Keila Linnavolikogu 28.01.2020 otsus nr 1 "Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava heakskiitmine ja avalikustamine"

otsuse nr 1 juurde "Keila linna müra vähendamise tegevuskava"

Keila Linnavolikogu 28.01.2020 otsus nr 2 "Ettepanekud Lääne-Harju valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta"

otsuse nr 2 juurde "Keila Linnavolikogu 31.05.2016 otsus nr 20 "Piiride muutmise ettepaneku tegemine Keila vallale, Saue vallale ning Harku vallale"

Keila Linnavolikogu 28.01.2020 otsus nr 3 "Keila Kooli põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine"

otsuse nr 3 juurde "Keila Kooli põhimäärus"

Keila Linnavolikogu 28.01.2020 otsus nr 4 "Maade munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 28.01.2020 otsus nr 5 "Keila linna 2020. aasta kultuuripreemia määramine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2020 otsus nr 6 "Rahalise kohustuse võtmine"

Keila Linnavolikogu 25.02.2020 otsus nr 7 "Ettepanekud Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu kohta"

Keila Linnavolikogu 31.03.2020 otsus nr 8 "Keila Linnavalitsuse liikme vabastamine liikme kohustustest ja uue liikme kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2020 otsus nr 9 "Keila linnale kuuluvate kinnisasjade piiride muutmisega nõustumine"

Keila Linnavolikogu 31.03.2020 otsus nr 10 "Pargi tn 37 kinnisasjaga seonduvate menetluskulude hüvitamiseks"

Keila Linnavolikogu 21.04.2020 otsus nr 11 "Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu tunnistamine osaliselt kehtetuks (Uus-Paldiski tee 5 kinnistu osas)"

Keila Linnavolikogu 21.04.2020 otsus nr 12 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 26.05.2020 otsus  nr 13 "Keila linna konsolideerimisgrupi 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine"

otsuse nr 13 juurde "Keila linna konsolideerimisgrupi 2019. aasta majandusaasta aruanne"

otsuse nr 13 juurde "Sõltumatu audiitori aruanne"

otsuse nr 13 juurde "Väljavõte Keila Linnavalitsuse 14.05.2020 istungi protokollist"

Keila Linnavolikogu 26.05.2020 otsus nr 14 "Volituse andmine koolieelse eralapsehoiu kohatasu omaosaluse hüvitamiseks"

Keila Linnavolikogu 26.05.2020 otsus nr 15" Laenu võtmine"

Keila Linnavolikogu 26.05.2020 otsus nr 16 "Kinnistu ostmine Keila Hariduse Sihtasutuselt"

Keila Linnavolikogu 26.05.2020 otsus nr 17 "Lääne-Harju Koostöökogu liikmeks astumine"

Keila Linnavolikogu 26.05.2020 otsus nr 18 "Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine"

Keila Linnavolikogu 26.05.2020 otsus nr 19 "Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 26.05.2020 otsus nr 20 "Keila linna teenetemärgi andmine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2020 otsus nr 21 "Omafinantseeringu tagamine ja volituse andmine"

Keila Linnavolikogu 16.06.2020 otsus rn 22 "Piiri tn 7a tasuta otsustuskorras võõrandamise taotlemine Keila linnale"