-keskkonnanõunik Inge Angerjas andsid Tallinna Lillefestivalil Keila linna lemmikuks hinnatud Tallinna 21.kooli õppeaasta avaaktusel üle Keila kingituse – jaapani kirsi, mis istutatakse kooli õuele.

 

Laupäev, 2.september:

Harjumaa muuseum tähistab oma 29.sünnipäeva. Kogu sünnipäevanädal 30.08 - 3.09 oli Harjumaa Muuseumi külastamine tasuta. Sünnipäevapeol Keila jõesaarel on kavas Ajalooline laager, kus tutvustatakse muinas- ja keskaegset eluolu ja käsitööd. Laadal on Harjumaa väiketootjad, talukaubad ja käsitöö. Tasuta giidiga ekskursioonid Harjumaa Muuseumi näitustel. Harjumaa Rahvarõiva Nõuandekoja tutvustus, huvilistele päev läbi konsultatsioonid. Vahaküünalde valmistamise töötuba, kus küünlaid valmistatakse meie oma mesilaste vahast. Kell 15 esineb Duo Malva ja Priks. 

Kell 12.00 Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommik lastele. Loetakse Jaanus Vaiksoo raamatut "Jaagupi esimene koolisügis".

Käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega korraldab käsitööringide näidistunnid.