Keila Linnas töötab alates jaanuarist 2005 alaealiste  komisjon, mis moodustati Keila Linnavolikogu 30.novembri 2004.a. otsusega nr.63

Alaealiste komisjon juhindub oma töös Alaealiste komisjoni põhimäärusest ning Alaealiste mõjutusvahendite seadusest.

 

Alaealiste komisjon:

ˇ  koordineerib oma haldusterritooriumil alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd

ˇ  arutab alaealiste poolt toime pandud õiguserikkumisi ning rakendab seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid.

 

Taotluse esitamine

Alaealiste komisjoni poole võivad vormikohase taotlusega pöörduda alaealise seaduslik esindaja, kooli esindaja, politseiametnik, lastekaitse- ja sotsiaalametnik, kohtunik, prokurör ja keskkonnajärelevalve asutuse ametnik.

Taotlusele tuleb lisada:

Alaealise iseloomustus, sotsiaaltöötaja arvamus pere kohta, võimalusel muu iseloomustav materjal ja andmed eelnevate rakendatud meetmete kohta.

Alaealiste komisjon arutab asja kinnisel istungil 30 päeva jooksul taotluse saabumisest alates. Asja arutamise juures peab osalema alaealise esindaja ning istungil võetakse alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt allkiri õiguste ja kohustuste selgitamisel ning otsuse teatavaks tegemisel.

 

Keila Linna alaealiste komisjoni liikmed:

Esimees:  Uno Paas

Aseesimees:  Ave Kivinukk

Sekretär:  Terje Rämmel

Liikmed:  Jelena Mihhejeva

    Heli Israel

    Liisa Kangur

    Ivar Krustok

 

Komisjoni koosolek toimub iga kuu kolmandal kolmapäeval.

Info komisjoni sekretärilt:    terje.rammel@keila.ee

Tel. 6 790 709