« Tagasi

51. ja 52.nädal 2018

 

Esmaspäev, 17.detsember:

MTÜ Keila Hoovilood naised kogusid heatahtlikelt küpsetajatelt kooke üksikutele eakatele ja paljulapselistele peredele, lisasid sinna juurde enda tehtud koogid ja jagasid need täna sotsiaalkeskuses pakkidesse. Kokku 42 väikest koogikarpi üksikutele eakatele ja 12 suurt kahekorruselist koogikarpi paljulapselistele perele. Päris mitmed paljulapselised pered said sotsiaalkeskuse abil oma koogipakid juba täna kätte ka. Vaata pilte.

Keila linna tänavate, parklate, kvartalisiseste teede, kõnniteede ja bussipeatuste hooldustöid teeb jätkuvalt Eesti Keskkonnateenused. 14.detsembril sõlmitud lepingu periood on 01.01.2019 – 30.06.2022. Töövõtjale tasumine toimub igakuuliselt tegelikult tehtud tööde eest ühikuhindade alusel, pärast kahepoolse "Tööde üleandmise vastuvõtmise akti" allkirjastamist.

Kella 6 paiku õhtul rongilt tulijaid üllatasid jõululaulud. Keila Adventkogudus, Keila Baptisti Kogudus ja EELK Keila Miikaeli kogudus ühendasid jõud ja laulsid jõulumeeleolu loomiseks tuntud ja vähem tuntud jõululaule. Ja pakkusid möödujatele piparkooki. Oli neid kes mööda jalutasid ja oli neid, kes lauljatega liitusid laulma või niisama kuulama. Oli õdus hetk. Vaata pilte.

Keila Kooli Pargimajas oli traditsiooniline jõululaat.  Õhtul oli Keila Kooli töötajate laste jõulupidu, mille korraldasid 7.B  ja osaliselt  7.a klass.

Evelin Povel tutvustas oma raamatut "Ronides sugupuul" noortetoas Mõte Kuubis Kodutütarde ja Noorte kotkaste koondusel.

Koerasõprade Klubi Ipson andis teada, et selle aasta võistluste tulemuste põhjal on Ipsoni kõige sõnakuulelikum koer 2018 Icepeak Ray's Fellow Dreamer ehk koduselt Roby/ koerajuht Janne Koots ja kõige kuulekam koer 2018 Estrellest Von Viking ehk koduselt Viking/ koerajuht Signe Paavo .

 

Teisipäev, 18.detsember:

Keila Kooli gümnaasiumiklassid alustasid tänast hommikut loengutega. 10.-11.klass kohtus rahandusminister Toomas Tõnistega, teemaks riigi rahandus.  Samal ajal, kui saalis toimus kohtumine rahandusministriga, said Keila Kooli  12. klasside õpilased kokku Tallinna Ülikooli esindajaga, kes tutvustas lähemalt sotsioloogia eriala. Räägiti mitmetel teemadel - millega sotsioloogid tegelevad, millised võimalused on selle eriala lõpetajatel, miks tasuks seda eriala õppida jps.

Keila Linnavolikogu viis läbi Keila linna 2019.aasta eelarve I lugemise. Tavapäraselt on eelnõu osa ka Keila linna 2019. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad. Esitatud 2019.aasta eelarve projektis on planeeritud tulusid 12,9 miljonit eurot, mis on 2,7 protsenti rohkem kui 2018. aastal. Eelarve tulud sisaldavad endas ka kavandatavaid toetuseid ( v.a. Toetusfond) summas 552 300 eurot.  Suurim tululiik  on maksutulud, millised moodustavad 83,0 protsenti põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 10 550 000 eurot, maamaks 140 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2019. aastal on kavandatud 5,5 protsenti suurem 2018. aastal planeeritud laekumisest. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja maade munitsipaliseerimise mõjuga. Suurim kululiik on haridus (57,33% kogu kuludest). Vaba aeg, kultuur, sport ja religioon valdkonnale kulutatakse 13,09 %, sotsiaalkaitsele 9,36%, üldistele valitsemissektori teenustele 8,46%, majandusele 4,44%, keskkonnakaitsele 2,81&%, finantseerimistehingutele 2,79%, elamu- ja kommunaalmajandusele 1,7&% ning avalikule korrale 0,01% kuludest.

