« Tagasi

3.nädal 2019

Esmaspäev, 14.jaanuar:

Keila Linnavolikogu palus edastada palve  anda endast teada Keila linna elanikel, kes soovivad kandideerida Harju Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks. Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega. Loe siit.

Keila Kool andis teada, et igasugune poliitreklaam on koolis rangelt keelatud! Kui märkate koolis erakondade valimisreklaame, siis tuleb sellest kindlasti teavitada kooli juhtkonda.

Keskkonnateenused tõi Keila lumetõrjele uue traktori Valtra N134.

Kultuurikeskuses oli filmipäev. Hommikul linastus täispikk multifilm „Lotte ja kadunu lohed" ning õhtul Eesti/Armeenia ühistööna valminu film „Lõbus perekond".

Väärikate Ülikoolis esines loenguga „Kuidas maitseb Eesti?" lektor Pille Petersoo.

Linnavalitsuse saalis toimus Harjumaa Muuseumi arengukava arutelu.

 

Teisipäev, 15.jaanuar:

Keila Kool meenutas, et alanud aasta on meie kauni emakeele aasta. Jaanuaris ja veebruaris toimuvad algklasside majas ettelugemise vahetunnid. Teisipäeviti kell 10.00 ja neljapäeviti kell 11.00 saavad huvilised kuulata ühte põnevat raamatut. Praegu on lugemisel "Tilda ja tolmuingel", mille autoriks on Andrus Kivirähk. Kui see raamat saab loetud, võetakse järgmine. Lastele loevad ette algkoolimaja erinevad õpetajad.

Valimiste eel: Päeval oli Jaama platsil agitatsiooni tegemas Reformierakonna buss. (Pildid) Keila Konservatiivide Klubi korraldas õhtul Keila Kultuurikeskuses kohtumise EKRE auesimehe Arnold Rüültiga. President pidas ettekande pealkirja "Täna 30 aastat tagasi" all, kus ta rääkis ajast, mil algas Eesti iseseisvumine ja põimis selle EKRE valimisprogrammiga (Pildid). Õhtut juhtis Roland Tõnisson.

Harju Maakonnaraamatukogu galeriis  on Tiia Külvi maalinäitus "Ridade vahelt". Näituse kujundus: Joosep Soorsk.

Veel täna sai esitada kandidaate Keila linna aasta tegijale ja sündmusele 2018 ning Keila kultuuripreemiale. Keila linna aasta tegija 2018 on käesoleva aasta jooksul silma paistnud kogukonda ühendav ja kogukonnas olulist rolli omav isik või organisatsioon ning on panustanud oma mõtete või tegevusega Keila linna arengusse; aktiivne ja koostööaldis. Keila linna aasta sündmus on silmapaistev sündmus, mis on ellu viidud käesoleval aastal Keila linnas. Tunnustus antakse välja uuele või juba traditsioonilisele sündmusele, projektile, uuele mõtteviisile, heale koostööle või muule silmapaistvale teole. Keila linna kultuuripreemia antakse ühele kuni kolmele isikule või isikute rühmale nimelise tunnustus- ja tänupreemiana viimaste aastate eriti silmapaistvate saavutuste eest, või sügavamat tähendust omavate Keila linna kultuurielu elavdanud või linna nime austanud kestvamate teenete eest, s.o. elutööpreemiana. Keila linna kultuuripreemia andmisel käsitletakse kultuurielu laiemas tähenduses, s.o. antud mõistega on hõlmatud looming, haridus, kasvatus, teadus, rahvakultuur, sport jt valdkonnad. Kultuuripreemiale laekus ettepanek määrata preemia üheksale isikule või isikute grupile. Aasta sündmusele on 8 pretendenti,  aasta tegijaks on esitatud 4 kandidaati.

Sotsiaalkeskuses oli Lauluklubi.

