« Tagasi

Keila Linnavolikogu 42. istung

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Osaühingu Varahooldus osa jagamine ja müük Aktsiaseltsile Keila Vesi

Keila linnavolikogu otsustas jagada osaühingu Varahooldus 400 000 euro suuruse nimiväärtusega osa kaheks osaks: osa nimiväärtusega 204 000 ja 196 000 eurot ning müüa Aktsiaseltsile Keila Vesi osaühingu Varahooldus osa nimiväärtusega 204 000 eurot kahesaja nelja tuhande euro eest.

3.            Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Volikogu kehtestas eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks. Toimetulekutoetuse taotlejate kuludokumentide põhjal on selgunud, et üüri, korterelamu haldamise kulu, veevarustuse ja reovee ärajuhtimise kulu, soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia kulu, kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse kulu ning olmejäätmete veo kulu kehtivad piirmäärad ei kata toimetulekutoetuse taotlejate reaalseid kulutusi, mistõttu on piirmäärasid vajalik tõsta. Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normpind, milleks on 18 m² eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta.  Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind. Eluruumis üksinda elavale pensionärile võib normpinnaks arvestada kuni 51 m². Kui  eluruumi üldpind on väiksem normpinnast, võetakse aluseks tegelik pind. Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad on üür kuni 7 eurot/ m2 kohta kuus; korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3 eurot/m2 kohta kuus; korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1 euro/m2 kohta kuus; veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;  soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 12 eurot iga pereliikme kohta kuus; kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 4 eurot/m2 kohta kuus; elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus; majapidamisgaasi maksumus kuni 6 eurot pereliikme kohta kuus;  maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,15 eurot/ m2 kohta kuus; hoonekindlustuse kulu kuni 0,15 eurot/m2 kuus ning olmejäätmete veotasu kuni 3,5 eurot pereliikme kohta kuus.

4.            Keila Jõesaare detailplaneeringu osaline kehtestamine

Keila Linnavolikogu kehtestas osaliselt maavanema järelvalves heakskiitva seiskoha saanud Keila Jõesaare detailplaneeringu, mis on koostatud Keila Jõepargi kinnistule.

Üle 20 aasta kestnud planeerimise ja avalike arutelude tulemusel tohib Keila Jõesaare õigusjärgne omanik oma maadele ehitada esialgu loodetud 30 eramu asemel kõigest kaks maja. Enam kui 90% Jõesaarest jääb ka edaspidi linnarahvale avatud pargiks. Kui Keila linna territooriumil asuv Jõesaar omandireformi käigus Arne Kalmule tagastati jaotus maa sihtotstarbe järgi 50% ulatuses sotsiaalmaaks, 35% ulatuses elamumaaks ning ülejäänud oli määratud kaitsealuseks maaks. Volikogus täna kinnitatud detailplaneeringu järgi on hoonestatavaks alaks määratud vaid 6,7% Jõepargi maaüksusest.