 Linnavolikogu otsustas omandada Aktsiaseltsilt Keila vesi kaks Uus-Paldiski maantee kinnistu osa - 3377 m² ja  696 m² koguhinnaga  73 314 eurot. Volikogu otsuse eesmärk on osta aktsiaseltsilt Keila Vesi Keila linnale maatükid, millele linn saab rajada uue jäätmejaama ja jäätmejaamani viiva juurdepääsutee.

Linnavolikogu muutis Põhja 8 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kohaste teede ja tehnorajatiste tasuta omandamise lepingut ning teede ja tehnorajatiste rajamise kokkulepet selliselt, et kolmest arendaja väljaehitamise kohustuseks olnud teest ühe tee (Põhjakaare tänav) võtab linn vastu enne selle tee projektikohast väljaehitamist. Kõneks on Olerexi kõrval asuv tänavalõik, kust saab oma ligipääsu ehitatav ESPAKi tulevane ärihoone. Espak on kinnitanud oma valimisolekut osaleda Põhjakaare tänava renoveerimise kompenseerimises 10 000 euro ulatuses.

Linnavolikogu muutis oma 2016.aasta määrust linna hallatavate asutuste töötasumäärade kinnitamise delegeerimisest nõnda, et linnavalitsus saab volituse määrata linnavalitsuse hallatavate asutuste  töötasustamise alused. Määrusest „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend"  võeti välja  Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhte puudutav regulatsioon.

Keila Linnavolikogu muutis Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest määratud hüviste määra 10 % võrra, nagu tõstetakse ka kõigi teiste linna struktuuri kuuluvate töötajate töötasusid. Linnavolikogu esimees saab edaspidi hüvitist 990 eurot kalendrikuus (ei lisandu linnavolikogu liikme, komisjoni esimehe ega aseesimehe tasu); linnavolikogu aseesimees: 495 eurot kalendrikuus (ei lisandu linnavolikogu liikme, komisjoni esimehe ega aseesimehe tasu), linnavolikogu alatise komisjoni esimees: 165 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekute toimumise kuudel lisaks linnavolikogu liikme tasule), linnavolikogu alatise komisjoni aseesimees: 83 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekute toimumise kuudel lisaks linnavolikogu liikme tasule), linnavolikogu liige: 330 eurot kalendrikuus (linnavolikogu istungist osavõtu korral), linnavolikogu alatise komisjoni liige, kes ei ole linnavolikogu liige: 33 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekust osavõtu korral).

Linnavolikogu otsustas maksta alates 1. jaanuarist 2019 igale Keila Linnavalitsuse liikmele, v.a linnapeale, hüvitist 330 eurot kuus. Volikogu määras alates 1. jaanuarist 2019 Keila linnapea  Enno Felsi ametipalgaks 3300 eurot kuus.

Linnavolikogu otsustas omandada tasuta Tuula tee, Raba tänava ja Ülesõidu tänava ning Ringtee tänava vahelise ala detailplaneeringu alusel moodustatavad kinnistud koos neile kinnistutele rajatud tänava- ja tehnorajatistega. Otsuse sisu tagab selle, et planeeringuala arendajal rajaks omal kulul avalikuks kasutamiseks mõeldud tänavad koos haljastuse ja võrkudega ning annab need kasutusloa saanuna linna omandisse. Alles siis hakkab linnavalitsus välja andma ehituslubasid kruntidele elamute rajamiseks. Detailplaneering ala arendamiseks on linnavalitsus algatanud. Vastavalt töövõtulepingule on Tuula tee, Raba tänava ja Ülesõidu tänava ning Ringtee tänava vahelise ala detailplaneeringu koostamiseks planeeringu tellijad ja finantseerijad 50% Keila linn ja 50% Maa-amet. DP koostaja on Keila Linnavalitsuse poolt korraldatud riigihankes parima pakkumuse esitanud OÜ Hendrikson & Ko. Arendaja pole veel selgunud.