 

Kolmapäev, 16.jaanuar:

Alates  16.jaanuarist 2019 on Keilas, Kirsi tänava ääres asuvatel majade uus aadress Kirsi tänava järgi.  Nii on homsest korteriühistu Paldiski mnt 28d uus aadress, Kirsi tn 2; Vasara 14 uus aadress Kirsi 4; Paldiski mnt 30 uus aadress Kirsi 6. Ametlikes registrites muutuvad andmed teisipäeva öösel vastu kolmapäeva (16.01.19). Seega alates kolmapäevast 16.01.19 võib hakata kasutama uut aadressi. Linnavalitsus on teavitanud Omnivat ja kojukande teenuse osutajat Expressposti aadressi muudatustest. Vähemalt kahe nädala kestel arvestatakse kojukandel mõlemat aadresssi.  Soovitus: kui paari nädala jooksul juhtub, et on vaja kutsuda takso, pääste jne, võiks tellimisel eksituste vältimiseks öelda nii vana, kui ka uus aadress. Palun teavitage uuest aadressist ka teisi korterühistu liikmeid.

Linnateatris toimunud tseremoonial anti üle 16  Harjumaa Kultuurkapitali preemiat. Keilast pälvis maakonna ühisürituste korraldamise eest preemia Keila Kooli õpetaja Kadi Härma.

Saabus Kultuuriministeeriumi teade, et Riiklikele kultuuripreemiatele esitatud  89 kandidaadi hulgas on preemiale pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest kandideerimas Anu Saluäär-Kall – tõlkija, kauaaegne Loomingu Raamatukogu toimetaja, keeletoimetaja ja publitsist (esitajad Eesti Kirjanike Liit ja Tallinna Linnateater)  ning Raivo Adlas – näitleja ja lavastaja (esitaja Eesti Näitlejate Liit). Preemiad antakse üle 24. veebruaril Eesti Teaduste Akadeemia saalis toimuval tseremoonial.

Harjumaa Muusemis avanes täna näitus "Mööbel tuli külla" - talupojamööbel 19.sajandi lõpust 20.sajandi algusest. Suurem osa eksponeeritud esemetest on pärit Enn Tedre ja Pille Suurna erakogust, näitust on täiendatud esemetega Harjumaa Muuseumi kogust. Näitust saab vaadata kuni 5.maini. Vaata pilte.

AS Samat andis teada, et lõpetab kommertsliini nr. 177 teenindamise alates 27.02.2019. Liini nr 177 hakkab teenindama alates 27.02.2019 AS Hansabuss. Reisijate jaoks jäävad kehtima samad hinnakirjad ja pileti tooted. Veidi muutub sõiduplaan. Nii jäävad ära mõned keskpäevased ja viimased reisid.

Terviseradadel oli Keila Suusasarja etapp.

 

Neljapäev, 17.jaanuar:

Linnavalitsus muutis Ruumiandmete seaduse järgimiseks osade Paldiski maantee ja Vasara  tänava katastriüksuste lähiaadressid Vasara tänava aadressideks.  Iga kinnistu aadressi reaalse muutuse kohta aadressregistris (ADS) informeerib linnavalitsus iga kinnistu esindajat eraldi. Senine Vasara tn 3a uus aadress on Vasara tn 2, Vasara tn 8 uus aadress Vasara tn 7, Vasara tn 8a uus aadress Mänguväljaku, Vasara tn 7  uus aadress Vasara tn 9, Vasara tn 10 uus aadress Vasara tn 13, Vasara tn 10a uus aadress Vasara tn 13a, Paldiski mnt 30a uus aadress Vasara tn 15 ning Paldiski mnt 34a uus aadress Vasara tn 17.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu püstitamisel Keilas Pargi tn 39 asuval kinnistul.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega kavatsetakse taotleda munitsipaalomandisse  maaüksused Männiku tn 6a ( maaüksuse maakasutuse sihtotstarve sihtotstarbeta maa) ja Jaama tn 1c (maaüksuse maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa).

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse  Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise eelnõu. Detailplaneeringuga on Aukamäe kinnistule kavandatud kaks üksikelamukrunti, üks ärikrunt, üks teekrunt ja kaks ehitusõiguseta maatükki, ning tehakse aadressi ja nime ettepanekud.

Linnavalitsus kehtestas alates 1. jaanuarist 2019 Keila linna hallatavate koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamisel 1125 eurot kuus ja magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal 1250 eurot kuus.