Planeeringu kehtestatavas osas jagatakse maa-ala 5 krundiks moodustatakse 3 elamumaa, 1 sotsiaalmaa ning 1 transpordimaa krunt ning neile määratakse maakasutustingimused ja ehitusõiguse ulatus ning tingimused. Jõepargi kinnistu omaniku esindaja ja Keila linna vahel on sõlmitud 13.10.2014 kirjalik leping selles, et planeeritud lahenduse kohaselt omanik kohustub andma eraomandis oleva pargiala ja Linnuse tänava lõigu tasuta üle linnale vastavalt avalikult kasutatava pargina ja avaliku tänavana. Planeeritaval alal on Keila linna üldplaneeringu kohaselt väikeelamumaa, üldmaa ja ühiskondlike hoonete maa juhtfunktsiooniga maad, mille proportsioone nimetatud detailplaneering täpsustab ja ehituskeeluvööndi vähendamisega muudab üldplaneeringut. Detailplaneering sisaldab Keila linna üldplaneeringu, mille osaks on Keila linna idaosa üldplaneering, muutmise ettepanekut maa juhtfunktsiooni proportsioonide osas, kuigi elamumaa juhtfunktsiooniga maad planeeritakse oluliselt väiksemas mahus ja üldmaad suurendatakse selle arvelt ja lisaks muudetakse detailplaneeringuga Keila jõe ehituskeeluvööndi ulatust osaliselt minimaalsele kaugusele 40 meetrit jõe kaldast vastavalt joonisel näidatud kavandatavate hoonete asukohas. Jõesaare detailplaneeringu väljatöötatud lahendusele on koostatud märtsis 2016. aastal Keskkonnamõju hindamise ekspertarvamus Hendrikson & Ko poolt, mille tulemusel jõudis ekspertgrupp seisukohale, et Jõesaare detailplaneeringu elluviimisel ei ole oodata olulise keskkonnamõju tekkimist ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ei ole vajalik, kuid arendaja peab rangelt kinni pidama seadusega sätestatud keskkonnakaitse põhimõtetest ja pargi hoolduskavaga sätestatud tingimustest. Lisaks sellele on MTÜ Suurkõrv koostanud aastal 2012 nahkhiirte uuringu Keila linnas, mis käsitleb Jõepargi kinnistu ala, mis korrastatult oleks eriti sobiv paik pargi liigilise mitmekesisuse säilimisel.

5.            Keila linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine)

Keila Linnavolikogu võttis vastu  Keila linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve  kogumahus 6 238 656 eurot.  Linna eelarve põhitegevuse tulud suurenesid 3 680 040 eurot, põhitegevuse kulud 4 278 050 eurot, suurenes investeerimistegevus kogusummas -205 909 eurot sh saadav sihtfinantseerimine summas 739 470 eurot. Likviidsete varade muutus -803 919 eurot.

6.            Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras

Linnavolikogu andis otsustuskorras Ain Kabalile ja Rein Arrole Keila OTT'i esindajana alates 1. aprillist 2017 kuni 1. augustini 2017 igal neljapäeval kella 16:30-st kuni kella 19:30-ni tasuta kasutusse Keilas Keskväljaku kinnistu 227,1 m² suurune osa kaubavahetuskohtumiste korraldamiseks. Kõneks olev maa-ala asub Keskväljaku kirikuplatsi keskel asuva haljasala ääres.

7.            Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu kooskõlastamine

Linnavolikogu kooskõlastas ,,Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneeringu", mis on koostatud OÜ Head, OÜ Sfäär Planeeringud ning Harku Vallavalitsuse poolt Harku valla üldplaneeringu täiendamiseks ja täpsustamiseks.

8.            Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskiri

Keila Linnavolikogu kehtestas Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskirja. Seni kehtiv eeskiri on kehtestatud 2003. aastal ning see vajas ajakohastamist. Tänu infotehnoloogia arengule on looma omaniku leidmine tehtud lihtsaks ning sisse viidud üleriigiline register. 2003. aasta Keila linna koerte ja kasside pidamise eeskirja vastuvõtmisel ei saanud seda arvestada. Samuti ei olnud 2003. aastal loomade kiibistamist, mida alustati 2009. aastal ja mis vajab reguleerimist uues määruses.

9.            Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine

Volikogu kinnitas Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani. Selle aasta septembris on kavas kontrollida Keila linna arengukava ja tegevuskava täitmist perioodil  1. jaanuar 2016 – 31. detsember 2016.  Keila Kooli õpetajate 2014. aasta palgaraha sihipärase kasutamise kontroll, mille tulemustest informeeritakse Riigikontrolli - 1. vahekokkuvõte tehakse 1. oktoobriks 2017. Revisjonikomisjoni aruanne Keila linna 2016. aasta majandusaasta aruande kohta saab valmis mais 2017.