Kruusa 27 üksikelamu

Keila Linnavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Kruusa tn 27 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. Kinnistul on ehitamise aluseks Kruusa tänava, Pargi tänava pikenduse ja Loodeosa elamurajooni vahelise ala detailplaneering, millega on planeeringuala elamute suurimaks kõrguseks määratud 7 m. Projekteerimistingimuste taotleja palub projekteerimistingimustega määrata Kruusa tn 27 kinnistule suurimaks lubatud kõrguseks 7,7 m taotlusele lisatud eskiisi alusel. Ehitusseadustikus määratud ulatuses saab detailplaneeringut täpsustada projekteerimistingimustega. Linnavalitsuse kaalutlused projekteerimistingimuste määramiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus ja selle seletuskirjas.  Taotlus, eskiis, projekteerimistingimuste eelnõu ja selle seletuskiri ning kehtiv detailplaneering on kättesaadavad http://www.keila.ee/et/projekteerimistingimuste-eelnoude-avalikustamine

 

Avalik väljapanek toimub  19.10.-04.11.2018. Selle aja jooksul saab linnavalitsuse üldmeilile klv@keila.ee esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Projekteerimistingimuste määramist arutatakse avalikku istungit läbi viimata.