Keila Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Harjumaa Muuseumi direktori vabale ametikohale. Ootame Harjumaa Muuseumi direktori ametisse juhiomadustega inimest, kes on motiveeritud ning orienteeritud koostööle ja tulemustele. Direktor vastutab muuseumi igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise- ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.

 

Kandideerijatelt eeldame juhtimisalastele teadmistele, oskustele ja kogemustele lisaks:

riiklikult tunnustatud kõrghariduse olemasolu, muuseumi tegevusvaldkonna tundmist, muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmist, majandusalaseid üldteadmisi ja teadmisi eelarve koostamisest, empaatiavõimet, väga head suhtlemisoskust, avaliku esinemise oskust, eesti keele oskust kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele (soovitavalt inglise keele) oskust heal suhtlustasemel koos ametialase sõnavara valdamisega, vastutustunnet, usaldusväärsust ja korrektsust, analüüsi- ja planeerimisvõimet.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: motiveeritud avaldus, elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik, kandideerimise eelduseks olevaid asjaolusid tõendavate dokumentide koopiad, sh kõrgharidust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, essee Harjumaa Muuseumi arenguvõimaluste ja/või visioon muuseumi tegevuse kohta (kuni 4 lk)

Avaldus koos dokumentidega palume esitada hiljemalt 10. mail 2017 kella 9.00-ks Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608, või elektronposti aadressile klv@keila.ee, märgusõna " konkurss".

Lisainfo: Eike Käsi, abilinnapea, telefon 67 90 702 või elektronposti aadressil  eike.kasi@keila.ee