Linnavolikogu määras ajalehe Harju Elu maakonnaleheks, kus avaldatakse Keila linna ametlikke teateid. Alates 2010.aastast on Keila linna ametlikke teadete avaldamise väljaanded ka Keila Leht ja „Postimees".

Keila Kooli Pargimajas oli lõbusate sokkide, susside ja kinnaste päev. Värvilised aksessuaarid tegid kõikidel meele rõõmsaks ja tuju heaks.

Keila Korvpallikooli naiskonnal oli Keila Kooli saalis Olybet Naiste Korvpalliliiga kodumäng: Keila Korvpallikool vs Payless Rapla.

 

 

Kolmapäev, 19.detsember:

Tänase pärastlõuna veetis vastne Soome suursaadik Timo Kantola Keilas. Suursaadik külastas Harju Maakonnaraamatukogu, Keila Kooli ja Keila Muusikakooli ning ühte suurimad Soome ettevõtet Eestism Ensto Ensekit. Harju Maakonnaraamatukogus tundis suursaadik erilist huvi Enn Soosaare raamatukogu vastu. Enn Soosaare Sihtasutuse juhatuse liige Kaja-Reet Junk kinkis suursaadikule Enn Soosaare esseede kogumiku. Keila Koolist rääkis põgusalt direktor Mait Tõitoja ja muusikakoolist direktor Andres Teppo. Ensto tehast tutvustasid ostujuht Kaido pae ja logistikajuht Taavo Raun. Kohtumisel osalesid ka abilinnapea Timo Suslov ja linnapea Enno Fels, kes kutsus Keila kirjadega discgolfi ketast kinkides suursaadikut Keilasse kettagolfi mängima. Timo Kantola kirjutas omad jõulusoovid ENSTO töötajate jõulupuule. Suursaadikut saatis saatkonna pressiesindaja Mona-liisa Luohisola. Vaata pilte.

Täna oli Kultuurikeskuses ülelinnaline eakate jõulupidu. Laulis RAM-i Kuninglik Kvintett ning kõnelesid linnapea Enno Fels ja (koomik) Helle Vaga.

Linnavalitsus tunnistas kehtetuks oma 6.12.2018 korralduse nr 403 „Riigihanke „Keila Lasteaia Miki mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine" (hanke viitenumber 201055)" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja pakkumuse edukaks tunnistamine" punkti 4, millega kvalifitseeriti edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Lars Laj Eesti OÜ.  Korralduse oli vaidlustanud Tiptiptap OÜ

Pärast riigihangete vaidlustuskomisjoni teadet vaidlustuse kontrollis linnavalitsus täiendavalt Lars Laj Eesti OÜ kvalifitseerimise aluseks olevaid tõendeid ning tuvastas eksimuse otsuse aluseks olevate andmete hulgas. Sellega seoses tunnistas linnavalitsus  hankijana  Lars Laj Eesti OÜ suhtes tehtud kvalifitseerimise otsuse kehtetuks ning kontrollib täiendavalt pakkuja kvalifitseerimise aluseid.

Keila JK II osales eile traditsioonilisel Aastalõputurniiril Kalevi Spordihallis ning saavutas 3ndate liigade turniiril oma alagrupis 2.koha. Edasipääsust poolfinaali lahutas vaid 1 värav. Parimateks väravalööjateks olid Kaspar Kaldoja (2), Rasmus Heinla (2), Christopher Kukk (1).

