Materjalidega saab tutvuda www.keila.ee ja tööaegadel Keila linnavalitsuse I korrusel.
    Planeeritav 7.2 ha suurune ala asub Ehitajate tee, Kruusa tn, Pargi tn elamute, Keila Kooli  staadioni ja Keila lauluväljaku kinnistute vahel. Planeeringualast põhja...

Pargi tn 30 detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 5.07.-13.08.2019. Avalik arutelu toimub 13.08.2019 linnavalitsuse II korruse saalis kell 17.30.

    Planeeritav 7.2 ha suurune ala asub Ehitajate tee, Kruusa tn, Pargi tn elamute, Keila Kooli  staadioni ja Keila lauluväljaku kinnistute vahel. Planeeringualast põhja...

Pargi tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avalik väljapanek toimub 25.06.-02.07.2019.

Pargi 2 (kooli) DP

Pargi tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avalik väljapanek toimub 25.06.-02.07.2019.

Keila Linnavolikogu võttis 29.01.2019 otsusega nr 1 vastu Aukamäe kinnistu ning lähiala (2 ha) detailplaneeringu (DP). DP-ga muudetakse Keila linna üldplaneeringut: üldmaa juhtotstarbega alale...

Aukamäe detailplaneeringu avalik väljapanek 22.02.-27.03.2019

Keila Linnavolikogu võttis 29.01.2019 otsusega nr 1 vastu Aukamäe kinnistu ning lähiala (2 ha) detailplaneeringu (DP). DP-ga muudetakse Keila linna üldplaneeringut: üldmaa juhtotstarbega alale...

 millega on kavandatud Ülesõidu 41 kinnistule ning reformimata riigimaale kokku 19 üksikelamu-, 4 kaksikelamu-, 3 tänavakrunti  ja  1 haljasala krunt. Uute tänavate nimedeks on...

Keila Linnavalitsus võttis 06.07.2018 korraldusega nr 246 vastu Tuula tee, Raba tn, Ülesõidu tn ning Ringtee vahelise ala detailplaneeringu (DP),

 millega on kavandatud Ülesõidu 41 kinnistule ning reformimata riigimaale kokku 19 üksikelamu-, 4 kaksikelamu-, 3 tänavakrunti  ja  1 haljasala krunt. Uute tänavate nimedeks on...

DP avalik väljapanek toimub 29.06-13.07.18. Materjalid asuvad www.keila.ee ja Keila linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel.

Keila Linnavalitsus võttis 07.06.2018 korraldusega nr 198 vastu Haapsalu mnt 25 ja 27 kinnistute (0,3 ha) detailplaneeringu (DP).

DP avalik väljapanek toimub 29.06-13.07.18. Materjalid asuvad www.keila.ee ja Keila linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel.

Aukamäe DP põhijoonis Aukamäe DP seletuskiri Aukamäe DP asukoha skeem Aukamäe DP kontaktvöönd ja üldplaneeringu muutus Aukamäe DP Ringtee väljavõte ...

Aukamäe kinnistu ja lähiala DP eelnõu avalik väljapanek toimub 02.04-02.05.2018. Avalik arutelu toimub 02.05.2018 linnavalitsuse II korruse saalis kell 17.00.

Aukamäe DP põhijoonis Aukamäe DP seletuskiri Aukamäe DP asukoha skeem Aukamäe DP kontaktvöönd ja üldplaneeringu muutus Aukamäe DP Ringtee väljavõte ...

Vesiveski DP algatamine Vesiveski DP lähteseisukohad Vesiveski DP seletuskiri Vesiveski DP põhijoonis Vesiveski DP põhijooniste võrdlus Vesiveski DP...

Vesiveski I DP eelnõu avalik väljapanek toimub 29.03-30.04.2018. Avalik arutelu toimub 30.04.2018 linnavalitsuse II korruse saalis kell 17.30

Vesiveski DP algatamine Vesiveski DP lähteseisukohad Vesiveski DP seletuskiri Vesiveski DP põhijoonis Vesiveski DP põhijooniste võrdlus Vesiveski DP...

Seletuskiri Tugiplaan Põhijoonis Situatsiooniskeem Kontaktvöönd Illustratsioon vaade jaama poolt Illustratsioon vaade kirdest ...

Haapsalu mnt 25 ja 27 kinnistute DP eskiisi avaliku väljapaneku 31.01-07.02.2018 materjalid ja tulemused.

Seletuskiri Tugiplaan Põhijoonis Situatsiooniskeem Kontaktvöönd Illustratsioon vaade jaama poolt Illustratsioon vaade kirdest ...

Seletuskiri Situatsiooniskeem Tugiplaan Kontaktvöönd Põhijoonis Algatamise ja seisukohtade kinnitamise korraldus 18.01.29 Ülesõidu 41 DP...

