« Tagasi

Keila Linnavolikogu 46. istung

Keila Linnavolikogu 46. istung toimus teisipäeval, 13. juunil 2017. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linnakonsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

3.            Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine

4.            Linnavara võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel

5.            Keila raudteejaama piirkonna detailplaneeringu III etapi osaline kehtetuks tunnistamine

 

 

Istungi alguses andis linnapea linnavolikogu liikmetele Tanel Mõistusele, Ago Kokserile, Mati Õunloole ja Leino Mägile üle Keila linna teenistusmärgi II järgu. Nad kõik on tegutsenud Keila linna hüvanguks üle 10 aasta.  Ülle Välk saab märgi hiljem kätte.

 

2.            Keila linnakonsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila linna konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande. Audiitorfirma AUDEST AUDIITORTEENUSTE OÜ vandeaudiitori arvamuse kohaselt kajastab Keila linna konsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Keila linna konsolideeritud finantstulemust ja konsolideeritud rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 2016. aasta eelarve tulude plaan täideti 101,5 protsendiliselt, füüsilise isiku tulumaks laekus 101,4 protsendiliselt. Linnapea Enno Fels hindab aruande sissejuhatuses 2016. aasta edukaks: "Keila linna majandusvõimekus paraneb jätkuvalt, laenukoormus väheneb, netovõlakoormus on jõudnud 51 protsendini. See annab võimaluse edasisteks investeeringuteks, et jätkata panustamist linna arengusse."

 

3.            Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine

Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatused ja eelarvestrateegia aastateks 2018 - 2021 ja otsustas avalikustada need Keila linna veebilehel ja linnakantseleis 3. juulist kuni 1. augustini 2017. Ettepanekuid Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskavale ja eelarvestrateegiale aastateks 2018 – 2021 saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 1. august 2017 kella 17.00-ni kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee. Arengukava avalik arutelu toimub 14. augustil 2017 kell 18 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

 

 

4.            Linnavara võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel

Linnavolikogu otsustas müüa avalikul suulisel enampakkumisel linnale kuuluv Jõe 66-2 asuv korteriomandi. Korteri üldpind on 39,5 m2 ning enampakkumise alghinnaks määrati 27 000 eurot.

 

5.            Keila raudteejaama piirkonna detailplaneeringu III etapi osaline kehtetuks tunnistamine

Linnavolikogu tunnistas osaliselt kehtetuks Keila Linnavolikogu 27.01.2015 otsus nr  „Keila raudteejaama piirkonna detailplaneeringu III etapi osaline kehtetuks tunnistamine", Ohtu tee 2e (uus aadress Ohtu tee 2c) 471 m2 suuruse ärimaa kinnistu osas. AS Eesti Raudtee kavandab Keila jaamaümbruse rekonstrueerimist ning uue raudteeharu, platvormi, jalakäijate ülekäigukoha ja uue tehnoseadmete- ning jaamakorraldajahoone ehitamist. Viimase jaoks on otstarbekas määrata uus asukoht, mis paikneb kehtivas detailplaneeringus pos 13 – Ohtu tee 2e (uue aadressiga Ohtu tee 2c) kinnistul. Nüüd on Keila Linnavalitsusel võimalik väljastada projekteerimistingimused Ohtu tee 2c kinnistule raudteeliikluse juhtimise seadmete ja jaamakorraldaja komplekthoone  projekti koostamiseks.