Vikerkaare lasteaia Sipsiku majas oli ülemajaline jõuluhommik. Hommik algas suurtele päkapikkudele kiire tööga, sest avamist vajasid erinevad töötoad. Kui hommikupuder söödud ja ettevalmistused lõpetatud said kogu maja suured ja väikesed päkapikud kokku Naksitralli rühmas. Toimus väike käpiknukuetendus sellest, kuidas päkapikk oli kaotanud ära oma mütsi ja ta ei pääsenud päkapikumaale. Lõpuks müts leitud pääses ta ikkagi tagasi jõulutoimetusi tegema ja meie jõuluhommik sai sellega päästetud. Seejärel said lapsedki päkapikutoimetusi erinevates tegevuskeskustes proovida: jõulukaunistusi valmistada, piparkooke kaunistada, treenida päkapikurajal ning mõelda headusele ja sõprade abistamisele läbi armsa kirjanduspala. Tänase hommiku tegi laste jaoks eriti eriliseks see, et kogu majas sai liikuda vabalt, st. ise valida millal ja kuhu ja kellega koos minna ja see oli tore! Hommiku kõige olulisem pesa oli muusikatuba, kus kõik rühmad said järgemööda kohtuda jõuluvana Albertiga Esitada talle õpitud laule, tantse ja pillimängu. Jõuluvana sai laste esinemistest innustust ja võttis välja oma kitarri, et lastega koos isegi laulumänge nautida, tantsida. Hea jõuluvana leidis igas lapses üles selle, mis paneb just tema silmad särama ning selle, milles ta väga osav on.

Keila Noortekeskuse näitering „Super Jänkud" kutsus kõiki Noortetuppa Mõte Kuubis tasuta improetendusele –Jõulumüsteeriumile. Mis juhtuma hakkab, ei teadnud ette keegi ja ei kordu pärast enam kunagi.

Õhtul oli Keila Kooli avalik jõulukontsert – mõeldud ennekõike lapsevanematele.

 

Neljapäev, 20.detsember:

Selgus, et ka 2019.aastal jätkab Keila linnale turvateenuse pakkumist G4S. Sõlmitud Turvateenuste osutamise lepingu teenustasuhind on 576 eurot kuus.

Keila Linnavalitsuse  56.istung 20.detsembril 2018

Keila Linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Harjumaa Muuseumi arengukava 2019-2022 eelnõu, mis avaldatakse 20.detsembrist 2018 10.jaanuarini 2019 Keila linna veebilehel, linnavalitsuse kantseleis ja Harjumaa Muuseumi kodulehel.  Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 9.01. 2019 e-posti aadressil muuseum@hmk.ee ning arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 15. jaanuaril 2019 kell 17.00 Keila linnavalitsuse saalis.

Linnavalitsus tegi otsuse kahe lapsehoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimise kohta Lee lastehoius ning isiku ööpäevaringsele üldhooldusteenusele suunamise ja selle eest tasumise kohta. Linnavalitsus andis kinnituse isiku võimetuse kohta minna isikuttõendava dokumendi järgi ja andis dokumendi kättesaamiseks volituse sotsiaaltöötajale. Sotsiaaltoetusi maksti summas  3 260,84 eurot.

Linnavalitsus otsustas sõlmida OÜ-ga Ridiradiralla halduslepingu ühe raske puudega laste lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse osutamiseks.

Linnavalitsus eraldada 2018.a. huvihariduse ja huvitegevuse kava alusel noorte sportlaste toetust kokku 8000 eurot. Toetust said Keila Võrkpallikool, Keila Võrkpallikool, Johannes Kotkase Spordiklubi ja Spordiklubi Keila Swimclub kokku 16 noore sportimise toetuseks. Kergejõustikuklubi Tipp taotlus jäi rahuldamata selle vähese põhjendatuse tõttu.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Paldiski mnt 14 kinnistul asuva üksikelamu   lammutamiseks ning kasutusloa üksikelamu püstitamisel Kanarbiku tn 27 asuval kinnistul ja  Haapsalu mnt 57a asuva Keila Tarbijate Ühistu kontorihoone ümberehitamisele.

