Keila Linnavalitsus on algatanud linna arengukava uuendamise.

Arengukava uuendamise raames viidi läbi 16.-30. oktoobril 2020 elanike rahuloluküsitlus, millele vastas 380 kodanikku.

Küsitlusele ja analüülise järgneb fookusgruppide kohtumised valdkondade esindajatega. Fookusgruppide valdkonnad on jaotatud järgmiselt:

  • Haridus (alus-, põhi-, keskharidus, formaalne ja mitteformaalne haridus, noorsootöö). Esimene kohtumine toimus 19.11.2020
  • Tervise ja sotsiaalvaldkond (sh terviseedendus);
  • Kultuur, sport, vabaaeg, kodanikualgatus, religioon;
  • Keskkond, heakord, avalik ruum, avalik kord, turvalisus;
  • Kommunaalmajandus, taristu, ühistransport, ettevõtlus, energiamajandus;
  • Juhtimine, koostöö (sh sõprussidemed), avalikud suhted, mainekujundus.

Samuti on kavandatud avalik seminar, mis  jääb 2021. aasta varakevadesse.

Uus arengukava on plaanis kinnitada 2021. aasta sügisel.

Seni kehtiv Keila linna arengukava 2013-2025 on leitav SIIT

 

Lisainfo:

Maret Lepiksaar

arengukava@keila.ee