« Tagasi

Aukamäe detailplaneeringu avalik väljapanek 22.02.-27.03.2019

Keila Linnavolikogu võttis 29.01.2019 otsusega nr 1 vastu Aukamäe kinnistu ning lähiala (2 ha) detailplaneeringu (DP). DP-ga muudetakse Keila linna üldplaneeringut: üldmaa juhtotstarbega alale (puhver, kaitsehaljastus) on planeeritud väikeelamumaa ja ärimaa juhtotstarbed ning vähendatud on Ringtee tänava kui perspektiivse linna ümbersõidu kaitsevööndit 50 meetrilt 18 meetrile. DP-ga on kavandatud kaks üksikelamukrunti olemasoleva Ringtee tn 2 üksikelamukrundi kõrvale ja üks ärikrunt (puukooli rajamiseks) Ülesõidu tn lähedale. Elamukruntidele on ette nähtud ühine juurdepääs Ringtee tänavalt. Ärikrundile pääseb samuti Ringtee tänavalt, kuid planeeritud teekrundi kaudu (nime ettepanekuga Raja tee). Uute kruntide ja Aukamäe tn olemasolevate elamukruntide vaheline haljasala (sh 35 / persp 110 kV õhuliin) säilitatakse. Sinna on planeeritud 2 maaüksust sihtotstarbega maatulundusmaa (neist üks nime ettepanekuga Kraaviperve). Elamukruntide hoonestamisel peab arvestama linna ümbersõidu väljaehitamisega kaasneva müra, vibratsiooni ja õhusaaste suurenemisega ning rakendama vastavaid meetmeid. DP avalik väljapanek toimub 22.02.-27.03.2019. Materjalid asuvad www.keila.ee ja Keila linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel.