Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 1 "Kruusa tänava, Pargi tänava pikenduse ja Loodeosa elamurajooni vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 2 "Keila linn, Keskvälja 3-3a kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 3 "Reaalservituudi seadmine Keila linna omandis olevale kinnisasjale Haapsalu mnt 57b kinnisasja kasuks ja volituse andmine asjaõiguslepingu sõlmimiseks"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 4 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 5 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 6 "Keila Linna Valimiskomisjoni moodustamine"

Keila Linnavolikogu 31.01.2017 otsus nr 7 "Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.02.2017 otsus nr 8 "Volituse andmine"

Keila Linnavolikogu 28.02.2017 otsus nr 9 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine"

Keila Linnavolikogu 28.02.2017 otsus nr 10 "Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.02.2017 otsus nr 11 "Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 12 "Keila Jõesaare detailplaneeringu osaline kehtestamine"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 13 "Osaühingu Varahooldus osa jagamine ja müük Aktsialseltsile Keila Vesi"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 14 "Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 15 "Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu kooskõlastamine"

Keila Linnavolikogu 28.03.2017 otsus nr 16 "Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine"

Keila Linnavolikogu 18.04.2017 otsus nr 17 "Keila linn, Vesiveski I kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

Otsuse nr 17 juurde "Keila linn, Vesiveski I kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad"

Keila Linnavolikogu 18.04.2017 otsus nr 18 "Keila linn, Aukamäe kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine"

Otsuse nr 18 juurde "Keila linn, Aukamäe kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad"

Keila Linnavolikogu 18.04.2017 otsus nr 19 "Keila linna teenetemärgi andmise otsustamine"