Linnavalitsus lubas KB Uus Maa OÜ-l paigaldada kolm  reklaami, Üks neist läheb Eesti Vabariigile kuuluva T-8 Tallinn-Paldiski maantee 50 m kaitsevööndisse vastavalt Maanteeameti 11.12.2018 kirjaga nr 21-3/18/58056-2 antud nõusolekule ja tingimustele. Reklaam on nähtav T-8 Tallinn-Paldiski maanteelt ning see ei ole eksitav ega piira sõidukijuhtide nähtavust. Reklaamipindadeks on 8 mm BIP plaadid ühepoolse trükikilega mõõtudega 7,5 m² ja 6 m². Reklaamikandjateks on metallraamid. Üks reklaam annab informatsiooni Vasara 10a korterite müügi kohta, teine Tööstuse tänava tootmismaade müügi kohta. Reklaame eksponeeritakse 01.01.–31.12.2019. a.  Reklaami võib paigaldada ka OÜ-le Keila Tervisekeskus kuuluval Paldiski mnt 17 kinnistul tervisekeskuse hoone ees parkla kõrvale. Reklaam on nähtav Paldiski maanteelt ning see ei ole eksitav ega piira sõidukijuhtide nähtavust. Reklaamipind on ühepoolne 8 mm BIP-plaat trükikilega, mõõtudega 3x2 m (kokku 6 m²). Reklaamikandjaks on nelikanttorust raam. Reklaam annab informatsiooni Vasara tn 10a uue korterelamu korterite müügi kohta. Reklaami eksponeeritakse 01.01.–31.12.2019. a.  Kolmas reklaam võib paikneda Vesiveski I kinnistul väljaspool T-8 Tallinn-Paldiski maantee 50 m kaitsevööndit. Reklaam on nähtav T-8 Tallinn-Paldiski maanteelt ning see ei ole eksitav ega piira sõidukijuhtide nähtavust. Reklaamipind on kahepoolne PVC bänner, mõõtudega 3x2 m (kokku 12 m²). Reklaamikandjaks on metallraam. Reklaam annab informatsiooni Kalda põik tänava kaksikelamute, ridaelamubokside ning kruntide müügi kohta. Reklaami eksponeeritakse 01.01.–31.12.2019. a. 

Linnavalitsus otsustas koormata tähtajatult Keila linna omandis olevad  Raba tänava ja Jõe tänava kinnistu  Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõigusega  maatükiga püsivalt ühendatud elektriehitiste omamiseks ning kõiki tööde teostamiseks, mis on vajalikud elektriehitiste ehitamiseks ning elektriehitise kasutamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks.

Linnavalitsus otsustas riigihanke „Toidukaupade ostmine Keila linna lasteaedadele" tulemusel teha raamlepingu ja selle alusel 5 kuu toiduainete hankelepingu sõlmimise ettepaneku aktsiaseltsile Pinus. Enne raamlepingu sõlmimist tuleb riigihanke komisjonil kontrollida aktsiaseltsi Pinus vastavust RHS § 72 lõikes 7 toodud nõuetele.

Linnavalitsus kandis linnavara hulgast maha ühe kasutuskõlbmatuks  muutunud koopiamasina ja uue hoone ehituse alla jäänud Miki lasteaia asfalteeritud mänguväljaku.

LInnavalitsuses oli jõulukontsert. Esinesi Keila Muusikakooli keelpilliorkester Leena Laasi juhatusel.

Ka sel aastal korraldas Keila Kooli õpilasesindus jõulude teemapäeva. Sai meisterdada kaarte ning need siis sõbrale saata, samuti oli traditsiooniline fotonurk ning küpsetisi ja oma tooteid müüsid Keila Kooli õpilasfirmad! Jõulupäeval kanti punast.