Tuula tee, Raba tn, Ülesõidu tn ning Ringtee vahelise ala DP eskiisi avaliku väljapaneku 22.-29.01.2018 materjalid ja tulemused.

Seletuskiri Situatsiooniskeem Tugiplaan Kontaktvöönd Põhijoonis Algatamise ja seisukohtade kinnitamise korraldus 18.01.29 Ülesõidu 41 DP...

Seletuskiri Põhijoonis Asendiplaan Kontaktvöönd Tehnilised tingimused Geoteetiline alusplaan Keskkonnaameti seisukoht Aukamäe DP...

Aukamäe kinnistu DP eskiisi avaliku väljapaneku 30.01-06.02.2018 materjalid ja arutelu tulemused.

Seletuskiri Põhijoonis Asendiplaan Kontaktvöönd Tehnilised tingimused Geoteetiline alusplaan Keskkonnaameti seisukoht Aukamäe DP...

Seletuskiri Põhijoonis Tugiplaan Situatsiooniskeem Dendroloogia seletuskiri Dendroloogia joonis Lähteseisukohad Pargi 30 DP...

Pargi tn 30 kinnistu DP eskiisi avaliku väljapaneku 29.01-05.02.2018 materjalid ja artelu tulemused.

Seletuskiri Põhijoonis Tugiplaan Situatsiooniskeem Dendroloogia seletuskiri Dendroloogia joonis Lähteseisukohad Pargi 30 DP...

eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 23.10. - 30.10. 2017.

Haapsalu mnt 25 ja 27 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu

eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 23.10. - 30.10. 2017.

Kaare tn eskiis esitlus AS Hoolekandeteenuste esitlus Kaare tn DP seletuskiri Kaare tn DP põhijoonis Kaare tn DP situatsioon  Kaare tn DP...

Jõe tn 57b ja 57c ja Kaare tn ja Linnamäe tee ning Jõe tn 57b vahelise ala DP eskiisi ja lähteseisukohtade avalik väljapanek 19.09-28.09.2016

Kaare tn eskiis esitlus AS Hoolekandeteenuste esitlus Kaare tn DP seletuskiri Kaare tn DP põhijoonis Kaare tn DP situatsioon  Kaare tn DP...

Seletuskiri Situatsiooniskeem Tugiplaan Põhijoonis Kontaktvööndi linnaehituslik analüüs Tehnovõrkude skeem Kooskõlastused   ...

PIIRI 16 kinnistu ja lähiala DP avalik väljapanek 10.07.- 10.08.2017

Seletuskiri Situatsiooniskeem Tugiplaan Põhijoonis Kontaktvööndi linnaehituslik analüüs Tehnovõrkude skeem Kooskõlastused   ...

Kaare tänava ja Linnamäe tee ning Jõe tn 57b kinnistu vahelise ala DP seletuskiri Kaare tänava ja Linnamäe tee ning Jõe tn 57b kinnistu vahelise ala DP asendiplaan Kaare tänava ja...

Kaare tänava ja Linnamäe tee ning Jõe tn 57b kinnistu vahelise ala detailplaneeringu avalik väljapanek 19.06.- 05.07.2017

Kaare tänava ja Linnamäe tee ning Jõe tn 57b kinnistu vahelise ala DP seletuskiri Kaare tänava ja Linnamäe tee ning Jõe tn 57b kinnistu vahelise ala DP asendiplaan Kaare tänava ja...

Materjal on ka paberkandjal kättesaadav Keila Linnavalitsuse inforuumis tööajal.

Vaikne 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.05.- 12.06.2017.

Materjal on ka paberkandjal kättesaadav Keila Linnavalitsuse inforuumis tööajal.

Seletuskiri Situatsioon Kontaktvöönd Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon 1 Illustratsioon 2 Illustratsioon 3 ...

Haapsalu mnt 25 ja 27 DP eskiisi avalikustamine 24.04-08.05.2017ja avalik arutelu 08.05.2017 kell 17.30 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis Keskväljak

Seletuskiri Situatsioon Kontaktvöönd Põhijoonis Tugiplaan Illustratsioon 1 Illustratsioon 2 Illustratsioon 3 ...

Raba 45 DP teade Raba 45 DP seletuskiri Raba 45 DP põhijoonis Raba 45 DP kontaktvöönd Raba 45 DP tugiplaan Raba 45 DP veevarustuse ja...

Raba 45 kinnistu DP avalikul väljapanekul laekunud vastuväidete lahendamise arutelu 29. märtsil 2017 kell 16.30

Raba 45 DP teade Raba 45 DP seletuskiri Raba 45 DP põhijoonis Raba 45 DP kontaktvöönd Raba 45 DP tugiplaan Raba 45 DP veevarustuse ja...