« Tagasi

Keila Linnavolikogu istung 28.veebruaril 2017

 

Keila Linnavolikogu 41. istung toimus teisipäeval, 28. veebruaril 2017. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Tänane Keila Linnavolikogu istung on esimene Merle Liivandile, kes on volikogu liikme staatusest loobunud Gaili Vaikna asendusliige.

 

Päevakorras:

1.            Linnapea aruanne

2.            Keila linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve (I lugemine)

Linnavolikogu saatis II lugemisele Keila linna 2017.aasta I lisaeelarve  eelnõu, mille kogumaht on  5 952 671, millega kantakse linna eelarvest läbi peamiselt sihtotstarbelised laekumised. 

3.            Volituste andmine

Keila Linnavolikogu andis Keila linnapeale Enno Felsile volituse Keila linna kui iseseisva kohaliku omavalitsuse üksuse õiguste kaitsmise eesmärgil välja selgitama 15. veebruaril 2017 Keila linnale põhjendamatult esitatud Vabariigi Valitsuse ettepanekuga seotud olulised asjaolud, tellima selleks muuhulgas vajalikke konsultatsioone, uurimusi, analüüse ning allkirjastama vastavad dokumendid. 

Hääletus oli nimeline, vastu hääletas Leino Mägi, erapooletud olid Ilona Laido ja Merike Käver. Puudus Ago Kokser. Ülejäänud olid eelnõu heaks kiitmise poolt.

 

Keila linn sai kavatsusest 4 pikaajaliselt ühinemisläbirääkimisi pidanud omavalitsusüksust Keila linnaga liita teada alles pärast 9. veebruaril 2017 toimunud Vabariigi Valitsuse istungit, kus Vabariigi Valitsus võttis vastu protokolli kantava otsuse nr 12, milles mh tegi Rahandusministeeriumile ülesandeks esitada ettepanek Paldiski linna, Keila valla Vasalemma valla ja Padise valla ühendamiseks piirkonna keskuse Keila linnaga. 9. veebruarini 2017 teadis Keila linn, et jääb omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile vastava omavalitsusüksusena, kellega ei ole hädavajadust liita miinimumsuuruse kriteeriumitele mittevastavaid omavalitsusüksuseid, iseseisvaks omavalitsusüksuseks ka edaspidi.  Ka Põhja-Eesti piirkondliku komisjon, kuhu kuulusid mitmed Rahandusministeeriumi ametnikud, 10. jaanuaril 2017 olid esitatud Vabariigi Valitsusele ettepaneku, mis Keila linna ei puudutanud. 31. mail 2016 võttis Keila Linnavolikogu vastu otsuse nr 21 „Keeldumine Keila valla algatatud ühinemisläbirääkimistel osalemisest", kus ei pidanud põhjendatuks Keila valla ettepanekus nimetatud omavalitsusüksustega liitumist. Keila linn, elanike arvuga pisut alla 10 000, on edukalt funktsioneeriv omavalitsusüksus, mis vastab omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile, mis on 5000 elanikku. Ettepaneku tegija Keila vald ning Paldiski linn, Vasalemma vald ja Padise vald pidasid ühinemisläbirääkimisi peaaegu 2016. aasta lõpuni, kui enamik osalenud omavalitsuste volikogud tegid liitumisele negatiivse otsuse. Oluline aspekt on see, et Keila linnaga piirneva omavalitsusüksuse suuruse miinimumkriteeriumile mittevastava Keila valla elanike arv on vaid pisut alla 5000 ning koos Paldiski linna (elanike arv ligi 4000), Padise valla (elanike arv alla 2000) ja Vasalemma vallaga (elanike arv üle 2500) oli liitumiskokkulepe üle 13000 elanikuga valla moodustamiseks 2016. aastal juba kõigi osalevate omavalitsusüksuste huve arvesse võttes valmis töötatud. 

4.            Keila Linnavolikogu määruse muutmine

Keila Linnavolikogu muutis oma 26. jaanuari 2016 määrust nr 2 „Müügipileti väljastamise korra  ja müügipileti hinna kehtestamine". Volikogu muudetakse müügipileti hinda ja lisas müügipileti hinnale täiendav tasu elektri kasutamise eest Keila linnas kaubanduse korraldaja poolt avalikel üritusel kaubanduse korraldamisel. Avalikul üritusel kauplemise müügipileti uus hind toidukauba ja muu kauba müümisel, s.o. müügikoha ühe mooduli (laiusega 1 meeter ja sügavusega 3 meetrit, arvestus täismeetrites) hind toidukauba ja tööstuskauba müügi korral on 14 eurot.  Lisaks kehtestati müügipileti hinnale lisatav tasu elektri kasutamise eest  10 eurot ühe müügikoha kohta. Muudatusettepanekuteks esitas soovi Keila Päeva korraldav Keila Kultuurikeskus, kelle senine praktika on näidanud, et ettevõtjate huvi kaubelda Keila Päeval on suur ning müügipileti hind soovitakse viia enam kooskõlla reaalse nõudlusega. Lisaks on majanduslikult põhjendatud lisada määrusesse Lisaks on majanduslikult põhjendatud lisada määrusesse tasu elektri kasutamise eest.

5.            Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Linnavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Jõe tn 62b maaüksus, mille teenindusmaa suurus on 4493 m² ja sihtotstarve: elamumaa. Jõe tn 62b maale on rajatud aegade jooksul mitmeid kuure ja abihooneid, mida kasutavad Jõe tn 62a ja Jõe tn 66a elanikud. Pärast munitsipaliseerimist saab Keila linn osaliselt Jõe tn 62b  maaüksusele  rajada kergliiklustee ja vastavalt kokkuleppele Eesti Raudteega jalakäijate ülekäigu.

6.            Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine

Keila Linnavolikogu valis kultuurikomisjoni aseesimeheks  Merle Liivandi

7.            Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Linnavolikogu kinnitas ka kultuurikomisjoni koosseisus esimees Erki Fels, aseesimees Merle Liivand ning liikmed: Merle Liivand, Heli Iljašenko, Ivar Krustok, Ilona Laido, Mairoos Kala, Katrin Sassi, Kadri Tomera ja Marge Tänava.