Linnavalitsus tunnistas omal algatusel kehtetuks avatud hankemenetluse nimetusega „Keila lasteaed Miki mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine" kuna vaidlustuse tõttu on  hankelepingu tähtaegne täitmine võimatu.

Linnavalitsus üüris noortetoa Mõte Kuubis tarvis  Keskväljak 13a hoones ruumi  üldpindalaga 108 m2 hinnaga 890 eurot kuus.

Linnavalitsus saatis linnavolikogu menetlusse eelnõu  Kalda KV OÜ-lt Keila linnale kolme tänava kinnistu tasuta omandamiseks.

Volikogusse läks eelnõu  Linnavolikogu 26. juuni 2018 otsuse nr 20 muutmiseks, kus punkti 20 uus sõnastus on „Uus-Paldiski tee T1 ja Uus-Paldiski tee T2 kinnistute ostuhinnaks on kokku 10 100 eurot, millele lisandub käibemaks.".

Linnavalitsus saatis volikogusse II lugemisele Keila linna 2019.aasta eelarve eelnõu. Muu hulgas määrab volikogu sellega ka Keila linna 2019. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad . Esitatud Keila linna 2019. aasta eelarve projektis on planeeritud tulusid 12,9 miljonit eurot, mis on 2,7 protsenti rohkem kui 2018. aastal.

Volikogusse saadeti  eelnõu Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heaks kiitmiseks.

Linnavolikogu menetlusse läks eelnõu, millega vabastatakse Keila Linna Valimiskomisjoni liige Inge Meerents  ennetähtaegselt valimiskomisjoni liikme kohustustest ja lõpetada tema volitused valimiskomisjoni liikmena seoses tema tagasiastumisega alates 1. veebruarist 2019 ning kinnitatakse  valimiskomisjoni asendusliikme Imbi Grünbergi asumine 1. veebruarist 2019 nimetatud valimiskomisjoni liikme asemele.

Linnavolikogusse läks ka jaoskonnakomisjonide moodustamise ja liikmete nimetamise eelnõu.

Linna- ja linnaasutuste juhtidele toimus täna kriisikomisjoni koolitus, kus räägiti Eestis toimuda võivate hädaolukordade riskidest, info otsimisest kodukandi riskide kohta ning informatsioon hädaolukorra tekke ohu kohta, valmistumisest elutähtsate teenuste katkestusteks (elekter, side, küte jmt), tegutsemisest erinevates hädaolukordades Eestis ning riskidest välisriikidesse reisimisel ja hädaolukorras käitumisest.              

Algkoolimajas oli Aabitsapidu. Sestap võis hommikul Pargimajas kohata mitmeid Lottesid, Brunosid, Alberteid, Giovannisid ja veel hulganisti teisi vahvaid tegelasi Leiutajatekülast. Kooliaasta on jõudnud poole peale ja Lotte Aabits selgeks saanud. Koeratüdruk Lotte kontrollis väikeste õppurite teadmisi ja oli saadud vastustega väga rahul.

Keila Korvpallikooli esindusmeeskond võitis koduses II liiga mängus Orissaare Träxi 71:59.

 

Reede, 18.jaanuar:

Keila Lehe esiküljel Keila skaudiüksuse Osavad Pantrid uue aasta tervitusmatkast. (Pilt Ryan Jenkinks). Uudistes vanamööbli näitusest muuseumis, Montessori rühmast Rukkililles, tippjalgpallist liuväljal, piletimasinatest rongides, uutest aadressidest, korvpallist ja tööõnnetustest. Ilmub 3.osa Keila kihelkonnaloost. Tegija on Kaspar Marcus Paukson.

 

Laupäev, 19.jaanuar:

Harju maakonnaraamatukogu Ettelugemishommikul loetakse Inge Talvise "Semu kolib sisse".

Tervisekeskuses on juunioride Eesti-Soome MV vaba- ja naistemaadluses.

Kultuurikeskuses on Huvitavate kohtumiste klubi õhtu.

 

Pühapäev, 20.jaanuar:

Tervisekeskuses on Keila Jalgpalliklubi korralduse turniir Keila CUP 2019 – mängib P-2008 vanusegrupp.

Muusikakoolis annavad kontserdi Mari POll (viiul) ja Mihkel Poll (klaver)