Keila Kooli Põhjamajas olid algklasside jõulupeod. Kõigepealt vaadati etendust „Sinisaba jõulud", siis tuli külla päkapikk Tähn. Päkapikk kuulas laste laule – luuletusi, elas kaasa tantsijatele ja andis esinejatele kingikotid. Pidu oli lõbus, laste eeskavad lihtsalt suurepärased ja publik võttis kõik esinejad soojalt vastu.

Harjumaa muuseumil avanes uue kujundusega koduleht aadressil  http://www.harjumaamuuseum.ee .

Vikerkaare maja imevahvale Päkapikupeole minemiseks tuli läbida põnev takistusrada ja pugeda läbi päkapikkude salatunneli. Seejärel võis tants ja trall pihta hakata, mille käigus arutleti kõik jõulueelsed toimingud hoolikalt ja rõõmsameelselt läbi. Suured tänud toredatele korraldajatele ja armsatele osavõtjatele!

Miki lasteaias olid külas päästjad, kes rääkisid tuleohutusest – erilist tähelepanu pöörati küünaldele.

Kultuurikeskuses oli Inga ja Toomas Lunge kontsert "Kingitus".

 

Reede, 21.detsember:

Keila Leht avaldab veerus Jõulusalmide spikri. Esilehe lugu pajatab muinasjutulisest vaateaknast raamatukogus. Linnavolikogu esimees Tanel Mõistuse tervitus kutsub üles pühade ajal lähedaste ja sõpradega kokku saama. Jõulujutu on kirjutanud Miikaeli koguduse õpetaja Matthias Burghard. Uudistes "Aasta jäljest", küünlakojast koduköögis, kergejõustiku meistrivõistlustest, lauatennisest. Intervjuu on Kadri Alleriga, kes koostas lehes avaldatud Keilas asuvate mälestusmärkide kaardi. Reisikirja kirjutas Erki Fels ühest Sambia pisikesest külast. Tegija on Jõuluvana Olle.

Järgmine Keila leht ilmub uuel aastal, 4. jaanuaril.

Keila linnavalitsus sai kinnituse, et Riigi Tugiteenuste Keskus on otsustanud rahuldada Keila linna taotluse rahastada Keila linna kirdepiirkonnas jõest ida poole jäävate elanike liiklemiseks ohutult ülejäänud linna piirkondadesse 85% ulatuses projekti kogumaksumusest. Samaga sai allkirjad projekti „Kergliiklustee rajamine Ülejõe tee ja Keila jõe kallasrajale" toetusleping Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Keila linnavalitsuse vahel ja mis tagab Keskuse toetuse projektile summas 345 454,45 eurot. Keila linna panus on 60 962.55 eurot.  Projekt peab olema lõpule viidud 1.oktoobril 2019. Keila saab toetust Kergliiklusteede programmist.

Keila Tervisekeskuses on doonoripäev.

Keila Kultuurikeskuses oli Komöödiateatri etendus „Maria Callase meistriklass" ,  mis räägib loo laulutunnist noortele talentidele, kellele primadonna oma kogemusi jagab. Saame teada, kuidas ta ise tippu jõudis, kuigi pidi taluma pressi ränka kriitikat ja rivaalide kadestamist. Sekka ka pikantseid seiku kooselust miljonäri Aristoteles Onassisega. Peaosas särab Merle Palmiste (Eesti Draamateater), mängivad veel Maris Liloson, Arete Teemets, Reigo Tamm (RO Estonia) või Oliver Kuusik, Peeter Kaljumäe, Hannes Villemson. Lavastas Andrus Vaarik (Linnateater).

Käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega kuulutas välja kuni kella 21-kestva Öömüügi koos üllatustega.

Keila Koolis oli traditsiooniline jõululõuna ja algkoolil jõuluhommik Miikaeli kirikus. Algas talvine koolivaheaeg.

 

Laupäev, 22.detsember:

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse Artur Jurini „Päkapiku jõululugu".

