« Tagasi

Keila Linnavolikogu 43. istung

Keila Linnavolikogu 43. istung toimus teisipäeval, 18. aprillil 2017. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

 

 

2.            Info Keila linna tellitud uuringu kohta

 Keila sundliitmisega  kaasnevate mõjude uuringut tutvustas uuringut läbi viinud Pille Metspalu uuringufirmast Hendrikson ja Ko.

 

3.            Keila linn, Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Keila Linnavolikogu algatas detailplaneeringu koostamise Vesiveski I kinnistule ning lähialale eesmärgiga rajada kaasaegne multifunktsionaalne ärihoone ja seostada see Keila jõe kaldapromenaadi ja linnavärava lahendusega.  Vesiveski I 10 276 m2 suurusele kinnistule tuleb määrata maakasutustingimused ning ehitusõiguse ulatus, kujad, kitsendused ja servituudi vajadused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning tehnovõrkude ja servituutide vajadused. Vesiveski I hoonestamata kinnistu asub Keila linna põhjaosa äärealal Keila linna peavärava kõrval  jõe ääres. Keila linna üldplaneeringu kohaselt on antud piirkonnas maa-ala juhtfunktsiooniks – ärimaa. Detailplaneeringu taotluse kohase eesmärgi saavutamiseks on vaja muuta Keila linna üldplaneeringus Keila jõe 50 m ehituskeeluvööndi ulatust osaliselt väiksemaks.  Vesiveski I kinnistu ei ole täna aktiivses kasutuses, kuid  normaalne tiheasustusalade areng näeb ette, et linnas asuvat maad kasutatakse ökonoomselt ja otstarbekalt lähtudes linnade kompaktsuse põhimõttest.

 

4.            Keila linn, Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Linnavolikogu algatas detailplaneeringu koostamise Aukamäe kinnistule ning lähialale eesmärgiga rajada kaks üksikelamut ja ärihoone - puukool. Detailplaneeringuga määratakse Aukamäe kinnistule maakasutustingimused ning ehitusõiguse ulatus, kujad, kitsendused ja servituudi vajadused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning tehnovõrkude ja servituutide vajadused. Aukamäe kinnistu suurus on 16 689 m2 ja sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Detailplaneeringu eesmärk näeb ette Keila linna üldplaneeringu muutmist maa juhtfunktsiooni muutmise ja elektriliinide ning Ringtee tänava kaitsevööndite vähendamise osas. Keila linna üldplaneeringu kohaselt on antud piirkonnas maa-ala juhtfunktsiooniks üldmaa (Üh), mis Keila linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritud üldisesse kasutusse. Üldmaa juhtfunktsiooniga alal on keelatud piirata ning moodustada krunte, mille sihtotstarbeks ei ole üldmaa. Üldmaa sihtotstarbega aladele on lubatud rajada avalikku kasutusse jäävaid puhkeotstarbelisi ehitisi. Keila linna üldplaneeringu muutmise põhjendusena saab arvestada asjaolu, et kuigi Keila linna üldplaneeringu järgi on nimetatud maa-ala juhtfunktsioon üldmaa, on kogu piirkond, mis jääb nimetatud kinnistust põhja poole väikeelamumaa juhtfunktsiooniga ja hoonestatud suures ulatuses üksikelamutega.

 

5.            Keila linna teenetemärgi andmise otsustamine (istung on punkti arutamise ajal kinnine)

Keila Linnavolikogu määras Keila linna Teenetemärgi nr 32 Valdur Vachtʾile Keila linna tegevuste kajastamise ja talletamise eest nii sõnas kui pildis alates aastast 1999.