« Tagasi

PARGI TN 3 KINNISTU NING LÄHIALA DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIK VÄLJAPANEK

Keila Linnavalitsus korraldab Pargi tn 3 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 22.01.2021.-05.02.2021.

Materjalidega saab tutvuda www.sahtel.keila.ee ja erandjuhul kokkuleppel infospetsialistiga (tel +372 6790 700) on võimalik tutvuda Keila linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korruse infoletis. Avalikku arutelu riigis kehtiva pandeemiaohu tõttu läbi ei viida. Huvitatud isikud võivad esitada oma arvamuse kirjalikult ülaltoodud aadressil või elektrooniliselt klv@keila.ee.

Planeeritav ala asub Keila kesklinnas Pargi ja Kooli tänavate nurgas, koolihoone vastas. Planeeringu ala koosneb Pargi tn 3 kinnistust, mille suurus on n ca 0,4 ha, ja sellega külgnevast lähialast (osaliselt Pargi tn 3, Pargi tänav T2 ja Kooli tänav T1).

Detailplaneeringu eesmärk on määrata kinnistule maakasutus- ja ehitustingimused piirkonda sobiva ridaelamu ehitamiseks. Kavandatava lahendusega tuleb luua linnaehituslikud seosed, ühtne teedevõrk (sh kergliiklusteed), lahendada parkimine, vajalik tehnovarustus ja tagada olemasoleva väikeelamupiirkonna jätkusuutlik toimimine. Kuna tegemist on üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga ja planeeritaval alal ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ning arvestades planeeritava tegevuse väikest mahtu, ei ole vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine.

Detailplaneeringu koostamine on vajalik linnaruumilisele ja elukeskkonna analüüsile tugineva põhjendatud hoonestuskava ja krundistruktuuri väljatöötamiseks arvestades ülelinnalise kergliiklustee trassiga, ajaloomälestise naabruse ning puurkaevu kaitsevööndiga.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas nii praeguse Keila linna üldplaneeringuga kui ka koostatava üldplaneeringuga.