Käsitöösalongis Vaarikas Vahukoorega on töötuba - Laupäeval lapsega teha võib kõike, vilditud kuuseehe ja väike jõul. Valmistutakse jõuludeks ja tehakse vanade kommete kohaselt üks vahva rookroon. Ühe uskumuse kohaselt usuti, et rookroon puhastab toast kõik sinna kogunenud halva ära. Juhendajaks Urmas Veersalu.

 

 

Pühapäev, 23.detsember:

Kuni 23.detsembrini saab hääletada Keila linna kaasava eelarve finaali pääsenud ettepanekute vahel. Keila kaasava eelarve ettepanekud on Bussipeatuste valgustus, Looduslik mänguväljak ja algkoolilaste aktiivsed vahetunnid õues ning Noorte muusikafestival. Looduslik mänguväljaku eesmärk on Keilasse ala tekitamine, kuhu saaks perega minna aega veetma selliselt, et kõik erinevas vanuses pere lapsed leiaksid huvitavat tegevust. „Algkoolilaste aktiivsed vahetunnid õues" eesmärk on suurenenud tegevusvõimalused algkooli lastele vahetundide ja Keila linna laste vaba aja sisustamiseks Keila kooli algkoolimaja ümbruses. Bussipeatuste valgustuse idee eesmärk on valgustuse kaudu bussiootepaviljonide turvalisuse ja bussi- ning autojuhtide poolt paviljonides bussiootajate märkamise tagamine. Noorte muusikafestivali eesmärk on uue kohalikele ja turistidele atraktiivse traditsiooni algatamine, milleks on Keilas juulikuus noorte poolt läbiviidav muusikafestival, kus laval oleksid põhiliselt noored esinejad üle Eesti. 2019. aastal on kaasava eelarve suurus Keila linna eelarves 15 000 eurot. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Keila linnas. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada ühe ettepaneku poolt. Hääletus viiakse läbi elektrooniliselt 14.-23. detsember 2018. Hääletada saab isiklikult, identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiil-IDga. Hääle saab 17. detsembril  8.00-16.00 ning 18. detsembril 8.00-18.00 ja 19. detsembril 8.00-16.00 anda ka hääletuspunktis, mis asub Keila Linnavalitsuses ( I korrusel asuvas inforuumis, Keskväljak 11, Keila linn) kasutades vajadusel töötaja abi. Keila Linnavalitsuses hääletades tuleb esitada isikut tõendav dokument ning anda allkiri. https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=12950

IV advendi Jumalateenitused algavad nii Keila Miikaeli kirikus, kui Keila Baptistikirikus kell 11.00

 

Keila linnavalitsuse tööajad pärast jõule:

27. detsember 8.00 – 16.30

28. detsember 8.00 – 14.00

31. detsember 8.00 – 13.00

Häid pühi!

 

Reede, 28.detsember:

Keila JK esindusmeeskond pälvis Aastalõputurniiril esiliiga meeskondade arvestuses II koha. Meie resultatiivseim oli viie väravaga Henry Rohtla.Aastalõputurniiril Esiliiga parim väravavaht on ka Keila JK parimaks mängijaks tunnistatud esindusmeeskonna väravavaht Kermo Kiiler!

 

Laupäev, 29.detsember:

Harju Maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loeti Henno Käo raamatut  „Lumeröökija ehk üheksa ametit".

 

Pühapäev, 30.detsember:
Estonias toimunud Harjumaa ballil anti Mart Võrklaevale üle aasta omavalitsusjuhi auhind Suur Holmer. Teine nominent auhinnale oli Keila linnapea Enno Fels.

Selgus, et Keila taustaga räppa nublu võitis R2 Aastahiti hääletusel lausa kaks esimest kohta. Esikoha pälvis Reketiga koostöös valminud „Mina ka" ja teise koha „öölaps". Lisaks sai nublu ka R2 Aasta Uus Tulija eriauhinna.

Keila Tervisekeskuses oli naiste 3x3 tänavakorvpalliturniir. Naiste koondise mängijatest koosnev BARB võitis kõik mängud.