« Tagasi

Keila Linnavalitsus võttis 26.09.2019 korraldusega nr 293 vastu Pargi tn 2 kinnistu ja lähiala (2 ha) detailplaneeringu (edaspidi DP või planeering). Planeeringu avalik väljapanek toimub 19.10.-03.11.2019.

Materjalidega saab tutvuda sahtel.keila.ee ja tööaegadel Keila linnavalitsuse I korrusel.

 

Planeeritav maa-ala asub Pargi tänava ja Männiku pargi vahel. DP-ga on hõlmatud Pargi tn 2 kinnistu suurusega 11297 m² (edaspidi kinnistu) ja Pargi tänava lõik (Paldiski mnt ja Männiku tn vahel). Kinnistu ja tänav kuuluvad Keila Linnale. DP on Keila linna üldplaneeringuga kooskõlas, mille kohaselt kehtib kinnistu piirkonnas sotsiaalmaa, täpsemalt ühiskondlike hoonete maa juhtfunktsioon.  DP-ga on kinnistule määratud ehitusõigus olemasoleva koolihoone laiendamiseks, liikluskorralduse põhimõtted ja rajatavate tehnovõrkude asukohad.  Krundi kasutamise sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa; suurim hoonete arv 2 (olemasolev + uus ehk laiendus); hoonete suurim ehitisealune pind 4063 m²; uue hoone suurim kõrgus 16 m, olemasoleva hoone suurim kõrgus 17,63 m. Hoonestamisel, fassaadide rekonstrueerimisel ja krundi kujundamisel tuleb arvestada muinsuskaitse eritingimustega. Kinnistu detailsemad ehituslikud ja arhitektuursed nõuded on esitatud DP seletuskirjas, mida tuleb käsitleda koos detailplaneeringu koosseisus olevate kõigi joonistega.  Pargi tänava sõidutee lõunapoolsesse külge Metsa tänavast kuni Pargi tn 1 kinnistu sissesõiduni on ette nähtud vöönd sõiduautode peatumiseks ja selle kõrvale kõnnitee, mis suunab jalakäijad ülekäiguradadeni. Põlispuud ja pargiroosid Pargi tänava põhjaservas säilitatakse.  Planeeringu elluviimise tulemusena kerkib olemasoleva kooli lääneküljele kahekorruseline võimla ja söökla korpus ning põhjaküljele kolmekorruseline klasside korpus. Koolihoones tervikuna hakkavad olema 1.-4.-d tavaklassid ja hariduslike erivajadustega laste 1.-6.-d klassid, kokku ca 800 lapsele.