Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 1 "Kruusa tänava, Pargi tänava pikenduse ja Loodeosa elamurajooni vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 2 "Keila linn, Keskvälja 3-3a kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 3 "Reaalservituudi seadmine Keila linna omandis olevale kinnisasjale Haapsalu mnt 57b kinnisasja kasuks ja volituse andmine asjaõiguslepingu sõlmimiseks"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 4 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 5 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 6 "Keila Linna Valimiskomisjoni moodustamine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 7 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.02.2017 otsus nr 8 "Volituse andmine"

Keila Linnavolikogu 28.02.2017 otsus nr 9 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 28.02.2017 otsus nr 10 "Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.02.2017 otsus nr 11 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 12 "Keila Jõesaare detailplaneeringu osaline kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 13 "Osaühingu Varahooldus osa jagamine ja müük Aktsialseltsile Keila Vesi"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 14 "Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 15 "Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu kooskõlastamine"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 16 "Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 18.04.2017 otsus nr 17 "Keila linn, Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

Otsuse nr 17 juurde "Keila linn, Vesiveski I kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad"

Keila Linnavolikogu 18.04.2017 otsus nr 18 "Keila linn, Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

Otsuse nr 18 juurde "Keila linn, Aukamäe kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad"

Keila Linnavolikogu 18.04.2017 otsus nr 19 "Keila linna teenetemärgi andmise otsustamine"

Keila Linnavolikogu 02.05.2017 otsus nr 20 "Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 02.05.2017 otsus nr 21 "arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta"

Otsuse nr 21 juurde "Õiguslik analüüs (AB Sorainen)"

otsuse nr 21 juurde "Sotsiaal-majanduslik analüüs (Hendrikson & Ko)"

Keila Linnavolikogu 16.05.2017 otsus nr 22 "Keila Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine"

Keila Linnavolikogu 16.05.2017 otsus nr 23 "Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine"

Keila Linnavolikogu 13.06.2017 otsus nr 24 "Keila linnakonsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine"

otsuse nr 24 juurde "Keila linnakonsolideerimisgrupi 2016. aasta majandusaasta aruanne"

otsuse nr 24 juurde "Vandeaudiitori aruanne"

Keila Linnavolikogu 13.06.2017 otsus nr 25 "Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine"

otsuse nr 25 juurde "Tegevuskava aastateks 2018-2021"

otsuse nr 25 juurde "Eelarvestrateegia aastateks 2018-2021"

Keila Linnavolikogu 13.06.2017 otsus nr 26 "Linnavara võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel"

Keila Linnavolikogu 13.06.2017 otsus nr 27 "Keila raudteejaama piirkonna detailplaneeringu III etapi osaline kehtetuks tunnistamine"