Comenius on osa Euroopa Ühenduse elukestva õppe programmist, mis algatati 2007. aastal. Nagu ka selle eelkäijad programmid Socrates, Leonardo da Vinci ja e-Õpe, püüab ka elukestva õppe programm teiste eesmärkide seas edendada koostööd ja mobiilsust ning  tugevdada Euroopa dimensiooni hariduses.

 

Comenius püüab arendada laste/noorte ja haridustöötajaskonna teadmisi ja mõistmist Euroopa kultuuride ja keelte mitmekesisuse kohta ning selle mitmekesisuse väärtuse kohta.

Lisaiformatsiooni elukestva õppe programmi ja Comeniuse kohta leiab aadressil: http://ec.europa.eu/llp

 

Keila Lasteaed Vikerkaar osaleb Comeniuse koolide koostööprojektis „European values ... our values" (Euroopa väärtused…meie väärtused). Projekt kestab 01.08.2013 kuni 31.07.2015. Projekti rahastab SA Archimedes Euroopa Liidu COMENIUSE raamprogrammi kaudu.

 

Riike projektis on neli: Eesti, Ungari (Ungaris on kaks eraldi asutust), Saksamaa ja Prantsusmaa. Igal partnerriigil on oma väärtus-

Eesti: usaldus

Ungari: vaprus ja sõbralikkus

Saksamaa: vabadus

Prantsusmaa: hoolivus

 

millega saadetakse igasse partnerriiki nukud teele.

Iga osalejamaa on valmistanud rahvariides nukud (poisi ja tüdruku), kes tutvustavad partnerriikides külas olles oma kodumaad ja selle traditsioone, õpetavad lastele oma emakeeles erinevaid viisakusväljendeid.

 

Igapäevases õppetöös suunatakse lapsi väärtusi teadvustama, mõtestama ja nende üle arutlema. Lähtutakse eakohasusest. Lastele tutvustatakse väärtuste laegast ja selle metoodikat, mängitakse mänge, loetakse jutustusi jms. Tegevused planeeritakse igapäevategevustesse ja täiendatakse õppekava väärtuskasvatuse teemal.

 

Tegevusi kajastatakse rühmaruumides väljapanekutena (joonistused, fotod jms), lasteaia Comeniuse projekti infostendil ja Comeniue projekti ühislehel http://www.europeanvalues-ourvalues.blogspot.com/ Kahe aastase projekti raames valmib Euroopa lasteaedade alusväärtuste raamat ja väike viisakusväljendite sõnastik.

 

Projektiga soovitakse näidata, et meil on sarnased väärtused nagu teistel EU liikmetel. Uuritakse sarnasusi ja erinevusi ning õpitakse nende respekteerimist (multikultuursust). Õpetajatel on projekti kaudu võimalus käia partnerriikides lähetustel, kus eelkõige vahetatakse ja täiendatakse kogemusi, kuid saadakse ka teadmisi partnerriigi haridussüsteemist.